Предложение за резолюция - B9-0076/2020Предложение за резолюция
B9-0076/2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията
внесен съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Катержина Конечна, Манюел Бомпар, Мартин Ширдеван, Аня Хазекамп, Алексис Георгулис, Жуан Ферейра, Пернандо Барена Арса, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Констандинос Арванитис, Юнус Омаржи, Марк Ботенга, Димитриос Пападимулис, Йоргос Георгиу, Ниязи Къзълюрек, Ан-Софи Пелтие
от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0070/2020

Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0076/2020
Внесени текстове :
B9-0076/2020
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0076/2020

Резолюция на Европейския парламент относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

(2019/2983(RSP))

Европейският парламент,

 като има предвид Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО[1],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в продължение на над 10 години членовете на Европейския парламент се застъпват за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, в т.ч. мобилни телефони, таблети, четци за електронни книги, интелигентни камери, преносими електронни устройства и други електронни устройства със среден или малък размер;

Б. като има предвид, че в световен план ежегодно се генерират около 50 милиона тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което е средно над 6 кг на човек; като има предвид, че общото генериране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване в Европа през 2016 г. е било 12,3 милиона тона, което съответства средно на 16,6 кг на човек;

В. като има предвид, че опитите за доброволни вътрешноотраслови споразумения не постигнаха успех и че потребителите все още са принудени да купуват нови зарядни с всяко ново устройство;

Г. като има предвид, че корпорации като Apple активно лобират срещу делегиран акт за въвеждане на задължително общо зарядно устройство;

Д. като има предвид, че развитието на потребителските тенденции през последните 10 години показва, че се увеличава притежаването на повече от едно устройство и се съкращава жизненият цикъл на някои радиосъоръжения (какъвто е случаят със смартфоните); като има предвид, че по-старото оборудване често се заменя не когато е счупено или остаряло, а просто защото се счита за неактуално;

Е. като има предвид, че при пътуване потребителите са ефективно принудени да носят със себе си различни зарядни за сходни устройства, което води до ненужен отпечатък върху околната среда;

Ж. като има предвид, че сега хората зависят от своите мобилни устройства в случай на извънредна ситуация, включително поради липсата на обществени телефони; като има предвид, че те се нуждаят от зареден мобилен телефон, за да потърсят информация или за да го използват като средство за навигация;

1. подчертава, че е налице спешна необходимост от действия на ЕС за намаляване на количеството на отпадъците от електрическо и електронно оборудване и за да се предостави възможност на потребителите да правят устойчиви избори;

2. отбелязва, че корпоративното лоби в значителна степен е повлияло върху бездействието на Комисията по това досие;

3. изразява съжаление, че досега Комисията дава приоритет на корпоративните интереси на някои дружества, като например Apple, пред интересите на европейските потребители;

4. подчертава необходимостта спешно да бъде приет стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения;

5. призовава следователно Комисията да приеме без забавяне делегиран акт за допълване на Директива 2014/53/ЕС за радиосъоръженията, с който да се въведе общо зарядно устройство;

6. призовава Комисията да представи без по-нататъшно забавяне резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони и други съвместими устройства;

7. призовава Комисията да представи предложения за прекратяване на търговията с отпадъци, която е особено вредна за уязвимите лица и за околната среда в трети държави, и да подкрепи изграждането на капацитет за справяне със собствените ни отпадъци в рамките на ЕС;

8. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че потребителите не продължават да са задължени да купуват нови зарядни устройства с всяко ново устройство, което би намалило количеството на ежегодно произвежданите кабели и зарядни устройства;

9. изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане предлага допълнителни потенциални ползи; следователно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиосъоръжения;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност