Procedure : 2020/2519(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0080/2020

Indgivne tekster :

B9-0080/2020

Forhandlinger :

CRE 29/01/2020 - 23

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0080/2020</NoDocSe>
PDF 142kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Marcel Kolaja, Henrike Hahn, Anna Cavazzini, Klaus Buchner, Alice Kuhnke, Katrin Langensiepen, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0077/2020

B9‑0080/2020

Europa-Parlamentets beslutning om ændring af Indiens lov om statsborgerskab i 2019

(2020/2519(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Indien,

 der henviser til erklæringen fra FN's eksperter af 3. juli 2019 om risikoen for statsløshed for millioner og ustabilitet i Assam, Indien,

 der henviser til det strategiske partnerskab mellem EU og Indien, som blev indledt i 2004,

 der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende dødsstraf, tortur og ytringsfrihed,

 der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration,

 der henviser til FN-konventionen om statsløse personers retsstilling,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at ændringen af Indiens lov om statsborgerskab (Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA)) har til formål at fremskynde statsborgerskab for hinduer, sikher, buddhister, jainister, parsier og kristne, der flygter fra forfølgelse i Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, og som har boet i landet siden før 2014, men den yder ikke samme beskyttelse til muslimer; der henviser til, at CAA derfor vil have en diskriminerende virkning på adgangen til statsborgerskab for visse religiøse grupper, navnlig muslimer;

B. der henviser til, at CAA ikke henviser til de andre lande, der grænser op til Indien, navnlig Bhutan, Myanmar, Nepal og Sri Lanka, og således udelukker mindretal såsom de srilankanske tamiler, der i øjeblikket udgør den største flygtningegruppe i Indien, og rohingyaerne fra Myanmar, som ifølge FN er verdens mest forfulgte mindretal;

C. der henviser til, at den nye lov vil blive gennemgået af den indiske højesteret; der henviser til, at regeringen i Kerala i sit andragende til højesteret kaldte CAA "en krænkelse af den indiske forfatnings sekulære karakter" og beskyldte regeringen for at opdele nationen efter religion;

D. der henviser til, at vedtagelsen af CAA har givet anledning til massive protester mod dens gennemførelse, som er blevet mødt med overdreven magtanvendelse fra det indiske politis side, hvilket har medført 27 rapporterede dødsfald, 175 sårede og tusindvis af anholdelser; der henviser til, at myndighederne også har anvendt udgangsforbud og begrænsninger af offentlig transport for at forhindre fredelige protester;

E. der henviser til, at de indiske myndigheder lukkede ned for næsten alle former for internetkommunikation i flere indiske delstater, hvorved de afskar folk i Indien fra næsten al online-kommunikation og forhindrede enhver informationsformidling vedrørende protesterne; der henviser til, at de indiske myndigheder også har begrænset internetadgangen i mange områder i den nordøstlige del af landet og i Uttar Pradesh, hvor en stor del af de indiske muslimer er bosiddende; der henviser til, at afbrydelse af internetkommunikationen er en krænkelse af den grundlæggende ret til informationsadgang;

F. der henviser til, at det indiske ministerium for information og radio/TV-transmission den 20. december 2019 udsendte en erklæring, hvori TV-nyhedsselskaberne blev advaret mod at "vise indhold, der fremmer antinationale holdninger";

G. der henviser til, at siden Bharatiya Janata-partiet kom til magten, har det fulgt en stærk hindu-nationalistisk dagsorden med katastrofale følger for det muslimske mindretal i Indien; der henviser til, at der de seneste år i Indien er sket en kraftig stigning i antallet af budskaber, der portrætterer muslimske indiske borgere enten som terrorister eller som en befolkningsgruppe, der har til formål at udrydde hinduerne; der henviser til, at den indiske regering har forholdt sig tavs vedrørende mange af de hadforbrydelser, der er begået mod muslimer; der henviser til, at muslimer ifølge Pew Research Center er den næstmest forfulgte religiøse gruppe i verden;

H. der henviser til, at CAA blev vedtaget på baggrund af den indiske regerings pres for at få gennemført en landsdækkende statsborgerskabskontrolprocedure, det nationale statsborgerregister (National Register of Citizens – NRC); der henviser til, at det af regeringserklæringerne fremgår, at NRC-proceduren har til formål at fratage muslimer deres statsborgerrettigheder, samtidig med at hinduer og andre ikke-muslimer beskyttes; der henviser til, at NRC kun anfører de personer, der kan bevise, at de eller deres forfædre ankom til Indien inden den 24. marts 1971, som statsborgere; der henviser til, at resultatet har været at gøre næsten to millioner mennesker statsløse i Assam, og at de nu kan sendes til tilbageholdelseslejre eller udvises; der henviser til, at disse procedurer kan forværre det fremmedfjendske klima og samtidig give anledning til religiøs intolerance og forskelsbehandling i landet;

I. der henviser til, at CAA sammen med den landsdækkende statsborgerskabskontrolprocedure vil efterlade Indiens 200 millioner muslimer med udfordringen enten at bevise indisk statsborgerskab eller at blive statsløs;

J. der henviser til, at den indiske regering angiveligt har udvist rohingya-muslimske flygtninge til Myanmar, hvilket krænker princippet om non-refoulement; der henviser til, at medlemmer af den indiske regering på højeste plan har hævdet, at rohingyaerne er indblandet i forkastelige og ulovlige aktiviteter, hvilket yderligere stigmatiserer denne befolkningsgruppe;

K. der henviser til, at der under den nye regering er sket en øget undertrykkelse af ytringsfriheden, foreningsfriheden og retten til at deltage i fredelige forsamlinger, herunder ved fængsling af fredelige kritikere på grundlag af anklager om tilskyndelse til oprør, kriminel bagvaskelse eller terrorisme; der henviser til, at de indiske myndigheder gennemførte flere razziaer i 2018 og 2019 hos aktivister og akademikere, som har udtalt sig kritisk over for regeringen og højlydt forsvaret menneskerettighederne;

1. er dybt bekymret over vedtagelsen af den diskriminerende ændring af loven om statsborgerskab (Citizenship (Amendment) Act, 2019); opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til straks at ændre bestemmelserne heri i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder; opfordrer de indiske myndigheder til at sikre, at enhver plan for statsborgerskabskontrol opfylder de internationale menneskerettighedsstandarder; er dybt bekymret over, at den nuværende CAA sammen med en ajourføring af NRC kan forårsage en af de største statsløshedskriser i verden; advarer mod den stigende nationalisme, som Narendra Modi-regeringen har fremmet, og som bl.a. har givet næring til religiøs intolerance og stigmatisering af muslimer;

2. fordømmer på det kraftigste undertrykkelsen af demonstranter; opfordrer indtrængende de indiske myndigheder til at respektere retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og til at udvise størst mulig tilbageholdenhed i deres håndtering af demonstrationerne i overensstemmelse med de relevante internationale normer og standarder; insisterer på, at de indiske myndigheder fuldt ud overholder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Indien er part i;

3. opfordrer de indiske myndigheder til omgående og betingelsesløst at løslade de demonstranter og menneskerettighedsforkæmpere, der i øjeblikket tilbageholdes; opfordrer dem endvidere indtrængende til at sikre, at der gennemføres en hurtig, uvildig og uafhængig undersøgelse af de menneskerettighedskrænkelser, der er begået siden indledningen af demonstrationerne, herunder af påstandene om mishandling under frihedsberøvelse og overdreven magtanvendelse, og at de ansvarlige drages til ansvar;

4. understreger, at CAA undergraver den forpligtelse til at sikre lighed for loven, der er nedfældet i den indiske forfatning, såvel som Indiens forpligtelser i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, som Indien er part i;

5. fordømmer de indiske myndigheders beslutning om at afbryde internetadgangen til globale net og derved forhindre indiske borgere i at få adgang til kommunikation og den frie informationsstrøm; understreger, at sådanne handlinger udgør en klar krænkelse af ytringsfriheden;

6. opfordrer de indiske myndigheder til at sikre, at personer, der er blevet udelukket fra NRC i Assam, eller personer, der har en verserende sag ved udlændingetribunalet, ikke fratages nogen af de offentlige ydelser, som landets borgere er sikret ret til;

7. opfordrer de indiske myndigheder til at rette en stående invitation til alle FN's Menneskerettighedsråds eksperter (specialprocedurer) og til at samarbejde proaktivt med dem; opfordrer dem navnlig indtrængende til at sikre adgang for FN's særlige rapportører om mindretalsspørgsmål, om nutidige former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance samt om religions- og trosfrihed;

8. beklager, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) siden vedtagelsen af CCA har afstået fra offentligt at udtrykke sine betænkeligheder vedrørende CAA og de indiske sikkerhedsstyrkers overdrevne magtanvendelse, herunder efter sit seneste besøg i landet; opfordrer NF/HR til at offentliggøre en offentlig erklæring, der opfordrer til ændring af CAA i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og fordømmer undertrykkelsen af demonstranter;

9. opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage menneskerettigheder som et prioriteret indsatsområde i EU-Indien-køreplanen 2025; forventer, at CAA og situationen i Kashmir tages op på topmødet mellem EU og Indien den 13. marts 2020;

10. kritiserer på det kraftigste det private besøg, der blev aflagt af en gruppe på mindst 22 medlemmer af Europa-Parlamentet til Indien og Kashmir, hvor de undlod offentligt at kræve adgang for FN's eksperter (specialprocedurer) og at fordømme menneskerettighedskrænkelserne i området; fordømmer anvendelsen af denne rejse til at legitimere premierminister Modis nationalistiske dagsorden og de krænkelser af menneskerettighederne, der gennemføres under hans ledelse; understreger, at medlemmerne i henhold til præsidiets afgørelse af 15. april 2013 skal offentliggøre deres deltagelse i begivenheder arrangeret af tredjeparter, hvor godtgørelse af rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller direkte betaling af sådanne udgifter foretages af en tredjepart; minder om, at medlemmerne i sådanne tilfælde skal indgive deres erklæring senest den sidste dag i måneden efter den sidste dag for deres deltagelse i arrangementet; beklager, at fem medlemmer, der var del af denne delegation, ikke har opfyldt denne forpligtelse; opfordrer sin formand til at træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med adfærdskodeksens artikel 8 og forelægge sagen for det rådgivende udvalg;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Indiens præsident, Indiens regering, Indiens premierminister og Indiens parlament.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik