Postup : 2020/2519(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0078/2020

Předložené texty :

B9-0078/2020

Rozpravy :

CRE 29/01/2020 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0078/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o novele indického zákona o státním občanství z roku 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0077/2020

B9‑0078/2020

Usnesení Evropského parlamentu o novele indického zákona o státním občanství z roku 2019

(2020/2519(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Indii,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

 s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace,

 s ohledem na globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci,

 s ohledem na Deklaraci o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin ze dne 18. prosince 1992,

 s ohledem na indickou ústavu,

 s ohledem na strategické partnerství EU a Indie zahájené v roce 2004,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2018 o strategii EU týkající se Indie,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 9. a 11. prosince 2019 schválily obě komory indického parlamentu novelu zákona o státním občanství z roku 2019, která mění indický zákon o státním občanství z roku 1955;

B. vzhledem k tomu, že tato novela urychluje (snížením z 11 na 5 let) proces naturalizace, kterým mohou indické státní občanství získat migranti a uprchlíci bez dokladů patřící k náboženské menšině hinduistů, sikhů, budhistů, džinistů, Pársů a křesťanů, kteří uprchli před pronásledováním v sousedním Afghánistánu, Bangladéši a Pákistánu a vstoupili do Indie nejpozději 31. prosince 2014; vzhledem k tomu, že každý zahraniční migrant má právo požádat o indické občanství, jakmile splní podmínku celkové doby pobytu v délce 12 let;

C. vzhledem k tomu, že podle indické vlády je cílem této novely vytvořit v Indii právní jistotu – určitou pozitivní diskriminaci – pro příslušníky pronásledovaných náboženských menšin ze tří výše uvedených sousedních zemí, v nichž je islám státním náboženstvím;

D. vzhledem k tomu, že novela vyvolala kontroverzi a je předmětem kritiky za to, že je selektivní a že z ustanovení nabízených jiným náboženským skupinám vylučuje muslimy; vzhledem k tomu, že mluvčí vysoké komisařky OSN pro lidská práva ve svém prohlášení vydaném dne 13. prosince 2019 uvedl, že tato novela je „svou povahou zásadně diskriminační“ a že se zdá, že podrývá závazek Indie prosazovat rovnost před zákonem, který je zakotven v její ústavě a vyplývá z jejích mezinárodních závazků;

E. vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International India poukázala na to, že novela se nevztahuje na další pronásledované menšiny, např. muslimské obyvatelstvo, jako jsou Rohingyové v Barmě, Ahmadíjové a Hazáři v Pákistánu a bihárští muslimové v Bangladéši;

F. vzhledem k tomu, že přijetí této novely vedlo k propuknutí protestů v regionech po celé Indii, zejména v univerzitních kampusech; vzhledem k tomu, že podle dostupných zpráv bylo zabito přes dvacet lidí a řada jich byla zraněna a zatčena po střetech s policejními silami; vzhledem k tomu, že se objevují zprávy o rozšířené policejní brutalitě;

G. vzhledem k tomu, že kritici se domnívají, že tato novela podrývá sekulární charakter státu a porušuje indickou ústavu, zejména článek 14, který zaručuje právo na rovnost před zákonem, a článek 15, který každého jednotlivce chrání před diskriminací na základě náboženství, rasy, kasty, pohlaví nebo místa narození;

H. vzhledem k tomu, že indický nejvyšší soud zahájil projednávání petic proti této novele za účelem posouzení její ústavnosti a vládě poskytl lhůtu čtyřiceti dnů, aby na tyto petice odpověděla;

I. vzhledem k tomu, že strategické partnerství mezi Evropskou unií a Indií je založeno na sdílených hodnotách demokracie, právního státu a dodržování lidských práv, na odhodlání zasazovat se o globální systém založený na pravidlech a účinný multilateralismus a o udržitelný rozvoj a na společném zájmu o další rozvíjení dvoustranné spolupráce, která se od setkání na nejvyšší úrovni mezi EU a Indií v letech 2016 a 2017 v každém ohledu neustále zlepšuje;

1. vyjadřuje znepokojení v souvislosti s touto novelou zákona a celou řadou negativních důsledků, které by mohla přinést pro mezinárodní image a vnitřní stabilitu Indie;

2. respektuje snahu indické vlády pomoci pronásledovaným náboženským menšinám ze sousedních zemí, v nichž převládají muslimové, žijícím v Indii a regularizovat jejich právní postavení; domnívá se však, že vytvoření jednoho souboru pravidel pro vybrané pronásledované menšiny a jiného, méně příznivého souboru pravidel pro ostatní bude kontraproduktivní a lze to považovat za diskriminaci; připomíná, že efektivní vnitrostátní politika pro udělování azylu a přijímání uprchlíků by měla být spravedlivá a svou povahou holistická a měla by se vztahovat na všechny, kdo to potřebují;

3. vyzývá indickou vládu, aby posoudila novelu a její důsledky v duchu rovnosti a nediskriminace a ve světle svých mezinárodních závazků;

4. odsuzuje násilí a brutalitu, k nimž došlo po přijetí této novely v některých regionech Indie; připomíná, že donucovací orgány nesou zvláštní odpovědnost za to, aby projevily zdrženlivost a umožnily pokojné protesty;

5. bere na vědomí, že novelu právě posuzuje indický nejvyšší soud a že indické vládě poskytl lhůtu čtyřiceti dnů, aby odpověděla na petice; věří, že rozhodnutí nejvyššího soudu objasní tuto novelu a její slučitelnost s indickou ústavou a mezinárodními závazky Indie;

6. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie, aby pokračoval v konstruktivním dialogu s Indií o všech aspektech spolupráce, včetně politických a lidských práv;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům, místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, indickému prezidentovi, indické vládě, indickému premiérovi a indickému parlamentu.

 

Poslední aktualizace: 28. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí