Postup : 2020/2519(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0080/2020

Predkladané texty :

B9-0080/2020

Rozpravy :

CRE 29/01/2020 - 23

Hlasovanie :

Prijaté texty :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0080/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 47k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o novele indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Scott Ainslie, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Marcel Kolaja, Henrike Hahn, Anna Cavazzini, Klaus Buchner, Alice Kuhnke, Katrin Langensiepen, Reinhard Bütikofer</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0077/2020

B9‑0080/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o novele indického zákona o štátnom občianstve z roku 2019

(2020/2519(RSP))

Európsky parlament

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indii,

 so zreteľom na vyhlásenie expertov OSN z 3. júla 2019 o riziku stavu bez štátnej príslušnosti pre milióny osôb a nestabilite v Assáme v Indii,

 so zreteľom na strategické partnerstvo medzi EÚ a Indiou, ktoré začalo v roku 2004,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a slobody prejavu,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

 so zreteľom na globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii z roku 2018,

 so zreteľom na dohovor OSN o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže cieľom novely zákona o štátnom občianstve (novela zákona o občianstve) v Indii z roku 2019 je urýchliť udelenie občianstva hinduistom, sikhom, budhistom, džainom, parsom a kresťanom, ktorí utekajú pred prenasledovaním v Afganistane, Bangladéši a Pakistane a ktorí boli rezidentmi v krajine už pred rokom 2014, ale neposkytuje rovnakú ochranu moslimom; keďže tento zákon preto bude mať diskriminačný účinok na prístup určitých náboženských skupín, najmä moslimov k štátnej príslušnosti;

B. keďže novela zákona o občianstve neuvádza ostatné krajiny, ktoré hraničia s Indiou, najmä Bhután, Mjanmarsko, Nepál a Srí Lanku, čím vylučuje menšiny, ako sú srílanskí Tamilovia, ktorí v súčasnosti tvoria najväčšiu skupinu utečencov v Indii, a Rohingovia z Mjanmarska, ktorí sú podľa OSN najviac prenasledovanou menšinou na svete;

C. keďže indický najvyšší súd novelu zákona preskúma; keďže vláda Keraly vo svojej petícii adresovanej najvyššiemu súdu uviedla, že novela zákona o občianstve je porušením sekulárnej povahy indickej ústavy a obvinila vládu z rozdeľovania národa podľa náboženstiev;

D. keďže prijatie novely zákona o občianstve vyvolalo masové protesty proti jeho vykonávaniu, na ktoré indická polícia reagovala neprimerane, v dôsledku čoho zahynulo 27 osôb, 175 bolo zranených a tisíce osôb boli zadržané; keďže indické orgány tiež použili zákazy vychádzania a obmedzenia verejnej dopravy s cieľom zabrániť pokojným protestom;

E. keďže indické orgány takmer úplne znemožnili internetovú komunikáciu vo viacerých indických štátoch, čo spôsobilo výpadok takmer všetkých prostriedkov online komunikácie pre ľudí v Indii, a zabránili tým akejkoľvek výmene informácií v súvislosti s protestmi; keďže indické orgány tiež obmedzili prístup k internetu v mnohých oblastiach na severovýchode a v štáte Uttarpradéš, kde žije veľká časť indických moslimov; keďže znemožnenie internetovej komunikácie predstavuje porušenie základného práva na šírenie informácií;

F. keďže 20. decembra 2019 indické ministerstvo informácií a vysielania vydalo vyhlásenie, v ktorom upozorňuje televízne spravodajské stanice, aby neukazovali žiaden obsah, ktorý podporuje protištátne postoje;

G. keďže strana Bharatiya Janata od svojho príchodu k moci plní program silného hinduistického nacionalizmu, ktorý má nepriaznivé dôsledky pre moslimskú menšinu v Indii; keďže v posledných rokoch sa v Indii množia správy, ktoré opisujú moslimských indických občanov buď ako teroristov, alebo ako komunitu, ktorej cieľom je likvidácia hinduistov; keďže indická vláda o mnohých trestných činoch z nenávisti spáchaných voči moslimom neinformuje; keďže moslimovia sú podľa Pew Research Center druhou najprenasledovanejšou náboženskou skupinou na svete;

H. keďže v čase, keď bola prijatá novela zákona o občianstve, prebiehal z iniciatívy indickej vlády celoštátny proces overovania občianstva prostredníctvom tzv. národného registra občanov; keďže vláda vo svojich vyhláseniach naznačuje, že cieľom postupu národného registra občanov je zbaviť moslimov ich práv spojených s občianstvom a zároveň ochrániť práva hinduistov a iných nemoslimov; keďže národný register občanov vedie ako občanov len osoby, ktoré môžu dokázať, že ony alebo ich predkovia prišli do Indie pred 24. marcom 1971; keďže to znamená, že v Assáme budú bez štátnej príslušnosti takmer dva milióny osôb, ktoré môžu byť teraz poslané do zadržiavacích táborov alebo deportované; keďže tieto postupy môžu prehĺbiť xenofóbiu a zároveň zvýšiť náboženskú neznášanlivosť a diskrimináciu v krajine;

I. keďže novela zákona o občianstve spolu s celoštátnym postupom overovania občianstva spôsobí, že 200 miliónov indických moslimov bude musieť preukázať indické štátne občianstvo, inak sa stanú osobami bez štátnej príslušnosti;

J. keďže indická vláda údajne deportovala rohinských moslimských utečencov do Mjanmarska, čím porušila zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia; keďže členovia indickej vlády na najvyšších úrovniach uvádzajú, že Rohingovia sa zúčastňujú na škodlivých a nezákonných činnostiach, čím túto komunitu ďalej stigmatizujú;

K. keďže počas súčasnej vlády dochádza k tvrdým zásahom proti právam na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania vrátane uväznenia pokojných kritikov na základe obvinení z poburovania, hanobenia alebo terorizmu; keďže indické orgány vykonali v rokoch 2018 a 2019 niekoľko domových prehliadok aktivistov a akademikov, ktorí boli výraznými kritikmi vlády a vyjadrovali sa k otázkam ľudských práv;

1. je hlboko znepokojený prijatím diskriminačnej novely zákona o štátnom občianstve z roku 2019; naliehavo vyzýva indické orgány, aby okamžite zmenili jeho ustanovenia v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv; vyzýva indické orgány, aby zabezpečili, že akýkoľvek postup overovania občianstva bude spĺňať medzinárodné normy v oblasti ľudských práv; je hlboko znepokojený tým, že platný zákon o občianstve a aktualizácia národného registra občanov môže spôsobiť jednu z najväčších kríz stavu bez štátnej príslušnosti na svete; varuje pred rastúcim nacionalizmom, ktorý vláda Narendru Modiho posilňuje a ktorý okrem iného vyústil do podnecovania náboženskej neznášanlivosti a stigmatizácie moslimov;

2. veľmi dôrazne odsudzuje zásah proti demonštrantom; naliehavo vyzýva indické orgány, aby rešpektovali právo na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania a aby sa v reakciách na protestné akcie riadili príslušnými medzinárodnými normami a štandardmi a uplatňovali maximálnu zdržanlivosť; trvá na tom, že indické orgány musia riadne dodržiavať Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého zmluvnou stranou je aj India;

3. vyzýva indické orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili demonštrantov a obhajcov ľudských práv, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní; naliehavo vyzýva indické orgány, aby zabezpečili urýchlené, nestranné a nezávislé vyšetrenie porušovania ľudských práv, ku ktorému došlo od začiatku protestov, vrátane údajného zlého zaobchádzania vo väzbe a nadmerného použitia sily, a aby zodpovedné osoby boli vzaté na zodpovednosť;

4. zdôrazňuje, že novela zákona o občianstve oslabuje záväzok k rovnosti pred zákonom zakotveným v indickej ústave, ako aj záväzky Indie podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného dohovoru o odstránení rasovej diskriminácie, ktorých je zmluvnou stranou;

5. odsudzuje rozhodnutie indických orgánov prerušiť internetový prístup ku globálnym sieťam, čo obyvateľom Indie znemožnilo komunikáciu a voľný tok informácií; zdôrazňuje, že takéto opatrenia sú jasným porušením slobody prejavu;

6. vyzýva indické orgány, aby zabezpečili, že osoby, ktoré boli vylúčené z národného registra občanov v Assáme, alebo osoby, ktoré čakajú na konanie pred súdmi pre cudzincov, nebudú zbavené žiadnych výhod zaručených vládou občanom tejto krajiny;

7. vyzýva indické orgány, aby predložili stále pozvanie pre všetkých zástupcov osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva a aby s nimi aktívne spolupracovali; naliehavo ich vyzýva, aby zabezpečili najmä prístup osobitných spravodajcov OSN pre otázky menšín, súčasné formy rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti a slobodu náboženského vyznania alebo viery;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že od prijatia novely zákona o občianstve podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) verejne nevyjadril svoje znepokojenie v súvislosti s týmto zákonom a nadmerným použitím sily zo strany indických bezpečnostných síl, a to ani po jeho poslednej návšteve v krajine; vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, aby vydal verejné vyhlásenie, v ktorom vyzve na zmenu novely zákona o občianstve v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a odsúdi zásah proti demonštrantom;

9. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, Komisiu a členské štáty, aby ľudské práva zaradili medzi prioritné oblasti v rámci plánu činnosti EÚ – India do roku 2025; očakáva, že novela zákona o občianstve a situácia v Kašmíre budú jednou z tém samitu EÚ – India, ktorý sa uskutoční 13. marca 2020;

10. ostro kritizuje súkromnú návštevu skupiny najmenej 22 poslancov Európskeho parlamentu do Indie a Kašmíru, počas ktorej verejne nevyzvali na prístup predstaviteľov osobitných postupov OSN ani neodsúdili porušovanie ľudských práv v tejto oblasti; odsudzuje využitie tejto cesty na legitimizáciu nacionalistického programu predsedu vlády Modiho a porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v rámci jeho právomoci; zdôrazňuje, že podľa rozhodnutia Predsedníctva z 15. apríla 2013 musia poslanci zverejniť svoju účasť na podujatiach organizovaných tretími stranami v prípade, že úhradu ich cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie alebo na pobyt alebo priamu platbu týchto výdavkov platí tretia strana; pripomína, že v takýchto prípadoch musia poslanci predložiť svoje vyhlásenie najneskôr v posledný deň mesiaca nasledujúceho po poslednom dni svojej účasti na tomto podujatí; vyjadruje poľutovanie nad tým, že päť poslancov, ktorí boli súčasťou tejto delegácie, si túto povinnosť nesplnilo; vyzýva svojho predsedu, aby prijal vhodné opatrenia v súlade s článkom 8 kódexu správania a postúpil túto záležitosť poradnému výboru;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Indie, vláde Indie, predsedovi vlády Indie a Indickému parlamentu.

Posledná úprava: 28. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia