Förfarande : 2020/2519(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0077/2020

Ingivna texter :

B9-0077/2020

Debatter :

CRE 29/01/2020 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0077/2020</NoDocSe>
PDF 137kWORD 47k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0077/2020

B9‑0077/2020

Europaparlamentets resolution om ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019

(2020/2519(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indien,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

 med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

 med beaktande av den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering,

 med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration,

 med beaktande av förklaringen av den 18 december 1992 om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa och språkliga minoriteter,

 med beaktande av FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter,

 med beaktande av Indiens konstitution,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019 (nedan kallad ändringslagen) innebär att medborgarskapslagen från 1955 ändras för att göra det möjligt för irreguljära migranter att förvärva indiskt medborgarskap genom naturalisering och registrering. Ändringslagen begränsar dock denna möjlighet till hinduer, sikher, buddister, jainister, parser och kristna från Afghanistan, Bangladesh och Pakistan som rest in i Indien den 31 december 2014 eller tidigare.

B. Ändringslagen är uttryckligen diskriminerande till sin karaktär, eftersom den särskilt utesluter muslimer från att ha tillgång till samma bestämmelser som andra religiösa grupper.

C. Indiens regering har förklarat att de länder som är förtecknade i ändringslagen är länder med muslimsk majoritet där det är mer sannolikt att minoritetsreligioner utsätts för förföljelse i sina hemländer, och använder därför detta som skäl för påskyndat medborgarskap.

D. Indien gränsar till Bangladesh, Bhutan, Myanmar/Burma, Nepal, Pakistan och Sri Lanka, men ändringslagen omfattar inte srilankesiska tamiler från landet, som utgör den största flyktinggruppen i Indien och har vistats i landet i mer än 30 år.

E. Ändringslagen utesluter också rohingyamuslimer från Myanmar/Burma, som av Amnesty International och FN har beskrivits som världens mest förföljda minoritet. Den ignorerar också den svåra situationen för ahmadiyerna i Pakistan, biharimuslimerna i Bangladesh och hazarerna i Pakistan, som alla är utsatta för förföljelse i sina hemländer.

F. Ändringslagen strider mot artikel 14 i Indiens konstitution som garanterar rätten till jämlikhet för varje person och som skyddar dem från diskriminering på grund av religion, ras, kast, kön eller födelseort. Ändringslagen undergräver Indiens åtagande att upprätthålla den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, som Indien är part i och som förbjuder diskriminering på grund av ras, etnicitet eller religion.

G. Efter att ändringslagen antogs har det utbrutit massiva protester mot att den tillämpats, varvid 27 personer rapporteras ha dödats, 175 skadats och tusentals gripits. De indiska myndigheterna har också stängt av internet, utlyst utegångsförbud och infört begränsningar av kollektivtrafiken för att hindra fredliga protester. Det har kommit rapporter om att hundratals demonstranter har blivit misshandlade, beskjutna och torterade, särskilt i Uttar Pradesh.

H. Den 5 januari 2020 blev campuset vid universitetet Jawaharlal Nehru, där studenter protesterade mot lagen om medborgarskap och det nationella medborgarregistret, utsatt för ett angrepp av en maskerad mobb som skadade mer än 20 studenter och lärare från universitetet. Många medierapporter och studenter har gjort gällande att polisen stod vittne till angreppet men vägrade att upprätthålla ordningen och gripa mobben.

I. Det internationella samfundet, inklusive FN, har redan uttryckt oro över ändringslagen och det våld som har uppstått efter dess införande. Talespersonen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt oro över att lagen till sin karaktär är ”i grunden diskriminerande”.

J. Mer än 100 pensionerade högre tjänstemän, däribland tre tidigare ministrar, har skrivit ett öppet brev till den indiska allmänheten där de fördömer regeringens politik, som de kallade ”moraliskt ohållbar” och ”slösaktig”, och de betonade att politiken med säkerhet skulle orsaka svårigheter för miljontals människor. Den 4 januari 2020 deltog mer än 100 000 demonstranter i en fredlig demonstration i Hyderabad i protest mot ändringslagen.

K. Ändringslagen antogs vid en tidpunkt då Indiens regering drev en kampanj för landsomfattande verifiering av medborgarskap (det nationella medborgarregistret). Av uttalanden från regeringshåll avslöjas att målet för arbetet med det nationella medborgarregistret var att frånta muslimer sina medborgerliga rättigheter, medan dessa rättigheter ska skyddas för hinduer och andra som inte är muslimer. Endast muslimer som inte omfattas av det nationella medborgarregistret kommer att kunna anlita de utlänningsdomstolar (Foreigners Tribunals) som har inrättats för att fastställa rätten till medborgarskap. Dessa domstolar har fördömts på internationell nivå för att de inte har skyddat rätten till en rättvis rättegång och garantier för de mänskliga rättigheterna.

L. Indiens regering är redo att inrätta ett nationellt medborgarregister för hela landet, som kommer att dokumentera medborgarskap för över 1,3 miljarder människor i landet. Detta arbete slutfördes nyligen i Assam och ledde till att över 1,9 miljoner människor uteslöts samt har använts för att märka dem som olagliga migranter, och de står nu inför en osäker framtid och möjligen utvisning.

M. Flera indiska delstater har redan meddelat att de inte kommer att tillämpa lagen. Delstatsregeringen i Kerala har i sin framställning till högsta domstolen påtalat medborgarskapslagen som ett brott mot Indiens konstitutions sekulära karaktär och anklagat landets regering för att splittra nationen längs religiösa skiljelinjer.

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupa bestörtning över antagandet och genomförandet av ändringslagen, som är diskriminerande, farligt splittrande och kan komma att skapa den största statslöshetskrisen i världen och orsaka stort mänskligt lidande.

2. Europaparlamentet påminner om Indiens internationella åtaganden genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 14 i Indiens konstitution, som garanterar rätten till jämlikhet för varje person och som skyddar dem från diskriminering på grund av religion, ras, kast, kön eller födelseort.

3. Europaparlamentet fördömer Indiens införlivande av religiösa kriterier i sin naturaliserings- och flyktingpolitik. Parlamentet betonar att alla migranter, oavsett migrationsstatus, har rätt till respekt, skydd och åtnjutande av sina grundläggande mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar den indiska regeringen att ta itu med den legitima oron som uttryckts över det nationella medborgarregistret, som kan komma att användas mot marginaliserade grupper.

4. Europaparlamentet uppmanar de indiska myndigheterna att säkerställa rätten till fredliga protester och att garantera liv och fysisk integritet för dem som väljer att demonstrera. Parlamentet uppmanar den indiska regeringen att se till att säkerhetsstyrkorna iakttar FN:s grundläggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter. Parlamentet uppmanar dessutom de indiska myndigheterna att fullt ut beakta de klagomål som föranlett protesterna och på ett meningsfullt sätt hantera de bakomliggande orsakerna till den politiska och ekonomiska krisen.

5. Europaparlamentet uppmanar med kraft den indiska regeringen att säkerställa att utlänningsdomstolarna fungerar med största möjliga öppenhet och agerar i enlighet med internationella standarder för rättvisa rättegångar, så att legitima krav på medborgarskap inte avvisas på grund av systematisk diskriminering.

6. Europaparlamentet uppmanar EU:s och medlemsstaternas representationer i Indien att ta upp frågan om diskriminering av etniska och religiösa minoriteter i sina dialoger med de indiska myndigheterna, och att prioritera program som bekämpar diskriminering av etniska grupper och religiösa minoriteter, på områden såsom utbildning, samt program som har särskild inriktning på diskriminering av minoriteter.

7. Europaparlamentet uppmanar Indiens regering att omedelbart arbeta med olika delar av befolkningen och upphäva de diskriminerande ändringar som strider mot Indiens internationella förpliktelser att förhindra att medborgarskap berövas på grundval av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, så som stadgas i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och andra människorättsfördrag.

8. Europaparlamentet påminner om att det angivna målet med ändringslagen att skydda förföljda grupper är välkommet, men att detta bör ske genom ett robust nationellt asylsystem, som bygger på principen om jämlikhet och icke-diskriminering och som gäller för alla människor som behöver skydd mot förföljelse och andra brott mot de mänskliga rättigheterna, utan åtskillnad när det gäller ras, religion, nationellt ursprung eller andra förbjudna grunder.

9. Europaparlamentet konstaterar att ändringslagen kommer att granskas av högsta domstolen i Indien och hoppas att denna noggrant kommer att överväga lagens förenlighet med Indiens konstitution och med internationella människorättsskyldigheter.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Indiens president, regering, premiärminister och parlament.

 

Senaste uppdatering: 28 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy