Menetlus : 2020/2519(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0079/2020

Esitatud tekstid :

B9-0079/2020

Arutelud :

CRE 29/01/2020 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0079/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 48k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>India kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse kohta</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Konstantinos Arvanitis, Manuel Bompard, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Eugenia Rodríguez Palop, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}fraktsiooni GUE/NGL nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0077/2020

B9‑0079/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon India kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse kohta

(2020/2519(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 15,

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 21,

 võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 91 (1951) Kashmiri kohta,

 võttes arvesse ÜRO 2019. aasta aruannet Kashmiri kohta,

 võttes arvesse India ja ELi strateegilise partnerluse ühist tegevuskava, millele kirjutati alla 2005. aasta novembris, ning ELi ja India vahelist temaatilist dialoogi inimõiguste alal,

 võttes arvesse ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelisel kohtumisel vastu võetud deklaratsiooni õigusriigi põhimõtte kohta riikide ja rahvusvahelisel tasandil ning Peaassamblee 30. novembri 2012. aasta resolutsiooni (A/RES/67/1),

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et pärast seda, kui Bharatiya Janata Partei (BJP) võitis 2019. aasta mais toimunud üldvalimised ja peaminister Narendra Modi naasis võimule teiseks ametiajaks, on India valitsus tugevdanud oma natsionalistlikku orientatsiooni, diskrimineerides, ahistades ja jälitades rahvus- ja usuvähemusi ning vaigistades mis tahes opositsiooni, inimõiguste rühmitusi, inimõiguste kaitsjaid ja valitsuse suhtes kriitilisi ajakirjanikke;

B. arvestades, et 2019. aasta augustis tühistas valitsus Jammu ja Kashmiri osariigi põhiseadusliku eristaatuse ning jagas selle kaheks eraldiseisvaks föderaalselt hallatavaks territooriumiks; arvestades, et valitsus lähetas piirkonda täiendavaid vägesid, sulges interneti- ja telefoniühenduse ning võttis tõkendina vahi alla tuhanded inimesed, sealhulgas valitud juhid, mis tõi kaasa rahvusvahelise hukkamõistu;

C. arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, milles nõutakse rahvahääletust, mis võimaldaks kõigil Kashmiri elanikel määrata kindlaks Kashmiri tulevase staatuse, ei ole kunagi rakendatud;

D. arvestades, et India parlament võttis 11. detsembril 2019 vastu kodakondsusseaduse 2019. aasta muudatuse (Citizenship (Amendment) Act, CAA), millega muudetakse 1955. aasta kodakondsusseadust, et võimaldada saada India kodakondsus Pakistanist, Bangladeshist ja Afganistanist tagakiusamise eest enne 2014. aasta detsembrit põgenenud hindudest, sikhidest, budistidest, džainistidest, parsidest ja kristlastest usuvähemuste liikmetel; arvestades, et CAAst on välja jäetud nendest riikidest pärit moslemid ja teised, samuti Sri Lankalt pärit tamili põgenikud, Myanmarist pärit rohingjad ja Tiibetist pärit budistidest põgenikud; arvestades, et selle muudatusega võetakse usutunnistus esimest korda India kodakondsusseaduse kohaselt kodakondsuse saamise kriteeriumiks; arvestades, et muudatusega rikutakse India põhiseaduse ilmalikku olemust;

E. arvestades, et CAAga rikutakse India rahvusvahelisi kohustusi, mis on sätestatud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis ja muudes inimõigusi käsitlevates lepingutes ning mille kohaselt tuleb vältida kodakondsuse äravõtmist rassilise kuuluvuse, nahavärvi, sünnipära või rahvuse või etnilise päritolu alusel; arvestades, et CAAga rikutakse selgelt inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 15, milles on sätestatud, et „Igal inimesel on õigus kodakondsusele“ ja et „Kelleltki ei saa tema kodakondsust või kodakondsuse muutmise õigust meelevaldselt ära võtta“; arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo on väitnud, et CAA on „põhiolemuselt diskrimineeriv“, lisades, et kuigi India „eesmärk kaitsta tagakiusatud rühmi on tervitatav“, tuleks see saavutada mittediskrimineeriva „tugeva riikliku varjupaigasüsteemi“ kaudu,

F. arvestades, et kõik riigid on kohustatud austama kõigi isikute inimõigusi vahet tegemata; arvestades, et üksikisiku õiguslik side konkreetse riigiga kodakondsuse kaudu jääb praktikas kõigi inimõiguste kasutamise ja kaitsmise oluliseks eeltingimuseks;

G. arvestades, et ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelisel kohtumisel vastu võetud deklaratsioonis õigusriigi põhimõtte kohta riikide ja rahvusvahelisel tasandil ning Peaassamblee 30. novembri 2012. aasta resolutsioonis on sätestatud, et „kõik isikud, institutsioonid ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud asutused ning ka riik ise on vastutavad õiglaste, ausate ja erapooletute seaduste ees ning neil on ilma igasuguse diskrimineerimiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele“;

H. arvestades, et CAA tähistab ohtlikku muutust viisis, kuidas Indias kodakondsus kindlaks määratakse, ning loob maailma suurima kodakondsusetuse kriisi ja põhjustab tohutuid inimkannatusi;

I. arvestades, et õigusakti vastuvõtmine põhjustas Indias ulatuslikke meeleavaldusi; arvestades, et pealinnas Delhis ning Mumbais, Kolkatas, Bengalurus ja Hyderābādis on toimunud suured meeleavaldused; arvestades, et CAA on uuesti lõkkele puhunud vana vaenutegevuse Tripuras; arvestades, et Assamis, Uttar Pradeshis ja teistes kirdeosariikides on toimunud vägivaldseid meeleavaldusi CAA vastu hirmust, et India kodakondsuse andmine pagulastele ja sisserändajatele toob kaasa nende poliitiliste õiguste, kultuuri ja maaga seotud õiguste kaotamise ning motiveerib edasist sisserännet Bangladeshist; arvestades, et meeleavaldajad on nõudnud, et moslemitest pagulastele ja sisserändajatele antaks India kodakondsus;

J. arvestades, et meeleavaldajad kogu Indias on kritiseerinud uut seadust kui põhiseadusevastast moslemite diskrimineerimist; arvestades, et kodanikud nõuavad, et see muudatus kaotataks ja üleriigilist riikliku kodanike registrit ei rakendataks; arvestades, et kodanikud on mures selle pärast, et India moslemitest kodanikud muudetakse kodakondsuseta isikuteks ja paigutatakse kinnipidamislaagritesse; arvestades, et meeleavaldajad on hukka mõistnud India valitsuse autoritaarsuse, politseihaarangud ülikoolides ja meeleavalduste mahasurumise;

K. arvestades, et India valitsuse reageering meeleavaldustele on hõlmanud liiklemiskeelu kehtestamist, internetiteenuste sulgemist, inimõiguste aktivistide kinnipidamist ja väidetavat piinamist;

L. arvestades, et selle asemel, et tegeleda mureküsimustega, pakkuda parandusmeetmeid, nõuda julgeolekujõududelt tegutsemist vaoshoitult ja tagada vastutus, on paljud valitsusjuhid teinud jõupingutusi meeleavaldajate diskrediteerimiseks, neile etteheidete tegemiseks ja nende ähvardamiseks;

M. arvestades, et meeleavaldustes on saanud mitmed meeleavaldajad surma, meeleavaldajad ja politseinikud vigastada ning kahju on põhjustatud avalikule ja eraomandile; arvestades, et mitme osariigi valitsused on kas arreteerinud CAA vastu protestivaid isikuid või esitanud neile kriminaalmenetluse seadustiku (CrPC) paragrahvide 144 ja 149 alusel sellisest tegevusest hoidumise nõudeid; arvestades, et meeleavaldajate vastu on näidatud üles jõudu ja võetud piiravaid meetmeid, mis rikuvad nende õigust olla nähtav ja arvamust avaldada; väljendab muret selle pärast, et paljud inimesed on kinni peetud või nende internet on välja lülitatud;

N. arvestades, et Uttar Pradeshis on saanud üleriigiliste CAA-vastaste meeleavalduste käigus surma kõige rohkem inimesi, sealhulgas 8-aastane laps Vārānasis; arvestades, et teadete kohaselt on üle 22 meeleavaldaja saanud kuulivigastusi; arvestades, et ohvrite pered on väljendanud nördimust selle üle, et neil ei ole võimalik saada lahanguaruandeid ega esitada politseijaoskonnas kuriteokaebusi (First Information Report – FIR); arvestades, et rahutuste kohta koostatud kuriteokaebused on üksikasjalikud ning on toonud kaasa mitmeid vahistamisi ja kahjude hüvitamise operatsioone;

O. arvestades, et on usaldusväärseid teateid selle kohta, et Indias piinatakse kinnipeetavaid meeleavaldajaid;

P. arvestades, et mõned osariigid on teatanud, et nad ei rakenda CAAd, ning mõned osariigid, näiteks Kerala, on uue kodakondsusseaduse kohtus vaidlustanud;

Q. arvestades, et ELi ja India vahel on käimas kaubandusläbirääkimised;

1. väljendab sügavat muret asjaolu pärast, et India on loonud õiguslikud alused, et jätta miljonid moslemid ilma põhiõigusest saada võrdne juurdepääs kodakondsusele; on mures selle pärast, et CAAd võidakse kasutada koos riikliku kodanike registriga selleks, et muuta paljud moslemitest kodanikud kodakondsuseta isikuteks;

2. tuletab India valitsusele meelde tema kohustusi, mis tulenevad ÜRO 1992. aasta rahvus- või etnilistesse, usu- ja keelevähemustesse kuuluvate isikute õiguste deklaratsioonist, milles sätestatakse riikide kohustus kaitsta oma territooriumil usuvähemuste olemasolu ja identiteeti ning võtta vastu asjakohased meetmed, et tagada selle saavutamine; tuletab India valitsusele meelde, et valitsused peavad tagama, et vähemusrühmadesse kuuluvad inimesed, sealhulgas usuvähemused, saaksid kasutada oma inimõigusi ilma diskrimineerimiseta ja täielikus võrdsuses seaduse ees, ning mõistab karmilt hukka nende rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete rikkumise India poolt;

3. kutsub India valitsust ja parlamenti tungivalt üles näitama oma kindlat tahet tagada pagulaste ja rändajate täielik kaitse sõltumata nende usutunnistusest;

4. nõuab tungivalt, et India ametivõimud teeksid meeleavaldajatega konstruktiivset koostööd ja kaaluksid nende nõudmisi tunnistada diskrimineeriv CAA kehtetuks;

5. väljendab oma solidaarsust 7. jaanuaril toimunud üleriigilise streigiga; märgib, et tänavatele tuli üle 250 miljoni töötaja, et protesteerida sotsiaalkaitse eest kõigile, riigiettevõtete erastamise vastu ja CAA vastu; mõistab hukka ülemäärase jõu kasutamise meeleavalduste mahasurumisel; rõhutab, et kodanikel on õigus meelt avaldada; kutsub India valitsust üles algatama usaldusväärset ja sõltumatut uurimist seoses väidetava ülemäärase jõu ja vägivalla kasutamisega õiguskaitseametnike poolt meeleavaldajate vastu;

6. kutsub India ametivõime üles lõpetama meeleavalduste kriminaliseerimine, kaotama sõna- ja rahumeelse kogunemise vabaduse ebaproportsionaalsed piirangud, lõpetama valimatud sulgemised ja tagama kõigi inimõiguste kaitse;

7. mõistab hukka alaealiste ja rahumeelsete meeleavaldajate piinamise ja kinnipidamise ning ametivõimude suhtes kriitiliste isikute vangistamise;

8. nõuab tungivalt, et India ametivõimud nõustuksid ÜRO erimenetluste esindajate, eelkõige ÜRO arvamus- ja väljendusvabaduse õiguse edendamise ja kaitsmise eriraportööri, ÜRO rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabaduse õiguse eriraportööri ning ÜRO kohtuväliste ja omavoliliste hukkamiste eriraportööri visiitidega;

9. nõuab, et EL ja liikmesriigid mõistaksid hukka igasuguse vägivalla seoses jätkuvate meeleavaldustega CAA vastu, sealhulgas meeleavaldajate väidetava tapmise õiguskaitseametnike poolt, ning kõik politsei ülemäärase jõukasutuse juhtumid, millest mõnda on kinnitanud Amnesty International India;

10. nõuab, et EL ja liikmesriigid edendaksid Kashmiri puudutavate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide rakendamist; kutsub Indiat ja Pakistani üles võtma arvesse asjaolu, kui suurt inimlikku, majanduslikku ja poliitilist kasu toob selle konflikti lahendamine; väljendab sügavat muret India ja Pakistani – kahe tuumarelvariigi – vaheliste kasvavate pingete pärast, mida on veelgi süvendanud India valitsuse vastuolulised otsused Kashmiri ja kodakondsuse kohta; mõistab hukka ühepoolsed muudatused, mida India on teinud Kashmiri staatuse suhtes; palub mõlemal poolel rakendada ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Kashmiri käsitleva aruande soovitusi;

11. nõuab tungivalt, et EL ja liikmesriigid tõstataksid oma kontaktides ja läbirääkimistel India partneritega uue vastuolulise kodakondsust käsitleva õigusakti küsimuse ning nõuab, et kõik ELi kaubanduslepingud Indiaga sisaldaksid tugevat inimõiguste klauslit koos mõjusa rakendamis- ja peatamismehhanismiga;

12. kutsub India ametivõime üles alustama rahumeelsete meeleavaldajate väidetava piinamise ja väärkohtlemise kiiret ja erapooletut uurimist;

13. nõuab, et EL ja liikmesriigid kasutaksid kõiki kahe- ja mitmepoolseid kohtumisi, et kutsuda India ametivõime üles alustama konstruktiivset inimõigustealast dialoogi ning lõpetama inimõigustega tegelevate isikute ja organisatsioonide mahasurumist;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon India valitsusele ja parlamendile, nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Euroopa välisteenistusele.

 

Viimane päevakajastamine: 28. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika