Menettely : 2020/2519(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0082/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0082/2020

Keskustelut :

CRE 29/01/2020 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0082/2020</NoDocSe>
PDF 141kWORD 47k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019</Titre>

<DocRef>(2020/2519(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Shaffaq Mohammed, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder, Phil Bennion, Katalin Cseh, Chris Davies, Barbara Ann Gibson, Martin Horwood, Irina Von Wiese</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0077/2020

B9‑0082/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma Intian kansalaisuuslain muutoksesta 2019

(2020/2519(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Intiasta,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan Global Compact -aloitteen,

 ottaa huomioon 18. joulukuuta 1992 annetun YK:n julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista,

 ottaa huomioon lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevat YK:n perusperiaatteet,

 ottaa huomioon Intian perustuslain,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien, mukaan lukien kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, jakamattomuus yksi Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista sen suhteissa Intiaan;

B. ottaa huomioon, että vuonna 2019 hyväksytyllä kansalaisuuslain muutoksella ulotetaan nopeutettu Intian kansalaisuuden myöntämismenettely koskemaan joitakin naapurimaista vainoa paenneita uskonnollisia vähemmistöjä, joita ovat erityisesti paperittomat muuttajat, jotka ovat kuuluvat hindu-, sikhi-, buddhalais-, jainalais- tai parsivähemmistöihin tai kristittyihin vähemmistöihin ja jotka ovat saapuneet Intiaan viimeistään 31. joulukuuta 2014;

C. ottaa huomioon, että hallituksen epävirallinen perustelu kansalaisuuden nopeutetulle myöntämiselle on se, että muutetussa kansalaisuuslaissa mainitut maat ovat muslimienemmistöisiä ja uskonnolliset vähemmistöt joutuvat niissä todennäköisemmin vainon kohteeksi;

D. ottaa huomioon, että Intialla on yhteinen raja Bangladeshin, Bhutanin, Burman, Nepalin, Pakistanin ja Sri Lankan kanssa; ottaa huomioon, että Sri Lankan tamilit eivät kuitenkaan kuulu muutetun kansalaisuuslain piiriin, vaikka he ovat Intian suurin pakolaisryhmä ja heitä on asunut maassa yli kolmekymmentä vuotta; ottaa huomioon, että muutetun kansalaisuuslain ulkopuolelle on jätetty myös Burmasta lähtöisin olevat rohingya-muslimit, jotka ovat Amnesty Internationalin ja Yhdistyneiden kansakuntien mukaan maailman vainotuin vähemmistö; ottaa huomioon, että muutetussa kansalaisuuslaissa jätetään huomiotta myös Pakistanin ahmadilaisten ja hazarojen sekä Bangladeshin biharimuslimien ahdinko, vaikka heitä kaikkia vainotaan kotimaissaan;

E. katsoo, että muutettu kansalaisuuslaki on luonteeltaan selvästi syrjivä, koska siinä suljetaan erityisesti muslimit muita uskonnollisia ryhmiä koskevien säännösten ulkopuolelle;

F. ottaa huomioon, että Intian perustuslain mukaan Intia on suvereeni maallinen demokraattinen tasavalta, joten uskonnon sisällyttäminen kansalaisuuden saamisen perusteeksi on perustavanlaatuisesti vastoin perustuslakia;

G. ottaa huomioon, että muutettu laki on ristiriidassa Intian perustuslain 14 pykälän kanssa, sillä siinä taataan jokaisen henkilön oikeus yhdenvertaisuuteen ja vahvistetaan heille suojelu uskontoon, rotuun, kastiin, sukupuoleen tai syntymäpaikkaan perustuvalta syrjinnältä; ottaa huomioon, että laki vaarantaa myös Intian sitoumuksen noudattaa ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta sekä kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, joiden sopimuspuoli Intia on ja joissa kielletään rotuun, etniseen alkuperään tai uskontoon perustuva syrjintä;

H. toteaa, että kaikilla muuttajilla on maahanmuuttajastatuksestaan riippumatta oikeus ihmisoikeuksiensa kunnioittamiseen, suojeluun ja toteutumiseen;

I. ottaa huomioon, että muutetun kansalaisuuslain hyväksyminen on synnyttänyt valtavia mielenosoituksia, joissa on vastustettu sen täytäntöönpanoa, ja ottaa huomioon, että raporttien mukaan tämän vuoksi 27 ihmistä on saanut surmansa ja 175 loukkaantunut ja tuhansia on pidätetty; ottaa huomioon, että viranomaiset ovat myös turvautuneet internetyhteyksien katkaisemiseen, ulkonaliikkumiskieltoihin ja julkisen liikenteen rajoituksiin estääkseen rauhanomaiset mielenosoitukset;

J. ottaa huomioon, että poliisi on reagoinut raa’asti koko maassa ja että raporttien mukaan satoja mielenosoittajia on pahoinpidelty, ammuttu ja kidutettu etenkin Uttar Pradeshissa;

K. ottaa huomioon, että naamioitunut väkijoukko hyökkäsi 5. tammikuuta 2020 Jawaharlal Nehru -yliopiston kampukselle, joka on muutettua kansalaisuuslakia ja kansallista kansalaisrekisteriä vastustavien opiskelijoiden tärkein kokoontumispaikka, ja haavoitti yli 20:ä yliopiston opiskelijaa ja opettajaa; ottaa huomioon, että useat tiedotusvälineet ja opiskelijat ovat väittäneet poliisin todistaneen iskua mutta kieltäytyneen hillitsemästä ja pidättämästä väkijoukkoa;

L. katsoo, että muutettu kansalaisuuslaki on vaarallinen ennakkotapaus ja osoitus hallituksen hindunationalistisen ohjelman vahvistumisesta;

M. ottaa huomioon, että muutetun kansalaisuuslain sisältö sekä poliisin ja hallitusta tukevien ryhmien harjoittama väkivalta, johon laki kannustaa, loukkaavat selvästi sekä Intian että sen naapurimaiden asukkaiden ihmisoikeuksia;

N. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö, YK mukaan lukien, on jo ilmaissut huolensa muutetusta kansalaisuuslaista ja sen täytäntöönpanoa seuranneesta väkivallasta; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on ilmaissut huolensa siitä, että muutettu kansalaisuuslaki on pohjimmiltaan syrjivä;

O. ottaa huomioon, että muutettu kansalaisuuslaki hyväksyttiin osana hallituksen pyrkimystä käynnistää koko kansakunnan kattava kansalaisuuden varmentamisprosessi eli luoda kansallinen kansalaisrekisteri; ottaa huomioon, että hallituksen lausunnoista käy ilmi, että kansallista kansalaisrekisteriä koskevan prosessin tavoitteena on viedä muslimeilta näiden kansalaisuutta koskevat oikeudet ja suojella hindujen ja muiden ei-muslimien vastaavia oikeuksia;

P. ottaa huomioon, että Intian hallituksen on määrä ottaa käyttöön kansallinen kansalaisrekisteri, johon tallennetaan maassa asuvien yli 1,3 miljardin ihmisen kansalaisuus; ottaa huomioon, että äskettäin tämä hanke saatettiin päätökseen Assamissa, jossa rekisterin ulkopuolelle jäi yli 1,9 miljoonaa ihmistä, jotka luokiteltiin ”laittomiksi” muuttajiksi ja jotka voidaan nyt ottaa säilöön vasta rakennetuille säilöönottoleireille tai karkottaa; ottaa huomioon, että myös Karnatakassa rakennetaan säilöönottoleirejä;

Q. ottaa huomioon, että Intian hallitus kiistää kaikenlaisen syrjinnän, vaikka muutokset merkitsevät sitä, että nimenomaan muslimit suljetaan kansallista kansalaisrekisteriä koskevan prosessin ulkopuolelle;

R. toteaa, että muutettua kansalaisuuslakia on vaikea tarkastella erillään, sillä sekä lakimuutokset että kansalaisrekisteri voivat riistää vähemmistöiltä Intian kansalaisuuden; ottaa huomioon, että vain kansalaisrekisterin ulkopuolelle jätettyjen muslimien on vaikea voittaa oikeustapauksiaan ulkomaalaistuomioistuimissa;

S. ottaa huomioon, että monet Intian osavaltiot ovat jo ilmoittaneet, etteivät ne aio panna lakia täytäntöön; ottaa huomioon, että korkeimmalle oikeudelle esittämässään vetoomuksessa Keralan osavaltion hallitus katsoi, että muutettu kansalaisuuslaki on vastoin Intian perustuslain maallista luonnetta, ja syytti hallitusta kansakunnan jakamisesta uskonnollisten rajalinjojen mukaan;

1. on huolestunut siitä, että muutettu kansalaisuuslaki on pohjimmiltaan syrjivä, ja tuomitsee lain hyväksymisen; pitää valitettavana, että Intia on sisällyttänyt uskonnollisia perusteita kansalaisuuden myöntämistä koskevaan politiikkaansa ja pakolaispolitiikkaansa;

2. kehottaa Intian hallitusta ryhtymään välittömästi rauhanomaiseen vuoropuheluun eri väestönosien kanssa ja kumoamaan syrjivät lakimuutokset, koska ne rikkovat Intian kansainvälisiä velvoitteita, joiden mukaisesti sen on estettävä kansalaisuuden menettäminen rodun, ihonvärin, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella, sellaisina kuin nämä velvoitteet on vahvistettu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa ja muissa ihmisoikeussopimuksissa;

3. palauttaa mieliin, että vainottujen ryhmien suojelua koskeva tavoite on tervetullut mutta se olisi toteutettava sellaisen vankan kansallisen turvapaikkajärjestelmän avulla, joka perustuu tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteisiin ja jota sovelletaan kaikkiin vainolta ja muilta ihmisoikeusloukkauksilta suojelua tarvitseviin henkilöihin rotuun, uskontoon, kansalliseen alkuperään tai muihin kiellettyihin syihin katsomatta;

4. on huolissaan siitä, että muutettu kansalaisuuslaki merkitsee vaarallista muutosta tapaan, jolla kansalaisuus määritetään Intiassa, ja on omiaan synnyttämään maailman suurimman kansalaisuudettomuuskriisin ja aiheuttamaan suunnatonta inhimillistä kärsimystä;

5. panee merkille, että Intian korkein oikeus aikoo arvioida muutetun kansalaisuuslain, ja toivoo, että se arvioi tarkasti lain yhteensopivuutta Intian perustuslain ja sen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa;

6. kehottaa Intian hallitusta ottamaan huomioon kansalaisrekisteristä esitetyn oikeutetun huolestumisen, sillä sitä käytetään marginalisoituneita ryhmiä vastaan;

7. toteaa jälleen, että oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen on kirjattu kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 21 artiklaan ja että Intia on sopimuksen osapuoli;

8. tuomitsee muutettuun kansalaisuuslakiin liittyvät väkivaltaisuudet ja järjestelmälliset julmuudet; kehottaa Intian viranomaisia lopettamaan niiden toimia arvostelleisiin henkilöihin kohdistetut väkivaltaiset otteet;

9. kehottaa Intian hallitusta varmistamaan, että turvallisuusjoukot noudattavat lainvalvontaviranomaisten voimankäyttöä ja tuliaseiden käyttöä koskevia YK:n perusperiaatteita;

10. pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Intian presidentille, hallitukselle, pääministerille ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 28. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö