Postup : 2020/2519(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0078/2020

Predkladané texty :

B9-0078/2020

Rozpravy :

CRE 29/01/2020 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0078/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 46k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o novele indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Sandra Kalniete</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0077/2020

B9‑0078/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novele indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019

(2020/2519(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR),

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie,

 so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii,

 so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 18. decembra 1992,

 so zreteľom na ústavu Indie,

 so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Čínou, ktoré začalo v roku 2004,

 so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2018 o stratégii EÚ pre Indiu,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v dňoch 9. a 11. decembra 2019 prijali obe snemovne parlamentu Indie novelu zákona o štátnom občianstve z roku 2019 (ďalej len „novela“), ktorou sa zmení indický zákon o štátnom občianstve z roku 1955;

B. keďže touto novelou sa urýchľuje (z 11 na 5 rokov) proces naturalizácie na získanie indického občianstva pre migrantov bez dokladov a utečencov, ktorí patria k náboženským menšinám hinduistov, sikhov, budhistiov, džinistov, Parsíov a kresťanov, ktorí utiekli pred prenasledovaním v susednom Afganistane, Bangladéši a Pakistane a ktorí vstúpili do Indie najneskôr 31. decembra 2014; keďže každý zahraničný migrant je oprávnený požiadať o indické občianstvo po uplynutí obdobia pobytu 12 rokov;

C. keďže vláda Indie vysvetlila, že dôvodom prijatia zmenených právnych predpisov je vytvoriť v Indii právnu istotu – určitú pozitívnu diskrimináciu –pre zástupcov prenasledovaných náboženských menšín z uvedených troch susedných krajín, kde je islam štátnym náboženstvom;

D. keďže novela vyvolala kontroverziu a bola kritizovaná za to, že je selektívna a vylučuje moslimov z ustanovení, ktoré sa uplatňujú na iné náboženské skupiny; keďže hovorca vysokej komisárky OSN pre ľudské práva vo svojom vyhlásení z 13. decembra 2019 uviedol, že novela má „zásadne diskriminačný charakter“ a že sa zdá, že podkopáva záväzok Indie presadzovať rovnosť pred zákonom, ako je zakotvená v ústave Indie a ako vyplýva z jej medzinárodných záväzkov;

E. keďže organizácia Amnesty International poukázala na to, že novela sa nevzťahuje na ďalšie prenasledované menšiny vrátane moslimského obyvateľstva, ako sú Rohingovia v Barme, Ahmadíjovia a Chazari v Pakistane a bihárski muslimovia v Bangladéši;

F. keďže prijatie novely viedlo k protestom v regiónoch po celej Indii, najmä v univerzitných mestečkách; keďže po stretoch so zložkami presadzovania práva boli dve desiatky osôb boli údajne zabité a mnohé boli zranené a zatknuté; keďže existujú správy o rozšírenej policajnej brutalite;

G. keďže podľa kritikov táto novela narúša sekulárnu povahu štátu a je v rozpore s ústavou, najmä s článok 14, ktorým sa zaručuje právo na rovnosť pred zákonom, a článok 15, ktorým sa chránia všetky osoby pred diskrimináciou na základe náboženstva, rasy, kasty, pohlavia alebo miesta narodenia;

H. keďže Najvyšší súd Indie začal posudzovať petície o novele s cieľom posúdiť jej ústavnosť a udelil vláde 40 dní na odpoveď na tieto petície;

I. keďže strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a Indiou je založené na spoločných hodnotách demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv, záväzku ku globálnemu poriadku založenému na pravidlách a skutočného multilateralizmu, udržateľného rozvoja a spoločného záujmu na ďalšom rozvoji bilaterálnej spolupráce, ktorá sa od samitov EÚ – India v rokoch 2016 a 2017 naďalej zlepšuje;

1. vyjadruje znepokojenie nad touto novelou a širokou škálou negatívnych dôsledkov, ktoré môže mať na medzinárodný obraz Indie a jej vnútornú stabilitu;

2. rešpektuje snahu vlády Indie pomáhať a legalizovať právnu situáciu prenasledovaných náboženských menšín zo susedných krajín s prevahou moslimského obyvateľstva žijúcich v Indii; domnieva sa však, že vytvorenie jedného súboru pravidiel pre vybrané prenasledované menšiny a iného, menej priaznivého súboru pre iných bude kontraproduktívne a možno ho považovať za diskriminačné; pripomína, že účinná vnútroštátna azylová a utečenecká politika by mala byť spravodlivá a celostná a mala by sa vzťahovať na všetkých, ktorí sú v núdzi;

3. vyzýva vládu Indie, aby novelu a jej dôsledky posúdila v duchu rovnosti a nediskriminácie, s ohľadom na svoje medzinárodné záväzky;

4. odsudzuje násilie a brutalitu, ktoré vypukli v rôznych regiónoch Indie po prijatí tejto novely; pripomína osobitnú zodpovednosť orgánov presadzovania práva preukázať zdržanlivosť a umožniť pokojný protest;

5. poznamenáva, že Najvyšší súd Indie novelu posudzuje a že vláda Indie dostala 40 dní na odpoveď na petície; vyjadruje presvedčenie, že akékoľvek rozhodnutie Najvyššieho súdu Indie vyjasní novelu a jej zlučiteľnosť s ústavou Indie a s medzinárodnými záväzkami Indie;

6. vyzýva PK/VP, aby pokračoval v konštruktívnom dialógu s Indiou o všetkých aspektoch spolupráce vrátane politických a ľudských práv;

7. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Indie, vláde Indie, predsedovi vlády Indie a Indickému parlamentu.

 

Posledná úprava: 28. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia