Förslag till resolution - B9-0076/2020Förslag till resolution
B9-0076/2020

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

till följd av uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek, Anne‑Sophie Pelletier
för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0070/2020

Förfarande : 2019/2983(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0076/2020
Ingivna texter :
B9-0076/2020
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0076/2020

Europaparlamentets resolution om en gemensam laddare för mobil radioutrustning

(2019/2983(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG[1],

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europaparlamentets ledamöter har i mer än tio år drivit en kampanj för en gemensam laddare för mobil radioutrustning, däribland mobiltelefoner, surfplattor, läsplattor, smarta kameror, kroppsburen elektronik och andra medelstora och små elektroniska enheter.

B. Ungefär 50 miljoner ton elavfall genereras varje år i världen, dvs. i genomsnitt över 6 kg per person. Totalt genererades 12,3 miljoner ton elavfall i Europa under 2016, vilket motsvarar i genomsnitt 16,6 kg per person.

C. De försök till frivilliga branschavtal som gjorts har inte varit framgångsrika och konsumenterna tvingas fortfarande köpa nya laddare till alla nya enheter.

D. Företag såsom Apple har aktivt bedrivit lobbyverksamhet mot en delegerad akt för införande av en obligatorisk gemensam laddare.

E. Konsumenttrenderna de senaste tio åren visar att allt fler människor äger flera enheter och att vissa typer av radioutrustning (till exempel smarttelefoner) har allt kortare livslängd. Anledningen till att äldre utrustning byts ut är ofta inte att den är trasig eller föråldrad, utan helt enkelt att den anses omodern.

F. Vid resor är konsumenterna i praktiken tvungna att ta med sig olika laddare till liknande enheter, vilket orsakar ett onödigt miljöavtryck.

G. I dag är människor beroende av sina mobila enheter i händelse av en nödsituation, delvis på grund av det inte finns några allmänna telefoner. De behöver en laddad mobiltelefon för att söka efter information eller för att använda den som navigationsenhet.

1. Europaparlamentet understryker att EU omedelbart måste vidta åtgärder för att minska mängden elektroniskt avfall och ge konsumenterna möjlighet att göra hållbara val.

2. Europaparlamentet konstaterar kommissionens passivitet i denna fråga till stor del är ett resultat av företagslobbygruppers verksamhet.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionen hittills har prioriterat vissa företags, till exempel Apples, intressen över europeiska konsumenters intressen.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att snarast anta en standard för en gemensam laddare för mobil radioutrustning.

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att utan dröjsmål anta en delegerad akt som kompletterar direktiv 2014/53/EU om radioutrustning, och därmed införa en gemensam laddare.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram resultaten av konsekvensbedömningen av införandet av gemensamma laddare för mobiltelefoner och andra kompatibla enheter.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för att sätta stopp för avfallshandeln, som är särskilt skadlig för utsatta människor och miljön i tredjeländer, och stödja uppbyggnaden av kapaciteten att ta hand om vårt eget avfall inom EU.

8. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att se till att konsumenterna inte längre tvingas köpa nya laddare med varje ny enhet, och därmed minska antalet sladdar och laddare som tillverkas per år.

9. Europaparlamentet påpekar att användningen av trådlös laddningsteknik erbjuder ytterligare potentiella fördelar. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att vidta åtgärder för att på bästa sätt säkerställa interoperabiliteten mellan olika trådlösa laddare och olika typer av mobil radioutrustning.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 januari 2020
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy