Návrh usnesení - B9-0076/2020Návrh usnesení
B9-0076/2020

NÁVRH USNESENÍ o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne-Sophie Pelletier
za skupinu GUE/NGL

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0070/2020

Postup : 2019/2983(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0076/2020
Předložené texty :
B9-0076/2020
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9-0076/2020

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

(2019/2983(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na směrnici 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES[1],

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že se poslanci Evropského parlamentu už více než deset let zasazují o zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších středně velkých nebo malých elektronických zařízení;

B. vzhledem k tomu, že se ročně na celém světě vyprodukuje přibližně 50 milionů tun elektronického odpadu, což je v průměru více než 6 kg na osobu; vzhledem k tomu, že celková produkce elektronického odpadu v Evropě v roce 2016 činila 12,3 milionu tun, což odpovídá průměrně 16,6 kg na osobu;

C. vzhledem k tomu, že snahy o dobrovolné dohody mezi průmyslovými subjekty nebyly úspěšné a že spotřebitelé si nadále musejí při nákupu každého nového zařízení pořídit i novou nabíječku;

D. vzhledem k tomu, že společnosti jako Apple aktivně lobbují proti aktu v přenesené pravomoci, který by zavedl povinnou univerzální nabíječku;

E. vzhledem k tomu, že spotřebitelské trendy uplynulých deseti let ukazují, že roste počet spotřebitelů, kteří vlastní několik přístrojů, a že životní cyklus některých rádiových zařízení (jako je tomu v případě chytrých telefonů) se neustále zkracuje; vzhledem k tomu, že starší zařízení je často nahrazováno nikoli proto, že je poškozené nebo opotřebované, ale jednoduše proto, že je považováno za zastaralé;

F. vzhledem k tomu, že při cestování jsou spotřebitelé fakticky nuceni vozit s sebou různé nabíječky k podobným zařízením, což vytváří zbytečnou ekologickou stopu;

G. vzhledem k tomu, že v nouzových situacích jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních, a to i kvůli nedostatku veřejných telefonních automatů; vzhledem k tomu, že je nezbytné mít pro vyhledávání informací nebo používání navigačního zařízení nabitý mobilní telefon;

1. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby EU přijala opatření ke snížení množství elektronického odpadu a umožnila spotřebitelům přijímat udržitelná rozhodnutí;

2. konstatuje, že korporátní lobby výrazně přispěla k nečinnosti Komise v této oblasti;

3. vyjadřuje politování nad tím, že Komise dosud upřednostňovala obchodní zájmy některých společností, jako je např. společnost Apple, před zájmy evropských spotřebitelů;

4. zdůrazňuje, že je nezbytné schválit normu pro univerzální nabíječku pro mobilní radiová zařízení;

5. vyzývá proto Komisi, aby neprodleně přijala akt v přenesené pravomoci, který by doplnil směrnici 2014/53/EU o rádiových zařízeních a zavedl univerzální nabíječku;

6. vyzývá Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila výsledky posouzení dopadu, který by mělo zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony a další kompatibilní zařízení;

7. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy, které by ukončily obchodování s odpadem poškozující zejména zranitelné obyvatelstvo a životní prostředí ve třetích zemích, a aby podporovala budování kapacit s cílem řešit problém našeho vlastního odpadu v rámci EU;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že spotřebitelé nebudou nadále nuceni kupovat nové nabíječky s každým novým zařízením, čímž se sníží množství kabelů a nabíječek vyrobených za rok;

9. poukazuje na to, že využívání bezdrátové dobíjecí technologie poskytuje ještě další potenciální výhody; vyzývá proto Komisi k přijetí opatření, aby byla co nejlépe zajištěna interoperabilita různých bezdrátových nabíjecích systémů s různým mobilním rádiovým zařízením;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020
Právní upozornění - Ochrana soukromí