Procedure : 2019/2983(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0075/2020

Ingediende teksten :

B9-0075/2020

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0075/2020</NoDocSe>
PDF 135kWORD 44k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van verklaringen van de Europese Raad en de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over een universele oplader zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a), van de richtlijn inzake radioapparatuur</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}namens de Renew-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0070/2020

B9‑0075/2020

Resolutie van het Europees Parlement over een universele oplader zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, onder a), van de richtlijn inzake radioapparatuur

(2019/2983(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG[1],

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de eengemaakte markt de basis is en blijft voor het economische succes van Europa, de hoeksteen van de Europese integratie en een motor voor groei en werkgelegenheid;

B. overwegende dat het potentieel van de eengemaakte markt niet volledig wordt benut;

C. overwegende dat al meer dan tien jaar leden van het Europees Parlement aandringen op een universele lader voor mobiele radioapparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons, tablets, e‑readers, slimme camera’s, draagbare elektronica en andere kleine of middelgrote elektronische toestellen;

D. overwegende dat er stappen in de goede richting zijn gezet, en het aantal verschillende opladers is gedaald van 30 naar 3; overwegende dat dit nog niet voldoende is;

E. overwegende dat, ondanks de inspanningen van de Commissie, vrijwillige overeenkomsten tussen actoren in de sector geen bevredigende resultaten hebben opgeleverd en dat consumenten nog steeds verplicht zijn met alle nieuwe apparaten nieuwe opladers te kopen;

F. overwegende dat de consumententrends in de afgelopen tien jaar laten zien dat de eigendom van meerdere apparaten toeneemt en de levensduur van bepaalde radioapparatuur, zoals smartphones, korter wordt;

G. overwegende dat mensen tegenwoordig afhankelijk zijn van hun mobiele apparatuur in geval van nood, mede als gevolg van het gebrek aan openbare telefoons; overwegende dat mensen een opgeladen mobiele telefoon nodig hebben, bijvoorbeeld om te betalen, informatie op te zoeken of als navigatiehulpmiddel;

1. benadrukt met klem dat het optreden van de EU dringend noodzakelijk is om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen, de consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken en om hen in staat te stellen volledig deel te nemen aan een efficiënte en goed functionerende interne markt;

2. benadrukt dat er dringend behoefte is aan een norm voor een universele oplader voor mobiele radioapparatuur, om verdere fragmentering van de interne markt te voorkomen;

3. verzoekt daarom de Commissie om uiterlijk in juli 2020 de gedelegeerde handeling ter aanvulling van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur of een andere wetgevende maatregel vast te stellen, zodat de universele lader zo snel mogelijk wordt ingevoerd;

4. wijst erop dat de Commissie tevens innovatie moet stimuleren en er daarom voor moet zorgen dat het regelgevingskader voor een universele oplader innovatie niet zal vertragen;

5. verzoekt de Commissie zonder verdere vertraging de resultaten te presenteren van de effectbeoordeling van de invoering van universele opladers voor mobiele telefoons en andere compatibele toestellen;

6. wijst erop dat het gebruik van draadloze oplaadtechnologie bijkomende potentiële voordelen inhoudt; verzoekt daarom de Commissie maatregelen te treffen om zo goed mogelijk de interoperabiliteit van verschillende draadloze opladers met verschillende mobiele radioapparatuur te waarborgen;

7. is van mening dat de Commissie wetgevingsinitiatieven moet overwegen om ervoor te zorgen dat in de lidstaten meer kabels en opladers worden ingezameld en gerecycleerd;

8. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat consumenten niet langer worden verplicht met elk nieuw toestel een nieuwe oplader te kopen, zodat er jaarlijks minder opladers worden geproduceerd;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

[1] PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid