Procedure : 2020/2519(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0077/2020

Indgivne tekster :

B9-0077/2020

Forhandlinger :

CRE 29/01/2020 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe>
PDF 137kWORD 46k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0077/2020

B9‑0077/2020

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019

(2020/2519(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Indien,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

 der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration,

 der henviser til erklæring af 18. december 1992 vedrørende rettigheder for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige minoriteter,

 der henviser til De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben,

 der henviser til den indiske forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019 (den ændrede lov) ændrer landets "Citizenship Act" fra 1955 for at gøre det muligt for irregulære migranter at erhverve indisk statsborgerskab gennem naturalisation og registrering; der henviser til, at den ændrede lov imidlertid begrænser adgangen til hinduer, sikher, buddhister, jainister, parsier og kristne fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, som er rejst ind i Indien senest den 31. december 2014;

B. der henviser til, at den ændrede lovs diskriminerende karakter er åbenlys, da den specifikt udelukker muslimer fra at blive omfattet af de samme foranstaltninger som andre religiøse grupper;

C. der henviser til, at den indiske regering har erklæret, at de lande, der er opført i den ændrede lov, er lande med muslimsk flertal, hvor minoritetsreligioner er i større risiko for at blive udsat for forfølgelse i deres hjemlande, og dermed bruger denne begrundelse som berettigelse til fremskyndet tildeling af statsborgerskab;

D. der henviser til, at Indien deler grænse med Bangladesh, Bhutan, Burma, Nepal, Pakistan og Sri Lanka, men at srilankanske tamiler, som udgør den største flygtningegruppe i Indien, og som har opholdt sig i landet i over 30 år, ikke er omfattet af den ændrede lovs kompetenceområde;

E. der henviser til, at den ændrede lov også udelukker rohingyamuslimer fra Myanmar, som af Amnesty International og FN beskrives som verdens mest forfulgte mindretal; der henviser til, at den ændrede lov også ser bort fra den vanskelige situation for ahmadimuslimer i Pakistan, biharimuslimer i Bangladesh og Hazaraer i Pakistan, som alle er udsat for forfølgelse i deres hjemlande;

F. der henviser til, at den ændrede lov strider mod artikel 14 i den indiske forfatning, i henhold til hvilken alle sikres retten til lighed og beskyttes mod forskelsbehandling på grund af religion, race, kaste, køn eller fødested; der henviser til, at den ændrede lov også undergraver Indiens tilsagn om at overholde verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om afskaffelse af racediskrimination, som Indien er deltagerstat i, og som forbyder forskelsbehandling på grund af race, etnicitet eller religion;

G. der henviser til, at vedtagelsen af den ændrede lov har affødt massive protester mod dens gennemførelse med 27 rapporterede dødsfald, 175 sårede og tusindvis af anholdelser til følge; der henviser til, at indiske myndigheder også har anvendt lukninger af internettet, udgangsforbud og begrænsninger af offentlig transport for at forhindre fredelige protester; der henviser til, at hundredvis af demonstranter ifølge forlydender er blevet tævet, skudt på og tortureret, navnlig i Uttar Pradesh;

H. der henviser til, at Jawaharlal Nehru-universitetet, hvor studerende protesterede mod den ændrede lov og det nationale borgerregister, den 5. januar 2020 blev angrebet af en maskeret gruppe, hvorved over 20 studerende og lærere fra universitetet blev såret; der henviser til, at en række medier og studerende hævder, at politiet overværede angrebet, men nægtede at kontrollere og anholde overfaldsmændene;

I. der henviser til, at det internationale samfund, herunder FN, allerede har udtrykt bekymring over den ændrede lov og den vold, der er fulgt i kølvandet på den; der henviser til, at talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder har udtrykt bekymring for den ændrede lovs "grundlæggende diskriminerende karakter";

J. der henviser til, at mere end 100 pensionerede tjenestemænd, herunder tre tidligere ministre, har skrevet et åbent brev til den indiske offentlighed, der fordømmer regeringspolitikkerne, som de kaldte "moralsk uholdbare" og "uøkonomiske", og de understregede, at politikkerne utvivlsomt vil føre til problemer for millioner af mennesker; der henviser til, at mere end 100 000 demonstranter den 4. januar 2020 deltog i en fredelig march i Hyderabad i protest mod CAA;

K. der henviser til, at den ændrede lov blev vedtaget i forbindelse med den indiske regerings pres for at få gennemført en landsdækkende statsborgerskabskontrolprocedure (dvs. det nationale borgerregister); der henviser til, at det af udtalelser fra regeringen fremgår, at processen med oprettelse af et nationalt borgerregister har til formål at fratage muslimer deres borgerrettigheder og samtidig beskytte hinduer og andre ikke-muslimer; der henviser til, at kun muslimer, der ikke er omfattet af det nationale borgerregister, kan henvende sig til de udlændingedomstole, der er blevet oprettet for at bestemme retten til statsborgerskab; der henviser til, at disse domstole er blevet dømt internationalt for ikke at beskytte retten til en retfærdig rettergang og menneskerettighedsgarantier;

L. der henviser til, at Indiens regering agter at oprette et nationalt borgerregister, som vil dokumentere statsborgerskabsrettighederne for mere end 1,3 milliarder indbyggere i landet; der henviser til, at denne øvelse blev afsluttet for nylig i Assam, resulterede i udelukkelse af mere end 1,9 millioner mennesker, og er blevet brugt til at mærke dem som illegale migranter, som nu står over for en usikker fremtid og mulig udvisning;

M. der henviser til, at flere indiske delstater allerede har meddelt, at de ikke agter at gennemføre loven; der henviser til, at Keralas regering i sit andragende til højesteret betegnede den ændrede lov som "en krænkelse af den indiske forfatnings sekulære karakter" og anklagede regeringen for at foretage en opdeling af nationen efter religiøst tilhørsforhold;

1. udtrykker dyb beklagelse over vedtagelsen og gennemførelsen af den ændrede lov, som er diskriminerende, faretruende splittende og potentielt kan skabe verdens største krise for så vidt angår statsløshed og forårsage udbredte menneskelige lidelser;

2. minder om Indiens internationale forpligtelser i henhold til verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 14 i den indiske forfatning, der sikrer alle retten til lighed og beskytter dem mod forskelsbehandling på grund af religion, race, kaste, køn eller fødested;

3. fordømmer, at Indien har indarbejdet religiøse kriterier i sin naturalisations- og flygtningepolitik; understreger, at alle migranter uanset deres migrationsstatus har ret til respekt, beskyttelse og overholdelse af deres grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer den indiske regering til at tage hånd om de berettigede bekymringer over det nationale borgerregister, der risikerer at blive anvendt over for marginaliserede grupper;

4. opfordrer de indiske myndigheder til at sikre retten til fredelig protest og garantere liv og fysisk integritet for dem, der vælger at demonstrere; opfordrer den indiske regering til at sikre, at dens sikkerhedstyrker overholder De Forenede Nationers grundprincipper for retshåndhævelsespersonales magtanvendelse og brug af skydevåben; opfordrer endvidere de indiske myndigheder til at tage fuldt hensyn til de klager, der udløser protester, og give en meningsfuld løsning på de underliggende årsager til den politiske og økonomiske krise;

5. opfordrer indtrængende den indiske regering til at sikre, at udlændingedomstolene fungerer med størst mulig gennemsigtighed og i overensstemmelse med internationale standarder for retfærdig rettergang, idet den sikrer, at legitime statsborgerskabskrav ikke afvises på grund af systemisk forskelsbehandling;

6. opfordrer til, at EU's og medlemsstaternes repræsentationer i Indien medtager spørgsmålet om forskelsbehandling af etniske og religiøse mindretal i deres dialoger med de indiske myndigheder og prioriterer programmer, der vedrører forskelsbehandling af etniske grupper og religiøse mindretal, herunder på områder som uddannelse, og programmer, der har særlig fokus på forskelsbehandling af mindretal;

7. opfordrer den indiske regering til straks at indgå i en fredelig dialog med forskellige befolkningsgrupper og ophæve de diskriminerende lovændringer, der overtræder Indiens internationale forpligtelser til at forhindre fratagelse af statsborgerskab på grundlag af race, hudfarve, herkomst eller national eller etnisk oprindelse som fastsat i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre menneskerettighedstraktater;

8. minder om, at målet med den ændrede lov om at beskytte forfulgte grupper er prisværdigt, men bør nås ved hjælp af et robust nationalt asylsystem, der bygger på princippet om lighed og ikkeforskelsbehandling og gælder for alle mennesker, som har behov for at blive beskyttet mod forfølgelse og andre krænkelser af menneskerettighederne, uden skelen til race, religion, national oprindelse eller andre forbudte kriterier;

9. noterer sig, at den ændrede lov vil blive revideret af den indiske højesteret og håber, at denne omhyggeligt vil overveje, om loven er forenelig med Indiens forfatning og med internationale menneskerettighedsforpligtelser;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Indiens præsident, Indiens regering, Indiens premierminister og Indiens parlament.

 

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik