Projekt rezolucji - B9-0076/2020Projekt rezolucji
B9-0076/2020

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

złożony w następstwie oświadczeń Rady Europejskiej i Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
w imieniu grupy GUE/NGL

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0070/2020

Procedura : 2019/2983(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0076/2020
Teksty złożone :
B9-0076/2020
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0076/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych

(2019/2983(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE[1],

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od ponad dziesięciu lat posłowie do Parlamentu Europejskiego walczą o wprowadzenie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, w tym telefonów komórkowych, tabletów, czytników e‑książek, inteligentnych aparatów fotograficznych, elektroniki użytkowej oraz innych urządzeń elektronicznych średniej lub małej wielkości;

B. mając na uwadze, że co roku na świecie wytwarza się około 50 mln ton odpadów elektronicznych, czyli średnio ponad 6 kg na osobę; mając na uwadze, że w 2016 r. w Europie wytworzono łącznie 12,3 mln ton odpadów elektronicznych, co odpowiada średnio 16,6 kg na osobę;

C. mając na uwadze, że nie powiodły się próby zawierania dobrowolnych porozumień międzybranżowych, a konsumenci nadal muszą kupować nowe ładowarki do wszystkich nowych urządzeń;

D. mając na uwadze, że takie korporacje jak Apple aktywnie lobbują przeciwko przyjęciu aktu delegowanego mającego na celu wprowadzenie obowiązkowej uniwersalnej ładowarki;

E. mając na uwadze, że w ostatnich dziesięciu latach tendencją wśród konsumentów jest coraz częstsze posiadanie wiele urządzeń, przy czym cykle życia niektórych urządzeń radiowych (na przykład smartfonów) są coraz krótsze; mając na uwadze, że często starszych urządzeń nie wymienia się, gdy się zepsują lub są przestarzałe, lecz po prostu dlatego, że są postrzegane jako niemodne;

F. mając na uwadze, że konsumenci są faktycznie zmuszeni do zabierania ze sobą w podróż różnych ładowarek do podobnych urządzeń, co pozostawia niepotrzebny ślad środowiskowy;

G. mając na uwadze, że w nagłych wypadkach ludzie muszą obecnie polegać na swoich urządzeniach mobilnych, m.in. ze względu na brak publicznych telefonów; mając na uwadze, że potrzebują naładowanego telefonu komórkowego, aby wyszukać informacje lub skorzystać z urządzenia nawigacyjnego;

1. podkreśla, że UE musi pilnie podjąć działania, aby zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych i umożliwić konsumentom dokonywanie zrównoważonych wyborów

2. zauważa, że lobby przedsiębiorców miało istotny wpływ na bierność Komisji w sprawie tego dossier;

3. w związku z tym wyraża ubolewanie, że dotychczas Komisja priorytetowo traktowała korporacyjne interesy niektórych przedsiębiorstw, np. Apple, i stawiała je ponad interesy konsumentów europejskich;

4. podkreśla potrzebę pilnego przyjęcia standardu uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych;

5. wzywa zatem Komisję do bezzwłocznego przyjęcia aktu delegowanego uzupełniającego dyrektywę 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych i wprowadzającego uniwersalną ładowarkę;

6. wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki wyników oceny skutków wprowadzenia uniwersalnych ładowarek do telefonów komórkowych i innych kompatybilnych urządzeń;

7. wzywa Komisję do przedstawienia wniosków mających na celu zakończenie handlu odpadami, który jest szczególnie szkodliwy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji i dla środowiska naturalnego w krajach trzecich, a ponadto apeluje, by wspierała budowanie zdolności postępowania z naszymi odpadami w UE,

8. wzywa Komisję do dopilnowania, by konsumenci nie musieli wraz z każdym nowym urządzeniem kupować nowych ładowarek, co pozwoli zmniejszyć liczbę produkowanych co roku kabli i ładowarek;

9. uważa, że zastosowanie technologii ładowania bezprzewodowego zapewnia dodatkowe potencjalne korzyści; w związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań, aby jak najlepiej zapewnić interoperacyjność różnych ładowarek bezprzewodowych z różnymi przenośnymi urządzeniami radiowymi;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności