Menetlus : 2020/2519(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0077/2020

Esitatud tekstid :

B9-0077/2020

Arutelud :

CRE 29/01/2020 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe>
PDF 134kWORD 46k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>India 2019. aasta kodakondsuse (muutmise) seaduse kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0077/2020

B9‑0077/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon India 2019. aasta kodakondsuse (muutmise) seaduse kohta

(2020/2519(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone India kohta,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelist konventsiooni,

 võttes arvesse ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet,

 võttes arvesse 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni rahvus- või etnilistesse, usu- ja keelevähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

 võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 1990. aasta aluspõhimõtteid jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitsetöötajate poolt,

 võttes arvesse India põhiseadust,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et India 2019. aasta kodakondsuse (muutmise) seadusega muudetakse 1955. aasta kodakondsuse seadust, et võimaldada ebaseaduslikel rändajatel saada naturalisatsiooni ja registreerimise kaudu India kodakondsus; arvestades, et muudetud seaduse kohaselt on kodakondsuse saamise õigus siiski üksnes Afganistanist, Bangladeshist ja Pakistanist pärit hindudel, sikhidel, budistidel, džainistidel, parsidel ja kristlastel, kes sisenesid Indiasse 31. detsembril 2014 või enne seda;

B. arvestades, et muudetud kodakondsusseadus on oma olemuselt selgelt diskrimineeriv, kuna see välistab konkreetselt moslemite võimaluse kasutada samu sätteid nagu teised usurühmad;

C. arvestades, et India valitsus väidab, et muudetud kodakondsusseaduses loetletud riigid on moslemite enamusega riigid, kus vähemususundid langevad suurema tõenäosusega tagakiusamise ohvriks, ja kasutab seda kiirendatud kodakondsusprotsessi õigustusena;

D. arvestades, et Indial on ühine piir Bangladeshi, Bhutani, Birma, Nepali, Pakistani ja Sri Lankaga, kuid muudetud kodakondsusseadus ei hõlma Sri Lanka tamileid, kes moodustavad India suurima pagulasrühma ja on riigis elanud üle kolmekümne aasta;

E. arvestades, et muudetud seadus jätab samuti välja Myanmarist pärit rohingja moslemid, keda Amnesty International ja ÜRO on nimetanud maailma kõige tagakiusatumaks vähemuseks; arvestades, et seadus eirab ka Pakistani ahmadide, Bangladeshi bihari moslemite ja Pakistani hazarade rasket olukorda, keda kõiki nende koduriikides taga kiusatakse;

F. arvestades, et muudetud kodakondsusseadus on vastuolus India põhiseadusega, eelkõige selle artikliga 14, mis tagab kõigi inimeste õiguse võrdsusele ja kaitseb neid diskrimineerimise eest usutunnistuse, rassi, kasti, soo või sünnikoha alusel; arvestades, et muudetud kodakondsusseadus on vastuolus India kohustusega järgida inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise konventsiooni, mille osalisriik India on ja millega keelatakse diskrimineerimine rassilise, etnilise või usulise päritolu alusel;

G. arvestades, et muudetud kodakondsusseaduse vastuvõtmine on vallandanud massilised protestid selle rakendamise vastu, kusjuures teadaolevalt on meeleavaldustel hukkunud 27 inimest, 175 on saanud vigastada ja tuhanded on arreteeritud; arvestades, et rahumeelsete meeleavalduste takistamiseks on ametivõimud kasutanud internetiühenduse katkestamist, keelutundi ja ühistranspordi piiramist; arvestades, et on tulnud teateid sadade meeleavaldajate peksmisest, nende pihta tulistamisest ja nende piinamisest, eelkõige Uttar Pradeshis;

H. arvestades, et 5. jaanuaril 2020 ründas maskides rahvajõuk Jawaharlal Nehru Ülikooli linnakut, kus üliõpilased protesteerisid uue kodakondsusseaduse ja riikliku kodanike registri vastu, ja vigastada sai rohkem kui 20 üliõpilast ja õppejõudu; arvestades, et mitmete meediateadete andmeil ja üliõpilaste väitel vaatas politsei rünnakut pealt ning keeldus vägivallatsejaid takistamast ja vahistamast;

I. arvestades, et rahvusvaheline üldsus, kaasa arvatud ÜRO, on juba väljendanud muret muudetud kodakondsuseaduse ja sellest põhjustatud vägivalla pärast; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja on väljendanud muret selle pärast, et muudetud kodakondsusseadus on „põhiolemuselt diskrimineeriv“;

J. arvestades, et üle saja pensionile jäänud kõrgema ametniku, nende seas kolm endist ministrit, on kirjutanud India üldsusele avaliku kirja, mõistes hukka valitsuse poliitika, mida nad nimetavad „moraalselt talumatuks“ ja „raiskavaks“ ning rõhutades, et see poliitika põhjustab kindlasti kannatusi miljonitele inimestele; arvestades, et 4. jaanuaril 2020 osales Hyderabadis üle 100 000 inimese rahumeelsel protestimarsil muudetud kodakondsusseaduse vastu;

K. arvestades, et muudetud kodakondsusseadus kehtestati seoses valitsuse algatatud üleriigilise kodakondsuse kontrollimise protsessiga (st riikliku kodanike registri kehtestamisega); arvestades, et valitsuse avaldustest nähtus, et kodanike registri protsessi eesmärk on võtta moslemitelt kodanikuõigused, kaitstes samal ajal hindude ja teiste mittemoslemite õigusi; arvestades, et ainult need moslemid, keda kodanike registrisse ei kanta, saavad taotleda abi välismaalaste kohtutelt, mis on moodustatud kodakondsuse õiguse kindlaksmääramiseks; arvestades, et neid kohtuid on rahvusvaheliselt taunitud suutmatuse eest kaitsta õigust õiglasele kohtulikule arutamisele ja inimõigusi;

L. arvestades, et India valitsus kavatseb kehtestada üleriigilise kodanike registri, et dokumenteerida rohkem kui 1,3 miljardi inimese kodakondsus riigis; arvestades, et see protsess viidi hiljuti lõpule Assami osariigis ja selle tulemusel jäeti kodakondsuseta rohkem kui 1,9 miljonit inimest, kes tunnistati ebaseaduslikeks rändajateks ning keda ootab ebakindel tulevik ja võimalik väljasaatmine;

M. arvestades, et mitu India osariiki on juba teatanud, et nad ei rakenda muudetud kodakondsusseadust; arvestades, et Kerala osariigi valitsus esitas ülemkohtule petitsiooni, kus öeldakse, et uus kodakondsusseadus rikub India põhiseaduse ilmalikku olemust, ja süüdistatakse India valitsust riigi lõhestamises usuliste eraldusjoonte põhjal;

1. väljendab sügavat kahetsust muudetud kodakondsuseaduse vastuvõtmise ja rakendamise üle, kuna see on diskrimineeriv ja ohtlikult lõhestav ning võib kaasa tuua maailma suurima kodakondsusetuse kriisi ja põhjustada suurtele inimhulkadele kannatusi;

2. tuletab meelde India rahvusvahelisi kohustusi vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile ja India põhiseaduse artiklile 14, mis tagab kõigi inimeste õiguse võrdsusele ja kaitseb neid diskrimineerimise eest usutunnistuse, rassi, kasti, soo või sünnikoha alusel;

3. mõistab hukka asjaolu, et India on rakendab oma naturalisatsiooni- ja pagulaspoliitikas usukriteeriume; rõhutab, et kõigil rändajatel, olenemata nende rändestaatusest, on õigus oma põhiliste inimõiguste austamisele, kaitsele ja teostamisele; kutsub India valitsust üles vastama õigustatud murele riikliku kodakondsuse registri pärast, mida võidakse kasutada tõrjutud rühmade vastu;

4. kutsub India ametivõime üles tagama rahumeelse meeleavaldamise õiguse ning kaitsma nende inimeste elu ja füüsilist puutumatust, kes otsustavad meelt avaldada; kutsub India valitsust üles tagama, et julgeolekujõud täidaksid ÜRO aluspõhimõtteid jõu ja tulirelvade kasutamise kohta õiguskaitseametnike poolt; kutsub lisaks India ametivõime üles täielikult arvesse võtma meeleavalduste põhjusi ja sisuliselt lahendama poliitilise ja majanduskriisi algpõhjusi;

5. nõuab tungivalt, et India valitsus tagaks, et välismaalaste kohtud toimiksid ülimalt läbipaistvalt ja kooskõlas rahvusvaheliste õiglase kohtumõistmise nõuetega, tagades, et õigustatud kodakondsuse saamise taotlusi ei lükata süsteemse diskrimineerimise tõttu tagasi;

6. nõuab, et EL ja selle liikmesriikide esindused Indias tõstataksid oma dialoogides India ametivõimudega etniliste ja usuvähemuste diskrimineerimise küsimuse ja seaksid prioriteediks programmid, mis käsitlevad etniliste rühmade ja usuvähemuste diskrimineerimist, sealhulgas sellistes valdkondades nagu haridus, ning programmid, milles pööratakse erilist tähelepanu vähemuste diskrimineerimisele;

7. kutsub India valitsust üles viivitamata alustama eri elanikkonnarühmadega rahumeelset dialoogi ja tühistama diskrimineerivad muudatused, millega rikutakse India rahvusvahelisi kohustusi, mis on sätestatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktis ja muudes inimõigusi käsitlevates lepingutes ning mille kohaselt tuleb vältida kodakondsuse äravõtmist rassi, nahavärvi, sünnipära, rahvuse või etnilise päritolu alusel;

8. tuletab meelde, et kuigi muudetud kodakondsusseaduse väljakuulutatud eesmärk kaitsta tagakiusatud rühmi on tervitatav, tuleks seda teha tugeva riikliku varjupaigasüsteemi kaudu, mis põhineb võrdsuse ja mittediskrimineerimise põhimõttel ning mida kohaldatakse kõigi inimeste suhtes, kes vajavad kaitset tagakiusamise ja muude inimõiguste rikkumiste eest, ilma vahetegemiseta rassi, usu, rahvusliku päritolu või muudel keelatud alustel;

9. võtab teadmiseks, et India ülemkohus vaatab muudetud kodakondsusseaduse läbi, ning loodab, et kohus kaalub hoolikalt seaduse vastavust India põhiseadusele ja rahvusvahelistele inimõigustega seotud kohustustele;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning India presidendile, valitsusele, peaministrile ja parlamendile.

 

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika