Πρόταση ψηφίσματος - B9-0076/2020Πρόταση ψηφίσματος
B9-0076/2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Αλέξης Γεωργούλης, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Στέλιος Κούλογλου, Marisa Matias, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Younous Omarjee, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Γιώργος Γεωργίου, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020

Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0076/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0076/2020
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0076/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και περισσότερα από δέκα έτη οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωνίζονται για να καθιερωθεί κοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, μεταξύ άλλων για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, έξυπνες κάμερες, φορετές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μεσαίου ή μικρού μεγέθους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ετησίως παράγονται περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 6 κιλά ανά άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η συνολική παραγωγή ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη ανήλθε σε 12,3 εκατομμύρια τόνους, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 16,6 κιλά ανά άτομο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές συμφωνίες εντός του κλάδου δεν πέτυχαν και ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες όπως η Apple ασκούν ενεργά έντονες πιέσεις εναντίον της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού κοινού φορτιστή·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, έχει αυξηθεί η ιδιοκτησία πολυάριθμων συσκευών και έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής ορισμένων συσκευών ραδιοεξοπλισμού (όπως τα έξυπνα τηλέφωνα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός συχνά αντικαθίσταται όχι επειδή είναι χαλασμένος ή απαρχαιωμένος, αλλά απλώς επειδή θεωρείται παρωχημένος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν ταξιδεύουν, οι καταναλωτές είναι ουσιαστικά υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους διάφορους φορτιστές για παρόμοιες συσκευές, γεγονός που αφήνει περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι πλέον εξαρτώνται από τις κινητές συσκευές τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης δημόσιων τηλεφώνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει το κινητό τους τηλέφωνο να είναι φορτισμένο για να αναζητήσουν πληροφορίες ή να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο πλοήγησης·

1. υπογραμμίζει ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να αναλάβει δράση η ΕΕ προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές·

2. επισημαίνει ότι οι εταιρικές ομάδες πίεσης έχουν επηρεάσει σημαντικά την αδράνεια της Επιτροπής όσον αφορά τον εν λόγω φάκελο·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής δώσει προτεραιότητα στα εταιρικά συμφέροντα ορισμένων επιχειρήσεων όπως η Apple και όχι στα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών·

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί επειγόντως ένα πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό·

5. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς καθυστέρηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό, ώστε να καθιερωθεί ένας κοινός φορτιστής·

6. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές·

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τον τερματισμό του εμπορίου αποβλήτων, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα ευάλωτα άτομα και το περιβάλλον σε τρίτες χώρες, και να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση των αποβλήτων μας εντός της ΕΕ·

8. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι πια υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέο φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, ώστε να μειωθεί ο όγκος των καλωδίων και φορτιστών που παράγονται ετησίως·

9. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με τις διάφορες κινητές συσκευές ραδιοεξοπλισμού·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου