Postup : 2020/2519(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0077/2020

Předložené texty :

B9-0077/2020

Rozpravy :

CRE 29/01/2020 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0077/2020</NoDocSe>
PDF 146kWORD 45k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o novele indického zákona o státním občanství z roku 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0077/2020

B9-0077/2020

Usnesení Evropského parlamentu o novele indického zákona o státním občanství z roku 2019

(2020/2519(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Indii,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

 s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

 s ohledem na globální pakt o bezpečné, legální a řízené migraci,

 s ohledem na Deklaraci o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin ze dne 18. prosince 1992,

 s ohledem na základní zásady týkající se užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon,

 s ohledem na indickou ústavu,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že novela indického zákona o státním občanství z roku 2019 novelizuje Zákon o státním občanství z roku 1955 ve snaze umožnit nelegálním migrantům získat indické státní občanství na základě naturalizace a registrace; vzhledem k tomu, že tento zákon však omezuje tuto možnost pouze na hinduisty, sikhy, buddhisty, džinisty, Pársy a křesťany z Afghánistánu, Bangladéše a Pákistánu, kteří se do Indie dostali nejpozději 31. prosince 2014;

B. vzhledem k tomu, že novela zákona o státním občanství je svou povahou diskriminační, jelikož z možnosti využít stejná ustanovení jako jiné náboženské skupiny účelově vylučuje muslimy;

C. vzhledem k tomu, že indická vláda uvedla, že se v případě zemí uvedených v této novele jedná o státy s muslimskou většinou, v nichž je pravděpodobnější, že se menšinová náboženství mohou ve svých zemích potýkat s pronásledováním, což použila k tomu, aby odůvodnila možnost urychleného získání státního občanství;

D. vzhledem k tomu, že Indie sousedí s Bangladéšem, Bhútánem, Barmou, Nepálem, Pákistánem a Šrí Lankou, že se však do působnosti tohoto novelizovaného zákona nedostali šrílanští Tamilové, kteří tvoří v Indii největší uprchlickou skupinu a kteří v této zemi pobývají už více než třicet let;

E. vzhledem k tomu, že jsou z působnosti této novely vyloučeni také muslimové z Myanmaru, které organizace Amnesty International a Organizace spojených národů považuje za nejvíce pronásledovanou menšinu na světě; vzhledem k tomu, že uvedená novela nepřihlíží k utrpení Ahmadíjů v Pákistánu, bihárských muslimů v Bangladéši a Hazárů v Pákistánu, kteří jsou předmětem pronásledování ve své zemi;

F. vzhledem k tomu, že je novela zákona o státním občanství v rozporu s článkem 14 indické ústavy, který zaručuje každému právo na rovnost a chrání před diskriminací na základě náboženství, rasy, kasty, pohlaví nebo místa narození; vzhledem k tomu, že tato novela podrývá odhodlání Indie dodržovat Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Úmluvu o vymýcení rasové diskriminace, které zakazují diskriminaci z rasových, etnických nebo náboženských důvodu a jichž je Indie jako stát smluvní stranou;

G. vzhledem k tomu, že přijetí této novely vedlo k masivním protestům proti jejímu zavedení, v jejichž rámci údajně zemřelo 27 osob, 175 jich bylo zraněno a tisíce byly zatčeny; vzhledem k tomu, že indické orgány se s cílem zabránit pokojným protestům uchylují také k odpojování Internetu, vydávají zákaz vycházení a omezují provoz veřejné hromadné dopravy; vzhledem k tomu, že se objevují zprávy o stovkách protestujících, kteří jsou biti, postřeleni nebo mučeni, zejména ve státě Uttarpradéš;

H. vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2020 napadl maskovaný dav kampus Univerzity Džaváharlála Néhrúa, kde studenti protestovali proti této novele a proti celostátnímu registru občanů, a že při tomto útoku bylo zraněno více než 20 studentů a přednášejících této univerzity; vzhledem k tomu, že podle různých sdělovacích prostředků i studentů byla svědkem tohoto útoku policie, která však odmítla dav usměrnit a jeho účastníky zatknout;

I. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství, včetně OSN, již vyjádřilo obavy ohledně této novely a násilí, které po jejím zavedení vypuklo; vzhledem k tomu, že mluvčí vysoké komisařky OSN pro lidská práva vyjádřil obavy, že novela je „ze své podstaty hluboce diskriminační“;

J. vzhledem k tomu, že více než 100 penzionovaných vysokých státních úředníků, včetně tří bývalých ministrů, napsalo indické veřejnosti otevřený dopis, v němž odsoudili politiku vlády, kterou nazvali „morálně neobhajitelnou“ a „zbytečnou“, a zdůraznili, že tato politika zcela jistě povede ke strádání milionů lidí; vzhledem k tomu, že dne 4. ledna 2020 se pokojné demonstrace na protest proti uvedené novele zúčastnilo v Hajdarábádu více než 100 000 lidí;

K. vzhledem k tomu, že novela byla schválena v době, kdy vláda prosazuje zavedení celostátního ověřování občanství (celostátní evidence občanů); vzhledem k tomu, že z prohlášení vlády vyplývá, že cílem celostátní evidence občanů je odebrat občanská práva muslimům a zároveň ochránit práva hinduistů a dalších nemuslimských skupin; vzhledem k tomu, že muslimové, kterých se celostátní evidence občanů netýká, budou mít možnost obrátit se na cizinecké soudy, které byly ustaveny s cílem ověřovat právo na občanství; vzhledem k tomu, že tyto soudy mezinárodní společenství odsoudilo, protože nechrání právo na spravedlivé soudní řízení a nezaručují dodržování lidských práv;

L. vzhledem k tomu, že se indická vláda chystá zavést celostátní evidenci občanů, která bude shromažďovat informace o občanství více než 1,3 miliard osob v této zemi; vzhledem k tomu, že tento postup byl nedávno dokončen ve státě Ásám, kde vedl k vyloučení více než 1,9 milionu osob, které byly označeny za „nelegální migranty“ a které nyní čeká nejistá budoucnost a případná deportace;

M. vzhledem k tomu, že několik indických států již oznámilo, že tento zákon nebudou uplatňovat; vzhledem k tomu, že stát Kérala již ve své petici adresované Nejvyššímu soudu uvedl, že tato novela je v „rozporu se sekulární povahou indické ústavy“, a nařkl vládu, že rozděluje národ na základě náboženské příslušnosti;

1. vyjadřuje své hluboké politování nad přijetím a uplatňováním novely zákona o státním občanství, která je diskriminační, nebezpečně rozděluje společnost a mohla by vést k největší krizi, pokud jde o osoby bez občanství, na světě a způsobit rozsáhlé lidské utrpení;

2. připomíná mezinárodní povinnosti, které má Indie podle Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článku 14 indické Ústavy, který všem osobám zaručuje právo na rovnost a chrání je před diskriminací z důvodu náboženství, rasy, kasty, pohlaví nebo místa narození;

3. odsuzuje, že Indie do své politiky týkající se naturalizace a přijímání uprchlíků začlenila náboženská kritéria; zdůrazňuje, že všichni migranti mají bez ohledu na svůj migrační status nárok na respekt, ochranu a dodržování svých základních lidských práv; vyzývá indickou vládu, aby zohlednila legitimní obavy týkající se celostátní evidence občanů, která by se mohla používat proti marginalizovaným skupinám;

4. vyzývá indické orgány, aby zajistily právo na pokojné protesty a zaručily osobám, které se rozhodnout demonstrovat, právo na život a fyzickou integritu; vyzývá indickou vládu, aby zajistila, aby bezpečnostní síly dodržovaly základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon; vyzývá indické orgány dále k tomu, aby se vážně zabývaly pocity křivdy, které vedly k protestům, a rozumným způsobem řešila základní důvody politické a hospodářské krize;

5. naléhavě vyzývá indickou vládu, aby zajistila, aby cizinecké soudy fungovaly nanejvýš transparentně a působily v souladu s mezinárodními normami, kterými se řídí spravedlivé soudní řízení, a zajistila tak, aby nedocházelo na základě systémové diskriminace k zamítání legitimních žádostí o občanství;

6. vyzývá EU a zastoupení členských států v Indii, aby do svého dialogu s indickými orgány začlenily problematiku diskriminace etnických a náboženských menšin a upřednostňovaly programy, které se zabývají diskriminací etnických skupin a náboženských menšin, zejména v oblastech, jako je vzdělávání, a programy, které se zaměřují především na diskriminaci menšin;

7. vyzývá indickou vládu, aby okamžitě zahájila pokojný dialog s různými skupinami obyvatel a aby zrušila diskriminační úpravy zákona, které jsou v rozporu s mezinárodními závazky Indie, s cílem zabránit tomu, aby byli lidé zbavováni občanství na základě rasy, barvy pleti, původu nebo národnostního či etnického původu, jak je zakotveno v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v dalších úmluvách o lidských právech;

8. připomíná, že zatímco cíl uvedený v novele zákona o státním občanství, kterým je chránit pronásledované skupiny, je chvályhodný, je třeba jej dosáhnout prostřednictvím propracovaného celostátního azylového systému založeného na zásadě rovnosti a zákazu diskriminace, který by se vztahoval na všechny osoby, jež potřebují ochranu před pronásledováním a jiným porušováním lidských práv, aniž by docházelo k rozlišování na základě rasy, náboženství, národnostního původu nebo jiných zakázaných důvodů;

9. bere na vědomí, že novelu přezkoumá indický nejvyšší soud, a doufá, že tento soud pečlivě zváží, zda se tento zákon slučuje s indickou ústavou a s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prezidentovi Indie, vládě Indie, ministerskému předsedovi Indie a indickému parlamentu.

 

Poslední aktualizace: 28. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí