Návrh uznesenia - B9-0083/2020Návrh uznesenia
B9-0083/2020

  NÁVRH UZNESENIA o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov

  22.1.2020 - (2019/2870(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs
  v mene skupiny ID

  Postup : 2019/2870(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0083/2020
  Predkladané texty :
  B9-0083/2020
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B9‑0083/2020

  Uznesenie Európskeho parlamentu o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov

  (2019/2870(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 13. januára 2020 o rozdiele v odmeňovaní žien a mužov,

   so zreteľom na odpoveď Komisie na otázku na písomné zodpovedanie P-003684/2019,

   so zreteľom na článok 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je definovaný ako rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým zárobkom mužov a žien a je vyjadrený ako percentuálny podiel priemerného hrubého hodinového zárobku mužov;

  B. keďže rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je oficiálne definovaný ako „neupravený“, teda nie sú v ňom zohľadnené individuálne charakteristiky;

  C. keďže EÚ sa už dlhší čas cielene usiluje o odstránenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov;

  D. keďže údaje o priemerných rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v jednotlivých sektoroch v EÚ nie sú v súčasnosti k dispozícii a Komisia takéto údaje nezhromažďuje;

  1. pripomína, že za mechanizmy stanovovania miezd zodpovedajú členské štáty a sociálni partneri;

  2. pripomína, že článok 153 ods. 5 ZFEÚ výslovne vylučuje odmenu z pôsobnosti opatrení EÚ;

  3. domnieva sa, že v súlade so zásadou subsidiarity by Komisia nemala zasahovať do trhov práce členských štátov a ich príslušných rámcov;

  4. pripomína, že definícia rozdielu v odmeňovaní mužov a žien je neúplná, keďže tento rozdiel je neupravený, a preto nezohľadňuje individuálne charakteristiky – ako sú rozdiely vo vzdelaní, počet odpracovaných hodín, typ zamestnania, prerušenia kariéry alebo práca na čiastočný úväzok v prípade zamestnancov s deťmi –, ktoré by mohli sčasti alebo v plnej miere vysvetľovať rozdiel v príjmoch;

  5. poukazuje na to, že v niektorých štúdiách vysvetľuje Komisia zostatkový rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vynechanými premennými (ako sú prerušenia kariéry) a nepozorovateľnými premennými (napríklad rokovacie výhody), ako aj rodovými preferenciami pri výbere vzdelávania a kariéry;

  6. pripomína, že v mnohých štúdiách sa preukázalo, že ak sa použije upravená miera, rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sotva presahuje prijateľnú mieru chybovosti;

  7. žiada, aby sa vo všetkých budúcich analýzach vychádzalo z upraveného rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a aby sa zohľadnili všetky pozorovateľné faktory, ktoré by mohli mať vplyv na výšku odmeny, ako sú prerušenia kariéry, rodové preferencie pri výbere povolania v určitých odvetviach atď.;

  8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Európskemu inštitútu pre rodovú rovnosť a vládam a parlamentom členských štátov.

   

  Posledná úprava: 27. januára 2020
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia