Forslag til beslutning - B9-0076/2020Forslag til beslutning
B9-0076/2020

FORSLAG TIL BESLUTNING om en universaloplader til mobilt radioudstyr

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0070/2020

Procedure : 2019/2983(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0076/2020
Indgivne tekster :
B9-0076/2020
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0076/2020

Europa-Parlamentets beslutning om en universaloplader til mobilt radioudstyr

(2019/2983(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at medlemmer af Europa-Parlamentet i mere end ti år har kæmpet for en universaloplader til mobilt radioudstyr, herunder mobiltelefoner, tabletcomputere, e-bogslæsere, intelligente kameraer, kropsbåren elektronik og andet småt og mellemstort elektronisk udstyr;

B. der henviser til, at der på verdensplan hvert år genereres omkring 50 mio. ton elektronikaffald med et gennemsnit på mere end 6 kg pr. person; der henviser til, at den samlede mængde af elektronikaffald, der blev genereret i Europa i 2016, var 12,3 mio. ton, hvilket svarer til gennemsnitligt 16,6 kg pr. person;

C. der henviser til, at forsøg på at opnå frivillige aftaler inden for industrien har slået fejl, og at forbrugerne stadig er forpligtet til at købe nye opladere med alt nyt udstyr;

D. der henviser til, at virksomheder som Apple aktivt har lobbyet mod en delegeret retsakt med sigte på at indføre en obligatorisk universaloplader;

E. der henviser til, at forbrugertendenserne i de seneste ti år peger i retning af, at stadig flere mennesker ejer flere typer af elektronisk udstyr, og at visse former for radioudstyr har en stadig kortere levetid (som det er tilfældet med smartphones); der henviser til, at ældre udstyr ofte udskiftes, ikke når det er gået i stykker eller er forældet, men blot fordi det betragtes som umoderne;

F. der henviser til, at forbrugerne, når de rejser, reelt er tvunget til at medbringe forskellige opladere til samme slags udstyr, hvilket forårsager et unødvendigt miljøaftryk;

G. der henviser til, at folk nu er afhængige af deres mobile udstyr i tilfælde af en nødsituation, også på grund af manglen på offentlige telefoner; der henviser til, at folk har brug for en opladet mobiltelefon for f.eks. at søge information eller for at benytte den som navigationsudstyr;

1. understreger, at der er et presserende behov for EU-tiltag med henblik på at reducere mængden af elektronikaffald og på at sætte forbrugerne i stand til at træffe bæredygtige valg;

2. bemærker, at erhvervslobbyen i høj grad har haft indflydelse på Kommissionens passivitet i denne sag;

3. beklager, at Kommissionen hidtil har prioriteret erhvervsmæssige interesser i visse virksomheder såsom Apple over de europæiske forbrugeres interesser;

4. understreger, at det er nødvendigt, at der hurtigst muligt vedtages en standard for en universaloplader til mobilt radioudstyr;

5. opfordrer derfor Kommissionen til hurtigst muligt at vedtage en delegeret retsakt, der supplerer direktiv 2014/53/EU om radioudstyr, og som vil indføre universalopladeren;

6. opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at fremlægge resultaterne af konsekvensanalysen vedrørende indførelse af universalopladere til mobiltelefoner og andet kompatibelt udstyr;

7. opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om at sætte en stopper for handelen med affald, som er særligt skadelig for sårbare personer og for miljøet i tredjelande, og til at støtte kapacitetsopbygning med henblik på at behandle vores eget affald inden for EU;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at forbrugerne ikke længere er tvunget til at købe nye opladere, hver gang de køber nyt udstyr, således at mængden af kabler og opladere, der produceres årligt, reduceres;

9. påpeger, at brugen af trådløs ladeteknologi medfører yderligere potentielle fordele; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til på den bedst mulige måde at sikre interoperabilitet mellem forskellige trådløse opladere og forskelligt mobilt radioudstyr;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 24. januar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik