Návrh uznesenia - B9-0076/2020Návrh uznesenia
B9-0076/2020

NÁVRH UZNESENIA o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
v mene skupiny GUE/NGL

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0070/2020

Postup : 2019/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0076/2020
Predkladané texty :
B9-0076/2020
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9‑0076/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia

(2019/2983(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže poslanci Európskeho parlamentu sa viac ako 10 rokov zasadzujú za univerzálnu nabíjačku pre mobilné rádiové zariadenia vrátane mobilných telefónov, tabletov, čítačiek elektronických kníh, inteligentných kamier, prenosnej elektroniky a iných elektronických zariadení strednej alebo malej veľkosti;

B. keďže celosvetovo každý rok vznikne približne 50 miliónov ton elektronického odpadu, čo je v priemere viac ako 6 kg na osobu; keďže v roku 2016 vzniklo v Európe celkovo 12,3 milióna ton elektronického odpadu, čo predstavuje v priemere 16,6 kg na obyvateľa;

C. keďže pokusy o dobrovoľné medziodvetvové dohody neboli úspešné a spotrebitelia sú stále nútení si kupovať nové nabíjačky s každým novým zariadením;

D. keďže spoločnosti ako Apple aktívne lobujú proti delegovanému aktu, ktorým by sa zaviedla povinná univerzálna nabíjačka;

E. keďže spotrebiteľské trendy v priebehu posledných desiatich rokov ukazujú, že čoraz viac ľudí vlastní viacero zariadení a že životný cyklus niektorých rádiových zariadení (napr. v prípade smartfónov) sa dokonca skracuje; keďže staršie zariadenie sa často nahrádza nie preto, že je pokazené alebo opotrebované, ale jednoducho preto, že sa považuje za zastarané;

F. keďže pri cestovaní sú spotrebitelia skutočne nútení nosiť so sebou rôzne nabíjačky pre podobné zariadenia, čo vytvára zbytočnú environmentálnu stopu;

G. keďže v núdzových situáciách sú ľudia v súčasnosti závislí od svojich mobilných zariadení, a to aj z dôvodu nedostatku verejných telefónnych automatov; keďže na vyhľadávanie informácií alebo na použitie na účely navigácie potrebujú nabitý mobilný telefón;

1. zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné opatrenie EÚ s cieľom znížiť množstvo elektronického odpadu a umožniť spotrebiteľom prijímať udržateľné rozhodnutia;

2. konštatuje, že lobovanie zo strany spoločností malo značný vplyv na nekonanie Komisie v tejto oblasti;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz uprednostňovala obchodné záujmy určitých spoločností, ako je napríklad Apple, pred záujmami európskych spotrebiteľov;

4. zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene prijať normu pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení;

5. vyzýva preto Komisiu, aby bezodkladne prijala delegovaný akt, ktorým sa doplní smernica 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach a ktorým by sa zaviedla univerzálna nabíjačka;

6. vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu predložila výsledky posúdenia vplyvu zavedenia univerzálnych nabíjačiek pre mobilné telefóny a iné kompatibilné zariadenia;

7. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na ukončenie obchodovania s odpadom, ktoré je obzvlášť škodlivé pre zraniteľných ľudí a životné prostredie v tretích krajinách, a na podporu budovania kapacít na riešenie nášho vlastného odpadu v EÚ;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že spotrebitelia už nebudú nútení si kupovať nové nabíjačky s každým novým zariadením, čím sa zníži množstvo káblov a nabíjačiek vyrobených ročne;

9. poukazuje na to, že používanie bezdrôtovej technológie nabíjania ponúka ďalšie potenciálne prínosy; preto vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom čo najlepšie zabezpečiť interoperabilitu rôznych bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

Posledná úprava: 27. januára 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia