Päätöslauselmaesitys - B9-0076/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0076/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS yleislaturista mobiileille radiolaitteille

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0070/2020

Menettely : 2019/2983(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0076/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0076/2020
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0076/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleislaturista mobiileille radiolaitteille

(2019/2983(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU[1],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat yli kymmenen vuoden ajan kampanjoineet mobiileja radiolaitteita, kuten matkapuhelimia, taulutietokoneita, e‑kirjan lukulaitteita, älykameroita, päälle puettavaa elektroniikkaa ja muita keskikokoisia tai pieniä elektroniikkalaitteita, varten tarkoitetun yleislaturin puolesta;

B. ottaa huomioon, että maailmassa syntyy sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia eli keskimäärin yli 6 kiloa henkeä kohti; ottaa huomioon, että vuonna 2016 sähkö- ja elektroniikkalaiteromua tuotettiin Euroopassa yhteensä 12,3 miljoonaa tonnia eli keskimäärin 16,6 kiloa henkeä kohti;

C. ottaa huomioon, että yritykset saada aikaan vapaaehtoisia toimialasopimuksia eivät ole tuottaneet tuloksia ja kuluttajien on edelleen pakko ostaa uusi laturi aina hankkiessaan uuden laitteen;

D. toteaa, että esimerkiksi Apple on lobannut aktiivisesti pakollisen yleislaturin käyttöönotosta annettavaa delegoitua säädöstä vastaan;

E. toteaa, että kulutussuuntauksena kymmenen viime vuoden aikana on ollut, että yhä useampi kuluttaja omistaa useamman kuin yhden laitteen ja tiettyjen radiolaitteiden (esimerkiksi älypuhelinten) elinkaari lyhenee entisestäänkin; ottaa huomioon, että vanhempia laitteita ei usein vaihdeta siksi, että ne rikkoutuvat tai ne ovat teknisesti vanhentuneita, vaan yksinkertaisesti siksi, että mielletään vanhanaikaisiksi;

F. ottaa huomioon, että kuluttajat joutuvat matkustaessaan käytännössä kuljettamaan mukanaan erilaisia latureita samankaltaisia laitteita varten, mikä aiheuttaa tarpeettoman ympäristöjalanjäljen;

G. ottaa huomioon, että ihmiset ovat nykyisin hätätilanteessa riippuvaisia mobiililaitteistaan jo siitäkin syystä, että yleisöpuhelimia ei ole; toteaa heidän tarvitsevan ladattua matkapuhelinta tiedonhakuun tai navigointilaitteeksi;

1. korostaa, että tarvitaan kiireellisesti EU:n toimia, jotta voidaan vähentää elektroniikkaromun määrää ja antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja;

2. toteaa, että yritysten edunvalvonta on vaikuttanut merkittävästi siihen, ettei komissio ole ryhtynyt toimiin tässä asiassa;

3. pitää valitettavana, että komissio on tähän asti asettanut tiettyjen yritysten, kuten Applen, edut eurooppalaiskuluttajien etujen edelle;

4. korostaa tarvetta hyväksyä mitä pikimmiten mobiilien radiolaitteiden yleislaturia koskeva standardi;

5. kehottaakin komissiota hyväksymään viipymättä radiolaitteista annettua direktiiviä 2014/53/EU täydentävän delegoidun säädöksen, jossa säädetään yleislaturin käyttöönotosta;

6. kehottaa komissiota esittämään matkapuhelimille ja muille yhteensopiville laitteille tarkoitettujen yleislatureiden käyttöönottoa koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä;

7. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, joilla tehdään loppu jätekaupasta, joka on erityisen haitallista kolmansien maiden haavoittuville ihmisille ja ympäristölle, sekä tukemaan valmiuksien kehittämistä siihen, että voimme käsitellä omat jätteemme unionissa;

8. kehottaa komissiota varmistamaan, että kuluttajien ei enää tarvitse ostaa uutta laturia aina hankkiessaan uuden laitteen, mikä vähentää vuosittain tuotettavien johtojen, kaapeleiden ja latureiden määrää;

9. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja; kehottaakin komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten varmistaa erilaisten langattomien latureiden yhteentoimivuus erilaisten mobiilien radiolaitteiden kanssa;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö