Rezolūcijas priekšlikums - B9-0076/2020Rezolūcijas priekšlikums
B9-0076/2020

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne-Sophie Pelletier
GUE/NGL grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020

Procedūra : 2019/2983(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B9-0076/2020
Iesniegtie teksti :
B9-0076/2020
Debates :
Pieņemtie teksti :

B9-0076/2020

Eiropas Parlamenta rezolūcija par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām

(2019/2983(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīvu 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK[1],

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā jau vairāk nekā desmit gadu Eiropas Parlamenta deputāti aicinājuši ieviest kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, tostarp mobilajiem tālruņiem, planšetdatoriem, e-grāmatu lasītājiem, viedkamerām, valkājamajām elektronikas ierīcēm un citām vidēja vai maza izmēra elektroniskajām ierīcēm;

B. tā kā ik gadu pasaulē tiek radīti aptuveni 50 miljoni tonnu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (e-atkritumu), proti, vidēji vairāk nekā 6 kg uz vienu cilvēku; tā kā 2016. gadā kopējais e-atkritumu apjoms Eiropā bija 12,3 miljoni tonnu jeb vidēji 16,6 kg uz vienu cilvēku;

C. tā kā mēģinājumi panākt brīvprātīgas starpnozaru vienošanās nav bijuši sekmīgi un patērētājiem kopā ar visām jaunajām ierīcēm vēl arvien ir jāiegādājas arī jauni lādētāji;

D. tā kā tādi uzņēmumi kā “Apple” ir aktīvi lobējuši pret deleģētā akta pieņemšanu, kas paredzētu obligātu kopēja lādētāja ieviešanu;

E. tā kā patēriņa tendences aizvadītajos desmit gados liecina, ka arvien biežāk cilvēku īpašumā ir vairākas ierīces un ka noteiktu radioiekārtu (piemēram, viedtālruņu) aprites cikls arvien saīsinās; tā kā vecākas iekārtas bieži vien tiek nomainītas nevis tāpēc, ka tās ir sabojājušas vai nolietojušās, bet gan vienkārši tāpēc, ka tās tiek uzskatītas par novecojušām;

F. tā kā ceļojumos patērētāji ir spiesti ņemt līdzi dažādus līdzīgu ierīču lādētājus, kas nevajadzīgi palielina vides pēdas nospiedumu;

G. tā kā ārkārtas situācijās cilvēki tagad ir atkarīgi no mobilajām ierīcēm, tostarp arī tāpēc, ka trūkst taksofonu; tā kā viņiem ir vajadzīgs uzlādēts mobilais tālrunis, lai meklētu informāciju vai izmantotu to kā navigācijas ierīci,

1. uzsver nepieciešamību pēc steidzamas ES rīcības, lai samazinātu elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un dotu patērētājiem iespēju izdarīt ilgtspējīgu izvēli;

2. norāda, ka uzņēmumu lobijs ir būtiski sekmējis Komisijas bezdarbību šajā lietā;

3. pauž nožēlu, ka Komisija līdz šim par svarīgākām uzskatījusi nevis Eiropas patērētāju vēlmes, bet gan dažu uzņēmumu, piemēram, “Apple”, korporatīvās intereses;

4. uzsver nepieciešamību steidzami pieņemt standartu par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām;

5. aicina Komisiju nekavējoties pieņemt deleģēto aktu, ar ko papildina Direktīvu 2014/53/ES par radioiekārtām un paredz kopēja lādētāja ieviešanu;

6. aicina Komisiju bez kavēšanās iesniegt rezultātus ietekmes novērtējumam par mobilo tālruņu un citu saderīgu ierīču kopēja lādētāja ieviešanu;

7. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai izbeigtu atkritumu tirdzniecību, kas ir īpaši kaitīga mazāk aizsargātām personām un videi trešās valstīs, un atbalstīt spēju veidošanu, lai tepat Eiropas Savienībā arī tiktu apsaimniekoti tajā radītie atkritumi;

8. mudina Komisiju nodrošināt, lai patērētājiem vairs nevajadzētu iegādāties arvien jaunus lādētājus ar katru jaunu ierīci, un tādējādi tiktu samazināts gadā saražoto kabeļu un lādētāju skaits;

9. norāda, ka iespējamus ieguvumus šajā ziņā sniedz bezvadu uzlādes tehnoloģijas; tāpēc aicina Komisiju veikt pasākumus, lai labākajā veidā nodrošinātu dažādu bezvadu lādētāju savietojamību ar dažādām mobilajām radioiekārtām;

10. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika