Menetlus : 2020/2519(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0078/2020

Esitatud tekstid :

B9-0078/2020

Arutelud :

CRE 29/01/2020 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0078/2020</NoDocSe>
PDF 129kWORD 46k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>India kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0077/2020

B9‑0078/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon India kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse kohta

(2020/2519(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone India kohta,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelist konventsiooni,

 võttes arvesse ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepet,

 võttes arvesse 18. detsembri 1992. aasta deklaratsiooni rahvus- või etnilistesse, usu- ja keelevähemustesse kuuluvate isikute õiguste kohta,

 võttes arvesse India põhiseadust,

 võttes arvesse 2004. aastal alustatud ELi ja India strateegilist partnerlust,

 võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2018. aasta järeldusi ELi India-strateegia kohta,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et India parlamendi mõlemad kojad võtsid 9. ja 11. detsembril 2019 vastu kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse, millega muudetakse India 1955. aasta kodakondsusseadust;

B. arvestades, et kodakondsusseaduse muudatus kiirendab (vähendab 11-lt aastalt 5-le) naturalisatsiooniprotsessi India kodakondsuse andmiseks dokumentideta rändajatele ja pagulastele, kes kuuluvad hindu, sikhi, budistliku, jaini, parsi ja kristlikesse usuvähemustesse ja kes põgenesid tagakiusamise eest naaberriikides Afganistanis, Bangladeshis ja Pakistanis ning sisenesid Indiasse 31. detsembril 2014 või enne seda; arvestades, et igal välismaalasel on õigus taotleda India kodakondsust pärast 12-aastast elamisperioodi;

C. arvestades, et India valitsus on selgitanud, et õigusakti muutmise mõte on anda Indias õiguskindlus kolmest eespool nimetatud naaberriigist – kus islam on riigiusk – pärit tagakiusatud usuvähemuste esindajatele, mis on omamoodi positiivne diskrimineerimine;

D. arvestades, et kodakondsusseaduse muudatus on tekitanud vastuolusid ja seda on kritiseeritud, kuna seadus on valikuline ning välistab teistele usurühmadele kohaldatavate sätete laiendamise moslemitele; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja märkis oma 13. detsembri 2019. aasta avalduses, et kodakondsusseaduse muudatus on põhiolemuselt diskrimineeriv ning näib õõnestavat India kohustust tagada võrdsus seaduse ees, mis on sätestatud riigi põhiseaduses ja mis tuleneb tema rahvusvahelistest kohustustest;

E. arvestades, et Amnesty International India on juhtinud tähelepanu sellele, et kodakondsusseaduse muudatuse kohaldamisala ei laiene muudele tagakiusatud vähemustele, sealhulgas sellistele moslemikogukondadele nagu rohingjad Birmas, ahmadid ja hazarad Pakistanis ning bihari moslemid Bangladeshis;

F. arvestades, et kodakondsusseaduse muudatuse vastuvõtmine on viinud protestiavaldusteni kogu Indias, eelkõige ülikoolilinnakutes; arvestades, et teadete kohaselt on mitukümmend inimest tapetud ja paljud on saanud vigastada ning on vahistatud pärast kokkupõrget õiguskaitsejõududega; arvestades, et on teateid ulatuslikust politsei vägivallast;

G. arvestades, et kriitikute hinnangul läheb kodakondsusseaduse muudatus vastuollu riigi ilmaliku iseloomuga ja on vastuolus põhiseadusega, eelkõige selle artikliga 14, mis tagab kõigile õiguse võrdsusele seaduse ees, ja artikliga 15, mis kaitseb kõiki isikuid diskrimineerimise eest usutunnistuse, rassi, kasti, soo või sünnikoha alusel;

H. arvestades, et India ülemkohus on alustanud kodakondsusseaduse muudatust käsitlevate petitsioonide läbivaatamist, et hinnata selle vastavust põhiseadusele, ning on andnud valitsusele neile petitsioonidele vastamiseks aega 40 päeva;

I. arvestades, et Euroopa Liidu ja India strateegiline partnerlus põhineb sellistel jagatud väärtustel nagu demokraatia, õigusriik ja inimõiguste austamine, pühendumine reeglitel põhinevale maailmakorrale ja mõjusale mitmepoolsusele, kestlik areng ning ühine huvi arendada edasi kahepoolset koostööd, mis on alates 2016. ja 2017. aasta ELi ja India tippkohtumistest kõigis aspektides jätkuvalt paranenud;

1. väljendab muret kodakondsusseaduse muudatuse ning mitmesuguste negatiivsete tagajärgede pärast, mida see võib avaldada India rahvusvahelisele kuvandile ja sisemisele stabiilsusele;

2. austab India valitsuse katset abistada Indias elavaid moslemi enamusega naaberriikidest pärit tagakiusatud usuvähemustesse kuuluvaid inimesi ja seadustada nende õiguslik olukord; on siiski seisukohal, et ühtede eeskirjade koostamine tagakiusatud valitud vähemuste jaoks ja teiste, vähem soodsate eeskirjade kehtestamine teistele on kahjulik ja seda võib pidada diskrimineerivaks; tuletab meelde, et mõjus riiklik varjupaiga- ja pagulaspoliitika peaks olema oma olemuselt õiglane ja terviklik ning seda tuleks kohaldada kõigi abivajajate suhtes;

3. kutsub India valitsust üles hindama kodakondsusseaduse muudatust ja selle tagajärgi võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise vaimus ning pidades silmas India rahvusvahelisi kohustusi;

4. mõistab hukka India eri piirkondades pärast kodakondsusseaduse muudatuse vastuvõtmist puhkenud vägivalla ja julmuse; tuletab meelde õiguskaitseteenistuste erilist kohustust ilmutada vaoshoitust ja lubada rahumeelseid meeleavaldusi;

5. märgib, et India ülemkohus vaatab kodakondsusseaduse muudatuse läbi ja India valitsusele on antud petitsioonidele vastamiseks aega 40 päeva; usub, et ülemkohtu mis tahes otsus toob rohkem selgust kodakondsusseaduse muudatuse ja selle vastavuse kohta India põhiseadusele ja India rahvusvahelistele kohustustele;

6. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles jätkama konstruktiivset dialoogi Indiaga kõigis koostöö aspektides, sealhulgas poliitilistes ja inimõiguste küsimustes;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikidele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning India presidendile, valitsusele, peaministrile ja parlamendile.

 

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika