Postup : 2020/2519(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0077/2020

Predkladané texty :

B9-0077/2020

Rozpravy :

CRE 29/01/2020 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o novele indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0077/2020

B9‑0077/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novele indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019

(2020/2519(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie,

 so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii z roku 2018,

 so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 18. decembra 1992,

 so zreteľom na základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva,

 so zreteľom na ústavu Indie,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže novelou indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019 sa mení zákon o štátnom občianstve z roku 1955 v snahe umožniť neregulárnym migrantom získať indické štátne občianstvo prostredníctvom naturalizácie a registrácie; keďže novela však obmedzuje túto možnosť len na hinduistov, sikhov, budhistov, džainov, parsov a kresťanov z Afganistanu, Bangladéša a Pakistanu, ktorí sa do Indie dostali najneskôr do 31. decembra 2014;

B. keďže táto novela je svojou povahou diskriminačná, pretože z možnosti využiť rovnaké ustanovenia ako ostatné náboženské skupiny konkrétne vylučuje moslimov;

C. keďže indická vláda uviedla, že krajiny uvedené v tejto novele tvoria krajiny s moslimskou väčšinou, kde je pravdepodobnejšie, že príslušníci menšinových náboženských vierovyznaní môžu čeliť vo svojej vlasti prenasledovaniu, čo použila na to, aby odôvodnila možnosť urýchleného získania občianstva;

D. keďže India síce hraničí s Bangladéšom, Bhutánom, Barmou, Nepálom, Pakistanom a Srí Lankou, ale do pôsobnosti tejto novely sa nedostali srílanskí Tamilovia, ktorí tvoria v Indii najväčšiu skupinu utečencov a ktorí v tejto krajine pobývajú už viac ako tridsať rokov;

E. keďže novela tiež vylučuje rohingských moslimov z Mjanmarska, ktorých Amnesty International a Organizácia Spojených národov označili za najviac prenasledovanú menšinu na svete; keďže táto novela neprihliada ani na ťažkú situáciu Ahmadíjov v Pakistane, bihárskych moslimov v Bangladéši a Chazarov v Pakistane, pričom všetci sú vo svojej krajine terčom prenasledovania;

F. keďže novela je v rozpore s článkom 14 indickej ústavy, ktorý zaručuje právo na rovnosť a chráni pred diskrimináciou na základe náboženstva, rasy, kasty, pohlavia alebo miesta narodenia; keďže novela oslabuje odhodlanie Indie dodržiavať Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Dohovor o odstránení rasovej diskriminácie, ktorých je India zmluvnou stranou a ktoré zakazujú diskrimináciu na základe rasových, etnických alebo náboženských dôvodov;

G. keďže prijatie novely vyvolalo masívne protesty proti jej uplatňovaniu, pri ktorých údajne 27 osôb zahynulo, 175 ich bolo zranených a tisíce osôb boli zatknuté; keďže indické orgány sa s cieľom zabrániť pokojným protestom uchyľujú aj k odpájaniu internetu, vydávajú zákazy vychádzania a obmedzujú prevádzku verejnej dopravy; keďže sa objavili správy o stovkách demonštrantov, najmä v štáte Uttarpradéš, ktorí boli zbití, zastrelení a mučení;

H. keďže 5. januára 2020 napadol maskovaný dav kampus Univerzity  Džaváharlála Néhrúa, kde študenti protestovali proti tejto novele a proti národnému registru občanov, a pri tomto útoku bolo zranených viac ako 20 študentov a učiteľov tejto univerzity; keďže podľa rôznych mediálnych správ a študentov bola svedkom tohto útoku polícia, ktorá však odmietla dav usmerniť a účastníkov zatknúť;

I. keďže medzinárodné spoločenstvo vrátane OSN už vyjadrilo obavy ohľadom novely a násilia, ktoré vyvolala; keďže hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyjadril obavy, že novela je „vo svojej podstate hlboko diskriminačná“;

J. keďže viac ako 100 vysokých štátnych úradníkov na dôchodku vrátane troch bývalých ministrov napísalo otvorený list indickej verejnosti, v ktorom odsúdili vládne politiky, ktoré nazvali „morálne neobhájiteľnými“ a „zbytočnými“, a zdôraznili, že tieto politiky určite spôsobia miliónom ľudí ťažkosti; keďže 4. januára 2020 sa v Hajdarábáde viac ako 100 000 demonštrantov zapojilo do pokojného pochodu na protest proti tejto novele;

K. keďže novela bola schválená v čase, keď vláda presadzuje zavedenie celoštátneho overovania občianstva (t.j. národný register občanov); keďže vláda vo svojich vyhláseniach naznačila, že cieľom národného registra občanov je zbaviť moslimov ich práv spojených s občianstvom a zároveň ochrániť práva hinduistov a iných „nemoslimov“; keďže len moslimovia, ktorí nie sú zahrnutí do národného registra občanov, budú mať možnosť obrátiť sa na cudzinecké súdy, ktoré boli zriadené na určenie práva na občianstvo; keďže tieto súdy boli medzinárodne odsúdené za to, že nechránia právo na spravodlivý proces a záruky v oblasti ľudských práv;

L. keďže indická vláda má zaviesť celoštátny národný register občanov, ktorý má zdokumentovať občianstvo viac ako 1,3 miliardy ľudí v krajine; keďže tento postup bol nedávno ukončený v štáte Ásam, kde viedol k vylúčeniu viac ako 1,9 miliónov ľudí, ktorí boli označení za nelegálnych migrantov a ktorí teraz čelia neistej budúcnosti a možnému vyhosteniu;

M. keďže viaceré indické štáty už oznámili, že nebudú tento zákon uplatňovať; keďže vláda Keraly vo svojej petícii adresovanej najvyššiemu súdu uviedla, že novela je porušením sekulárnej povahy indickej ústavy a obvinila indickú vládu z rozdeľovania národa podľa náboženstiev;

1. vyjadruje hlboké poľutovanie nad prijatím a vykonávaním novely, ktorá je diskriminačná, spôsobuje nebezpečný rozkol a môže potenciálne viesť k najväčšej kríze osôb bez štátnej príslušnosti na svete a môže spôsobiť rozsiahle ľudské utrpenie;

2. pripomína medzinárodné záväzky, ktoré Indii vyplývajú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, a článok 14 indickej ústavy, ktorý zaručuje právo na rovnosť a chráni pred diskrimináciou na základe náboženstva, rasy, kasty, pohlavia alebo miesta narodenia;

3. odsudzuje skutočnosť, že India začlenila náboženské kritériá do svojich politík týkajúcich sa naturalizácie a utečencov; zdôrazňuje, že všetci migranti majú bez ohľadu na svoj migračný status nárok na rešpekt, ochranu a dodržiavanie svojich základných ľudských práv; vyzýva indickú vládu, aby riešila legitímne obavy týkajúce sa národného registra občanov, ktorý sa môže použiť proti marginalizovaným skupinám;

4. vyzýva indické orgány, aby zabezpečili právo na pokojný protest a zaručili osobám, ktoré sa rozhodnú demonštrovať, právo na život a fyzickú integritu; vyzýva indickú vládu, aby zabezpečila, že bezpečnostné sily budú dodržiavať základné zásady OSN pre použitie sily a strelných zbraní príslušníkmi orgánov presadzovania práva; okrem toho vyzýva indické orgány, aby sa v plnej miere zaoberali pocitmi krivdy, ktoré viedli k protestom, a rozumne riešili základné príčiny politickej a hospodárskej krízy;

5. naliehavo vyzýva indickú vládu, aby zabezpečila, že cudzinecké súdy budú fungovať čo najtransparentnejšie a budú pracovať v súlade s medzinárodnými normami, ktorými sa riadi spravodlivý súdny proces, čím sa zabezpečí, aby z dôvodu systémovej diskriminácie nedochádzalo k zamietaniu legitímnych žiadostí o občianstvo;

6. vyzýva EÚ a zastupiteľstvá členských štátov v Indii, aby začlenili otázku diskriminácie etnických a náboženských menšín do svojich dialógov s indickými orgánmi a aby uprednostňovali programy, ktoré riešia diskrimináciu etnických skupín a náboženských menšín, a to aj v takých oblastiach, ako je vzdelávanie, a programy, ktoré sa osobitne zameriavajú na diskrimináciu menšín;

7. vyzýva indickú vládu, aby okamžite nadviazala pokojný dialóg s rôznymi skupinami obyvateľstva a zrušila diskriminačné úpravy zákona, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Indie, s cieľom zabrániť odoberaniu občianstva na základe rasy, farby, pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ako sa uvádza v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a v ďalších zmluvách o ľudských právach;

8. pripomína, že zatiaľ čo stanovený cieľ novely, ktorým je ochrana prenasledovaných skupín, je vítaný, mal by sa dosiahnuť prostredníctvom prepracovaného vnútroštátneho azylového systému, ktorý bude založený na zásade rovnosti a zákazu diskriminácie a ktorý sa bude vzťahovať na všetky osoby, ktoré potrebujú ochranu pred prenasledovaním a iným porušovaním ľudských práv, bez toho, aby sa rozlišovalo na základe rasy, náboženstva, národnostného pôvodu alebo iných zakázaných dôvodov;

9. berie na vedomie, že novelu preskúma indický najvyšší súd, a dúfa, že tento súd starostlivo zváži zlučiteľnosť zákona s indickou ústavou a s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Indie, vláde Indie, predsedovi vlády Indie a Indickému parlamentu.

 

Posledná úprava: 28. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia