Procedure : 2019/2983(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0076/2020

Ingediende teksten :

B9-0076/2020

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0076/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 44k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreSuite>naar aanleiding van verklaringen van de Europese Raad en de Commissie</TitreSuite>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</Commission>

</RepeatBlock-By>

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0070/2020

B9‑0076/2020

Resolutie van het Europees Parlement over een universele oplader voor mobiele radioapparatuur

(2019/2983(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG[1],

 gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat leden van het Europees Parlement al meer dan tien jaar aandringen op een universele oplader voor mobiele radioapparatuur, met inbegrip van mobiele telefoons, tablets, e‑readers, slimme camera’s, draagbare elektronica en andere kleine of middelgrote elektronische toestellen;

B. overwegende dat jaarlijks ongeveer 50 miljoen ton elektronisch afval wordt gegenereerd, met een gemiddelde van meer dan 6 kg per persoon per jaar; overwegende dat de totale productie van elektronisch afval in Europa in 2016 in totaal 12,3 miljoen ton bedroeg, wat overeenkomt met gemiddeld 16,6 kg per persoon;

C. overwegende dat pogingen om vrijwillige intersectorale overeenkomsten te sluiten, niet zijn geslaagd en dat consumenten nog steeds verplicht zijn om bij alle nieuwe toestellen nieuwe laders te kopen;

D. overwegende dat bedrijven zoals Apple actief hebben gelobbyd tegen een gedelegeerde handeling om een verplichte universele oplader in te voeren;

E. overwegende dat de consumententrends in de afgelopen tien jaar laten zien dat de eigendom van meerdere toestellen toeneemt en dat de levensduur van bepaalde radioapparatuur (zoals smartphones) korter wordt; overwegende dat oudere apparatuur dikwijls vervangen wordt omdat deze eenvoudigweg als achterhaald wordt beschouwd, en niet omdat ze kapot of verouderd is;

F. overwegende dat consumenten op reis in feite gedwongen worden om verschillende opladers voor soortgelijke toestellen mee te nemen, wat een onnodige ecologische voetafdruk veroorzaakt;

G. overwegende dat mensen tegenwoordig in geval van nood afhankelijk zijn van hun mobiele toestellen, mede als gevolg van het gebrek aan openbare telefoons; overwegende dat ze een opgeladen mobiele telefoon nodig hebben om informatie te zoeken of om als navigatie-apparaat te gebruiken;

1. benadrukt dat er dringend behoefte is aan EU-maatregelen om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen en de consument in staat te stellen duurzame keuzes te maken;

2. stelt vast dat de bedrijfslobby in dit dossier aanzienlijke invloed heeft uitgeoefend op de dadeloosheid van de Commissie;

3. betreurt het dat de Commissie tot nog toe de bedrijfsbelangen van bepaalde bedrijven zoals Apple voorrang heeft gegeven boven de belangen van de Europese consumenten;

4. benadrukt dat er dringend een norm voor een universele oplader voor mobiele radioapparatuur moet worden vastgesteld;

5. vraagt de Commissie daarom onverwijld een gedelegeerde handeling ter aanvulling van Richtlijn 2014/53/EU betreffende radioapparatuur vast te stellen waarmee de universele oplader wordt ingevoerd;

6. vraagt de Commissie onverwijld de resultaten te presenteren van de effectbeoordeling van de invoering van universele opladers voor mobiele telefoons en andere compatibele toestellen;

7. vraagt de Commissie voorstellen in te dienen om een einde te maken aan de handel in afval, die bijzonder schadelijk is voor kwetsbare mensen en het milieu in derde landen, en capaciteitsopbouw voor de verwerking van ons eigen afval binnen de EU te ondersteunen;

8. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat consumenten niet langer worden verplicht om bij elk nieuw toestel nieuwe opladers te kopen, zodat de hoeveelheid jaarlijks geproduceerde kabels en opladers wordt verminderd;

9. wijst erop dat het gebruik van draadloze oplaadtechnologie bijkomende potentiële voordelen inhoudt; vraagt de Commissie daarom maatregelen te nemen om de interoperabiliteit van verschillende draadloze opladers met verschillende mobiele radioapparatuur zo goed mogelijk te waarborgen;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

[1] PB L 153 van 22.5.2014, blz. 62.

Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid