Resolutsiooni ettepanek - B9-0076/2020Resolutsiooni ettepanek
B9-0076/2020

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0070/2020

Menetlus : 2019/2983(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0076/2020
Esitatud tekstid :
B9-0076/2020
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0076/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta

(2019/2983(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ[1],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi liikmed on juba üle kümne aasta võidelnud mobiilsete raadioseadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, tahvelarvutite, e-lugerite, nutikaamerate, kantavate elektroonikaseadmete ja muude keskmise või väikese suurusega elektroonikaseadmete ühtse laadija eest;

B. arvestades, et igal aastal tekib maailmas elektroonikajäätmeid umbes 50 miljonit tonni ehk keskmiselt üle 6 kg inimese kohta; arvestades, et 2016. aastal tekkis Euroopas elektroonikajäätmeid kokku 12,3 miljonit tonni ehk keskmiselt 16,6 kg inimese kohta;

C. arvestades, et tootmisharude vahelised vabatahtlikud kokkulepped ei ole andnud tulemusi ning tarbijad on endiselt kohustatud ostma iga uue seadmega uue laadija;

D. arvestades, et sellised äriühingud nagu Apple on teinud aktiivset lobitööd delegeeritud õigusakti vastu, millega kehtestataks kohustuslik ühtne laadija;

E. arvestades, et viimase kümne aasta tarbijasuundumused näitavad, et üha rohkem omatakse mitut seadet ning teatud raadioseadmete (nagu nutitelefonide) olelusring on aina lühem; arvestades, et sageli ei vahetata vanemaid seadmeid välja seetõttu, et need on katki või tehniliselt vananenud, vaid lihtsalt seepärast, et neid peetakse iganenuks;

F. arvestades, et reisides on tarbijad sunnitud endaga sarnaste seadmete jaoks kaasa võtma eri laadijad, mis põhjustab tarbetu keskkonnajalajälje;

G. arvestades, et praegu sõltuvad inimesed hädaolukorras oma mobiilseadmest, eriti kuna üldkasutatavaid telefone on vähe; arvestades, et teabe otsimiseks või navigeerimiseks on neil vaja laetud akuga mobiiltelefoni;

1. rõhutab tungivat vajadust ELi meetmete järele, millega vähendada elektroonikajäätmete hulka ja anda tarbijatele võimalus teha kestlikke valikuid;

2. märgib, et komisjoni tegevusetust selles küsimuses on märkimisväärselt mõjutanud äriühingute lobitöö;

3. peab kahetsusväärseks, et komisjon on seni pidanud teatavate äriühingute, nagu Apple’i ärihuve Euroopa tarbijate huvidest tähtsamaks;

4. rõhutab, et kiiremas korras on vaja vastu võtta mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija standard;

5. palub seetõttu komisjonil võtta võimalikult kiiresti vastu direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete kohta) täiendav delegeeritud õigusakt, millega võetaks kasutusele ühtne laadija;

6. palub komisjonil viivitamata esitada mobiiltelefonide ja muude ühilduvate seadmete ühtsete laadijate kasutuselevõttu käsitleva mõjuhinnangu tulemused;

7. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid, et teha lõpp jäätmekaubandusele, mis on eriti kahjulik kolmandate riikide kaitsetutele inimestele ja keskkonnale, ning aidata tõsta ELi enda jäätmete käitluse suutlikkust;

8. nõuab, et komisjon tagaks, et tarbijad ei oleks enam kohustatud ostma iga uue seadmega uut laadijat – see vähendaks aastas toodetavate juhtmete ja laadijate kogust;

9. juhib tähelepanu traadita laadimistehnoloogia kasutamisest tulenevale lisakasule; kutsub seetõttu komisjoni üles võtma meetmeid, mis tagaksid eri traadita laadijate koostalitlusvõime eri mobiilsete raadioseadmetega kõige paremini;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020
Õigusteave - Privaatsuspoliitika