Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0076/2020Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0076/2020

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl universalaus kroviklio mobiliojo radijo ryšio įrenginiams

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0076/2020
Pateikti tekstai :
B9-0076/2020
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0076/2020

Europos Parlamento rezoliucija dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio

(2019/2983(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi daugiau nei dešimt metų Europos Parlamento nariai rengia kampanijas dėl universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių, įskaitant mobiliuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, e. knygų skaitytuvus, išmaniąsias kameras, nešiojamąją elektroniką ir kitus vidutinio ar mažo dydžio elektroninius prietaisus, kroviklio;

B. kadangi pasaulyje per metus susidaro apie 50 mln. tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai daugiau kaip 6 kg vienam asmeniui; kadangi 2016 m. Europoje iš viso susidarė 12,3 mln. metrinių tonų elektroninių atliekų, t. y. vidutiniškai 16,6 kg vienam asmeniui;

C. kadangi bandymai, kuriais buvo siekiama savanoriškų pramonės subjektų susitarimų, nedavė rezultatų ir vartotojai vis dar yra priversti su visais naujais prietaisais pirkti naujus kroviklius;

D. kadangi tokios korporacijos kaip „Apple“ aktyviai vykdė lobistinę veiklą prieš deleguotąjį aktą, kuriuo būtų nustatytas privalomas bendras kroviklis;

E. kadangi vartotojų tendencijos per pastaruosius dešimt metų rodo, kad vis daugiau vartotojų turi po kelis‑prietaisus, o kai tam tikrų radijo įrenginių, pavyzdžiui, išmaniųjų telefonų, naudojimo ciklas dar labiau sutrumpėjo; kadangi senesni įrenginiai dažnai pakeičiami ne tada, kai sugenda arba tampa nebetinkami naudoti, bet tik dėlto, kad laikomi pasenusiais;

F. kadangi keliaudami vartotojai yra faktiškai priversti su savimi turėti skirtingus kroviklius panašiems prietaisams, o tai sukelia nereikalingą aplinkosauginį pėdsaką;

G. kadangi ekstremalios situacijos atveju žmonės gali pasikliauti tik savo mobiliaisiais įrenginiais, taip pat dėl to, kad trūksta viešųjų telefonų; kadangi jiems reikalingas pakrautas mobilusis telefonas informacijai surasti, taip pat kaip navigacijos prietaisas;

1. pabrėžia, kad reikia skubiai imtis ES veiksmų siekiant sumažinti elektroninių atliekų kiekį ir įgalinti vartotojus priimti tvarius sprendimus;

2. pažymi, kad lobistų, atstovaujančių korporacijas, veikla turėjo didelės įtakos Komisijos neveiklumui šiuo klausimu;

3. apgailestauja, kad Komisija iki šiol pirmenybę teikė tam tikrų bendrovių, pvz., „Apple“, korporaciniams interesams, o ne Europos vartotojų interesams;

4. pabrėžia, kad reikia nedelsiant nustatyti universalaus mobiliojo radijo ryšio įrenginių kroviklio standartą;

5. todėl ragina Komisiją nedelsiant priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų papildoma Direktyva 2014/53/ES dėl radijo ryšio įrenginių, ir kuriuo būtų patvirtintas universalus kroviklis;

6. ragina Komisiją ilgiau nedelsti ir pateikti mobiliųjų telefonų ir kitų suderinamų prietaisų universalių kroviklių įdiegimo poveikio vertinimo rezultatus;

7. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl prekybos atliekomis sustabdymo – ji ypač žalinga pažeidžiamiems trečiųjų šalių gyventojams ir jų aplinkai – ir remti pajėgumų, būtinų klausimams dėl savo atliekų ES viduje spręsti, ugdymą;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad vartotojai nebebūtų įpareigoti pirkti naujų kroviklių su kiekvienu nauju prietaisu, ir taip būtų sumažinti jų aplinkosauginį pėdsaką;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad belaidžio įkrovimo technologijos naudojimas suteikia papildomos naudos; todėl ragina Komisiją imtis priemonių, kad būtų kuo geriau užtikrintas skirtingų belaidžių kroviklių funkcinis suderinamumas su įvairiais mobiliojo radijo ryšio įrenginiais;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika