Förslag till resolution - B9-0075/2020Förslag till resolution
B9-0075/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en gemensam laddare enligt artikel 3.3 a i direktivet om radioutrustning

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

till följd av uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad‑Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon‑Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon, Karen Melchior
för Renew-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0070/2020

Förfarande : 2019/2983(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0075/2020
Ingivna texter :
B9-0075/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0075/2020

Europaparlamentets resolution om en gemensam laddare enligt artikel 3.3 a i direktivet om radioutrustning

(2019/2983(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG[1],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den inre marknaden har utgjort, och utgör fortfarande, såväl grunden för Europas ekonomiska framgång som hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

B. Den inre marknadens potential utnyttjas inte till fullo.

C. Europaparlamentets ledamöter har i mer än tio år efterlyst en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, smarta kameror, kroppsburen elektronik och andra medelstora och små elektroniska enheter.

D. Vissa steg i rätt riktning har tagits, i och med att antalet laddare har minskats från 30 till 3. Detta är fortfarande inte tillräckligt.

E. Trots kommissionens ansträngningar har frivilliga avtal mellan branschaktörerna inte lett till någon tillfredsställande lösning och konsumenterna tvingas fortfarande köpa en ny laddare med varje ny enhet.

F. Konsumenttrenderna de senaste tio åren visar att allt fler människor äger flera enheter och att vissa typer av radioutrustning, till exempel smarttelefoner, har allt kortare livslängd.

G. Människor är nu beroende av sina mobila enheter i händelse av en nödsituation, även på grund av bristen på allmänna telefoner. Människor behöver en laddad mobiltelefon bland annat för att göra betalningar eller söka efter information eller som navigationsenhet.

1. Europaparlamentet betonar med eftertryck att EU omedelbart måste vidta åtgärder för att minska mängden elavfall samt ge konsumenterna möjlighet att göra hållbara val och delta fullt ut på en effektiv och välfungerande inre marknad.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att snarast anta en standard för en gemensam laddare för mobil radioutrustning, för att undvika ytterligare fragmentering av den inre marknaden.

3. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att senast i juli 2020 anta den delegerade akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning eller vidta en annan lagstiftningsåtgärd för att säkerställa att en gemensam laddare införs så snart som möjligt.

4. Europaparlamentet påpekar att kommissionen också bör främja innovation och därför bör säkerställa att lagstiftningsramen för en gemensam laddare inte hämmar innovationen.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av en gemensam laddare för mobiltelefoner och andra kompatibla enheter.

6. Europaparlamentet påpekar att användningen av trådlös laddningsteknik erbjuder ytterligare potentiella fördelar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att på bästa sätt säkerställa interoperabiliteten mellan olika trådlösa laddare och olika typer av mobila radioenheter.

7. Europaparlamentet anser att kommissionen bör överväga lagstiftningsinitiativ för att öka mängden sladdar och laddare som samlas in och återvinns i medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att se till att konsumenterna inte längre tvingas köpa en ny laddare med varje ny enhet, och på så sätt minska antalet laddare som tillverkas per år.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 januari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy