Förfarande : 2019/2870(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0083/2020

Ingivna texter :

B9-0083/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.10
CRE 30/01/2020 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0083/2020</NoDocSe>
PDF 129kWORD 43k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av ett uttalande av kommissionen</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om lönegapet mellan kvinnor och män</Titre>

<DocRef>(2019/2870(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, France Jamet, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0083/2020

Europaparlamentets resolution om lönegapet mellan kvinnor och män

(2019/2870(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens uttalande av den 13 januari 2020 om lönegapet mellan kvinnor och män,

 med beaktande av kommissionens svar på frågan för skriftligt besvarande P‑003684/2019,

 med beaktande av artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Lönegapet mellan kvinnor och män definieras som skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga bruttotimlön uttryckt som en procentandel av mäns genomsnittliga bruttotimlön.

B. Lönegapet mellan kvinnor och män definieras officiellt som ”ojusterat”, dvs. inte anpassat efter individuella faktorer.

C. EU har under en längre tid genomfört samordnade insatser för att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

D. Det finns för närvarande inga uppgifter om sektorsspecifika löneskillnader mellan kvinnor och män i EU, och kommissionen samlar inte in sådana uppgifter.

1. Europaparlamentet påminner om att lönesättningsmekanismer omfattas av medlemsstaternas och arbetsmarknadsparternas ansvar.

2. Europaparlamentet påminner om att löneförhållanden uttryckligen undantas från unionens ansvarsområde genom artikel 153.5 i EUF-fördraget.

3. Europaparlamentet anser att kommissionen i enlighet med subsidiaritetsprincipen inte bör blanda sig i medlemsstaternas arbetsmarknader och deras respektive ramverk.

4. Europaparlamentet påminner om att definitionen av lönegapet mellan kvinnor och män är ofullständig, eftersom lönegapet är ojusterat och därför inte beaktar individuella faktorer vilket kan förklara en del av eller hela inkomstskillnaden, till exempel skillnader i utbildning, arbetade timmar, typ av arbete, avbrott i yrkeslivet eller deltidsarbete efter att ha haft barn.

5. Europaparlamentet påpekar att kommissionen förklarar det kvarstående lönegapet mellan kvinnor och män i vissa studier med hänvisning till utelämnade variabler (såsom avbrott i karriären) och icke observerbara variabler (såsom förhandlingsfördelar) samt könsspecifika preferenser för valet av utbildning och karriär.

6. Europaparlamentet påminner om att ett stort antal studier visar att om en justerad mätmetod används överskrider lönegapet mellan kvinnor och män endast helt obetydligt den statistiska feltoleransen.

7. Europaparlamentet begär att alla framtida analyser ska bygga på ett justerat lönegap mellan kvinnor och män, med beaktande av alla observerbara aspekter som skulle kunna påverka lönerna såsom avbrott i yrkeslivet, könsspecifika preferenser för yrkesval inom vissa sektorer osv.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Europeiska jämställdhetsinstitutet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy