Procedura : 2019/2983(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0075/2020

Teksty złożone :

B9-0075/2020

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0075/2020</NoDocSe>
PDF 144kWORD 44k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie oświadczeń Rady Europejskiej i Komisji</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie uniwersalnej ładowarki przewidzianej w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0070/2020

B9‑0075/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uniwersalnej ładowarki przewidzianej w art. 3 ust. 3 lit. a) dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych

(2019/2983(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE[1],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jednolity rynek był i pozostaje podstawą sukcesu gospodarczego Europy, fundamentem europejskiej integracji oraz siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

B. mając na uwadze, że potencjał jednolitego rynku nie jest w pełni wykorzystywany;

C. mając na uwadze, że od ponad 10 lat posłowie do Parlamentu Europejskiego zabiegają o wprowadzenie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, w tym telefonów komórkowych, tabletów, czytników e‑książek, inteligentnych aparatów fotograficznych, elektroniki użytkowej oraz innych urządzeń elektronicznych średniej lub małej wielkości;

D. mając na uwadze, że poczyniono kroki we właściwym kierunku, dzięki czemu liczba ładowarek zmniejszyła się z 30 do 3; mając na uwadze, że nadal jest to niewystarczające;

E. mając na uwadze, że pomimo wysiłków Komisji dobrowolne porozumienia między podmiotami z branży nie przyniosły zadowalających rezultatów, a konsumenci muszą nadal kupować nowe ładowarki do wszystkich nowych urządzeń;

F. mając na uwadze, że w ostatnich 10 latach tendencją wśród konsumentów jest coraz częstsze posiadanie wiele urządzeń, przy czym cykle życia niektórych urządzeń radiowych, na przykład smartfonów, są coraz krótsze;

G. mając na uwadze, że w nagłych wypadkach ludzie muszą obecnie polegać na swoich urządzeniach mobilnych, m.in. ze względu na brak publicznych telefonów; mając na uwadze, że ludzie potrzebują naładowanego telefonu komórkowego, aby na przykład dokonać płatności, wyszukać informacje lub skorzystać z urządzenia nawigacyjnego;

1. zdecydowanie podkreśla, że UE musi pilnie podjąć działania, aby zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych, umożliwić konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów oraz pełne uczestnictwo w sprawnym i właściwie funkcjonującym rynku wewnętrznym;

2. podkreśla potrzebę pilnego przyjęcia standardu uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, aby uniknąć dalszej fragmentacji rynku wewnętrznego;

3. w związku z tym wzywa Komisję do przyjęcia najpóźniej do lipca 2020 r. aktu delegowanego uzupełniającego dyrektywę 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych lub innego środka ustawodawczego, aby zapewnić jak najszybsze wprowadzenie uniwersalnej ładowarki;

4. uważa, że Komisja powinna też wspierać innowacje i w związku z tym dopilnować, by ramy prawne dotyczące uniwersalnej ładowarki nie spowolniły innowacji;

5. wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki wyników oceny skutków wprowadzenia uniwersalnej ładowarki do telefonów komórkowych i innych kompatybilnych urządzeń;

6. uważa, że zastosowanie technologii ładowania bezprzewodowego zapewnia dodatkowe potencjalne korzyści; w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań, aby jak najlepiej zapewnić interoperacyjność różnych ładowarek bezprzewodowych z różnymi przenośnymi urządzeniami radiowymi;

7. uważa, że Komisja powinna rozważyć podjęcie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwiększenie ilości kabli i ładowarek poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich;

8. wzywa Komisję do dopilnowania, by konsumenci nie musieli wraz z każdym nowym urządzeniem kupować nowych ładowarek, co pozwoli zmniejszyć liczbę produkowanych co roku ładowarek;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[1] Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności