Menettely : 2020/2519(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0077/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0077/2020

Keskustelut :

CRE 29/01/2020 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe>
PDF 134kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0077/2020

B9‑0077/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019

(2020/2519(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Intiasta,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus),

 ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen,

 ottaa huomioon 18. joulukuuta 1992 annetun YK:n julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista,

 ottaa huomioon lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseita koskevat YK:n perusperiaatteet,

 ottaa huomioon Intian perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Intian kansalaisuuslakiin vuonna 2019 tehdyllä muutoksella tarkistetaan vuoden 1955 kansalaisuuslakia, jotta laittomat muuttajat voisivat saada Intian kansalaisuuden ja jotta heidät voitaisiin rekisteröidä; ottaa huomioon, että muutettua kansalaisuuslakia sovelletaan kuitenkin ainoastaan Afganistanista, Bangladeshista tai Pakistanista ennen 31. joulukuuta 2014 Intiaan saapuneisiin hinduihin, sikheihin, buddhalaisiin, jainalaisiin, parseihin ja kristittyihin;

B. katsoo, että kansalaisuuslain muutos on selvästi syrjivä, koska se sulkee erityisesti muslimit muita uskonnollisia ryhmiä koskevien säännösten ulkopuolelle;

C. ottaa huomioon, että Intian hallitus on ilmoittanut, että uudessa kansalaisuuslaissa mainitut maat ovat muslimienemmistöisiä ja uskonnolliset vähemmistöt joutuvat niissä todennäköisemmin vainon kohteeksi, ja että se pitää näin ollen oikeutettuna nopeuttaa kansalaisuuden myöntämistä;

D. ottaa huomioon, että Intialla on yhteinen raja Bangladeshin, Bhutanin, Myanmarin, Nepalin, Pakistanin ja Sri Lankan kanssa mutta uuteen kansalaisuuslakiin ei ole sisällytetty Intian suurinta pakolaisten ryhmää, Sri Lankan tamileja, jotka ovat asuneet maassa jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan;

E. ottaa huomioon, että uuden kansalaisuuslain ulkopuolelle jäävät niin ikään Myanmarista tulleet rohingya-muslimit, joita Amnesty International ja Yhdistyneet kansakunnat ovat kuvanneet maailman vainotuimmaksi vähemmistöksi; ottaa huomioon, että uudessa kansalaisuuslaissa jätetään huomiotta myös Pakistanin ahmadilaiset ja hazarat sekä Bangladeshin biharimuslimit, joita kaikkia vainotaan kotimaissaan;

F. katsoo, että muutettu laki on ristiriidassa Intian perustuslain 14 pykälän kanssa, jossa taataan jokaisen henkilön oikeus yhdenvertaisuuteen ja vahvistetaan heille suojelu uskontoon, rotuun, kastiin, sukupuoleen tai syntymäpaikkaan perustuvalta syrjinnältä; katsoo, että muutettu laki vaarantaa myös Intian sitoumuksen noudattaa ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, KP-sopimusta sekä kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, joiden sopimuspuoli Intia on ja joissa kielletään rotuun, etniseen alkuperään tai uskontoon perustuva syrjintä;

G. ottaa huomioon, että uuden kansalaisuuslain hyväksyminen on synnyttänyt valtavia mielenosoituksia, joissa sen täytäntöönpanoa on vastustettu ja joissa raporttien mukaan on saanut surmansa 27 ihmistä, 175 on loukkaantunut ja tuhansia on pidätetty; ottaa huomioon, että Intian viranomaiset ovat myös turvautuneet internetyhteyksien katkaisemiseen, asettaneet ulkonaliikkumiskieltoja ja rajoittaneet julkista liikennettä estääkseen rauhanomaiset mielenosoitukset; panee merkille, että raporttien mukaan satoja mielenosoittajia on pahoinpidelty, ammuttu ja kidutettu etenkin Uttar Pradeshissa;

H. ottaa huomioon, että naamioitunut väkijoukko hyökkäsi 5. tammikuuta 2020 Jawaharlal Nehru -yliopiston kampukselle, jossa opiskelijat vastustivat uutta kansalaisuuslakia ja kansallista kansalaisrekisteriä, ja hyökkäyksessä loukkaantui yli 20 opiskelijaa ja opettajaa; toteaa, että useat tiedotusvälineet ja opiskelijat ovat väittäneet poliisin todistaneen iskua mutta kieltäytyneen hillitsemästä ja pidättämästä hyökkääjiä;

I. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö, YK mukaan lukien, on jo ilmaissut huolensa uudesta kansalaisuuslaista ja sen aiheuttamista väkivaltaisista reaktioista; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun tiedottaja on ilmaissut huolensa siitä, että uusi kansalaisuuslaki on pohjimmiltaan syrjivä;

J. ottaa huomioon, että yli sata eläkkeellä olevaa korkeaa virkamiestä, mukaan lukien kolme entistä ministeriä, on kirjoittanut Intian kansalaisille avoimen kirjeen, jossa he tuomitsevat hallituksen heidän mielestään ”moraalisesti kestämättömän” ja ”yliampuvan” politiikan ja korostavat sen aiheuttavan varmasti hankaluuksia miljoonille ihmisille; toteaa, että yli 100 000 mielenosoittajaa osallistui 4. tammikuuta 2020 rauhanomaiseen marssiin Hyderabadissa protestoidakseen uutta kansalaisuuslakia vastaan;

K. toteaa, että uusi kansalaisuuslaki hyväksyttiin osana hallituksen pyrkimystä käynnistää koko kansakunnan kattava kansalaisuuden varmentamisprosessi eli luoda kansallinen kansalaisrekisteri; toteaa, että hallituksen lausunnoista kävi ilmi, että kansalaisrekisteriä koskevan prosessin tavoitteena on viedä muslimeilta näiden kansalaisuutta koskevat oikeudet ja suojella hindujen ja muiden ei-muslimien vastaavia oikeuksia; ottaa huomioon, että ainoastaan muslimit, jotka eivät ole kansalaisrekisterissä, voivat turvautua ulkomaalaistuomioistuimiin, jotka on perustettu määrittämään oikeus kansalaisuuteen; ottaa huomioon, että nämä tuomioistuimet on tuomittu kansainvälisesti siitä, että ne eivät ole suojelleet oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja taanneet ihmisoikeuksien kunnioittamista;

L. ottaa huomioon, että Intian hallitus aikoo ottaa käyttöön maanlaajuisesti kansallisen kansalaisrekisterin, johon tallennetaan maassa asuvien yli 1,3 miljardin ihmisen kansalaisuus; ottaa huomioon, että äskettäin tämä hanke saatettiin päätökseen Assamissa, jossa rekisterin ulkopuolelle jätettiin yli 1,9 miljoonaa ihmistä, jotka tämän seurauksena luokiteltiin laittomiksi muuttajiksi, joiden tulevaisuus on nyt epävarma ja jotka saatetaan karkottaa;

M. ottaa huomioon, että monet Intian osavaltiot ovat jo ilmoittaneet, etteivät ne aio panna lakia täytäntöön; ottaa huomioon, että korkeimmalle oikeudelle esittämässään vetoomuksessa Keralan osavaltion hallitus katsoi, että muutettu kansalaisuuslaki on vastoin Intian perustuslain maallista luonnetta, ja syytti hallitusta kansakunnan jakamisesta uskonnollisten rajalinjojen mukaan;

1. pitää erittäin valitettavana uuden kansalaisuuslain hyväksymistä ja täytäntöönpanoa, sillä se on syrjivä, aiheuttaa vaarallisia erimielisyyksiä ja saattaa aiheuttaa suurimman kansalaisuudettomuuskriisin maailmassa ja laajamittaista inhimillistä kärsimystä;

2. palauttaa mieliin Intian kansainväliset velvoitteet, jotka perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen ja KP-sopimukseen sekä Intian perustuslain 14 pykälään, jossa taataan jokaisen henkilön oikeus yhdenvertaisuuteen ja suojellaan heitä uskontoon, rotuun, kastiin, sukupuoleen tai syntymäpaikkaan perustuvalta syrjinnältä;

3. arvostelee sitä, että Intia on sisällyttänyt uskonnollisia perusteita kansalaisuuden myöntämistä koskevaan politiikkansa ja pakolaispolitiikkaansa; korostaa, että kaikilla muuttajilla on maahanmuuttajastatuksestaan riippumatta oikeus perusihmisoikeuksiensa kunnioittamiseen, suojeluun ja toteutumiseen; kehottaa Intian hallitusta ottamaan huomioon muutetusta kansalaisuuslaista esitetyn oikeutetun huolen, sillä lakia voidaan käyttää marginaaliryhmiä vastaan;

4. kehottaa Intian viranomaisia varmistamaan oikeuden rauhanomaiseen mielenilmaukseen ja takaamaan, ettei mielenosoittajien henki tai fyysinen koskemattomuus ole uhattuna; kehottaa Intian hallitusta varmistamaan, että turvallisuusjoukot noudattavat lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevia YK:n perusperiaatteita; kehottaa lisäksi Intian viranomaisia tarkastelemaan perusteellisesti mielenilmauksiin johtaneita epäkohtia ja puuttumaan asianmukaisesti poliittisen ja taloudellisen kriisin perimmäisiin syihin;

5. kehottaa painokkaasti Intian hallitusta varmistamaan, että ulkomaalaistuomioistuimet toimivat mahdollisimman avoimesti ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien kansainvälisten normien mukaisesti varmistaen, ettei legitiimejä kansalaisuushakemuksia hylätä systeemisen syrjinnän tähden;

6. kehottaa EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoja Intiassa sisällyttämään etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen syrjintää koskevan kysymyksen Intian viranomaisten kanssa käymiinsä vuoropuheluihin ja asettamaan etusijalle ohjelmat, joilla puututaan etnisten ryhmien ja uskonnollisten vähemmistöjen syrjintään esimerkiksi koulutuksen alalla, sekä ohjelmat, joissa keskitytään erityisesti vähemmistöjen syrjintään;

7. kehottaa Intian hallitusta ryhtymään välittömästi rauhanomaiseen vuoropuheluun eri väestönosien kanssa ja kumoamaan syrjivät lakimuutokset, koska ne rikkovat Intian kansainvälisiä velvoitteita, jotka on vahvistettu KP-sopimuksessa ja muissa ihmisoikeussopimuksissa ja joiden mukaisesti sen on estettävä kansalaisuuden menettäminen rodun, ihonvärin, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella;

8. palauttaa mieliin, että vaikka muutetun kansalaisuuslain vainottujen ryhmien suojelua koskeva virallinen tavoite on tervetullut, se olisi toteutettava sellaisen vankan kansallisen turvapaikkajärjestelmän avulla, joka perustuu tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteisiin ja jota sovelletaan kaikkiin vainolta ja muilta ihmisoikeusloukkauksilta suojelua tarvitseviin henkilöihin rotuun, uskontoon, kansalliseen alkuperään tai muihin kiellettyihin syihin katsomatta;

9. panee merkille, että Intian korkein oikeus aikoo arvioida muutetun kansalaisuuslain, ja toivoo, että se arvioi tarkasti lain yhteensopivuutta Intian perustuslain ja sen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa;

10. pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Intian presidentille, hallitukselle, pääministerille ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö