Rezolūcijas priekšlikums - B9-0075/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0075/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par kopēju lādētāju, kā paredzēts Radioiekārtu direktīvas 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
“Renew” grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0075/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0075/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0075/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kopēju lādētāju, kā paredzēts Radioiekārtu direktīvas 3. panta 3. punkta a) apakšpunktā

(2019/2983(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK[1],

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā vienotais tirgus līdz šim ir bijis un joprojām ir Eiropas ekonomikas sekmju pamatā, kā arī tas ir Eiropas integrācijas stūrakmens un izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks;

B. tā kā vienotā tirgus potenciāls netiek pilnībā izmantots;

C. tā kā jau vairāk nekā 10 gadu Eiropas Parlamenta deputāti aicinājuši ieviest kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, tostarp mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, e-grāmatu lasītājiem, viedkamerām, valkājamajām elektronikas ierīcēm un citām vidēja vai maza izmēra elektroniskajām ierīcēm;

D. tā kā ir veikti pasākumi pareizajā virzienā un lādētāju skaits jau samazināts no 30 līdz 3; tā kā ar to joprojām nepietiek;

E. tā kā, neraugoties uz Komisijas centieniem, brīvprātīgās vienošanās starp nozares dalībniekiem nav devušas apmierinošus rezultātus un patērētājiem kopā ar visām jaunajām ierīcēm vēl arvien ir jāiegādājas arī jauni lādētāji;

F. tā kā patēriņa tendences aizvadītajos 10 gados liecina, ka arvien biežāk cilvēku īpašumā ir vairākas ierīces un ka noteiktu radioiekārtu, piemēram, viedtālruņu, aprites cikls arvien saīsinās;

G. tā kā ārkārtas situācijās cilvēki tagad ir atkarīgi no mobilajām ierīcēm, tostarp arī tāpēc, ka trūkst taksofonu; tā kā cilvēkiem ir vajadzīgs uzlādēts mobilais tālrunis lai, piemēram, veiktu maksājumus, meklētu informāciju vai lai izmantotu to kā navigācijas ierīci,

1. pārliecinoši uzsver nepieciešamību pēc steidzamas ES rīcības, lai samazinātu elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu, dotu patērētājiem iespēju izdarīt ilgtspējīgu izvēli un ļautu viņiem pilnībā piedalīties efektīvā un pareizi funkcionējošā iekšējā tirgū;

2. uzsver, ka steidzami jāpieņem standarts kopējam mobilo radioiekārtu lādētājam, lai izvairītos no turpmākas iekšējā tirgus sadrumstalotības;

3. tādēļ aicina Komisiju vēlākais līdz 2020. gada jūlijam pieņemt deleģēto aktu, ar ko papildina Direktīvu 2014/53/ES par radioiekārtām, vai veikt kādu citu leģislatīvu pasākumu, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu kopēja lādētāja ieviešanu;

4. norāda, ka Komisijai būtu arī jāveicina inovācija un tādēļ būtu jānodrošina, ka tiesiskais regulējums attiecībā uz kopēju lādētāju nepalēnina inovāciju;

5. aicina Komisiju bez kavēšanās iesniegt rezultātus ietekmes novērtējumam par mobilo tālruņu un citu saderīgu ierīču kopēja lādētāja ieviešanu;

6. norāda, ka iespējamus ieguvumus šajā ziņā sniedz bezvadu uzlādes tehnoloģijas; tāpēc aicina Komisiju veikt pasākumus, lai labākajā veidā nodrošinātu dažādu bezvadu lādētāju savietojamību ar dažādām mobilajām radioiekārtām;

7. uzskata, ka Komisijai būtu jāapsver likumdošanas iniciatīvas, kuru mērķis būtu palielināt dalībvalstīs savākto un pārstrādāto kabeļu un lādētāju apjomu;

8. mudina Komisiju nodrošināt, lai patērētājiem vairs nevajadzētu iegādāties arvien jaunus lādētājus ar katru jaunu ierīci, un tādējādi tiktu samazināts gadā saražoto kabeļu un lādētāju skaits;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika