Процедура : 2019/2983(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0085/2020

Внесени текстове :

B9-0085/2020

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 45k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Адам Белан, Евжен Тошеновски</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0070/2020

B9‑0085/2020

Резолюция на Европейския парламент относно общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

(2019/2983(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 2014/53/ЕС (Директива за радиосъоръженията) на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО[1],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

А като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде основата за конкурентоспособността и икономическия успех на ЕС, както и двигател за растеж и заетост;

Б. като има предвид, че въпреки промените на пазара, които намалиха броя на видовете зарядни устройства, доброволните споразумения между участниците в сектора не уредиха напълно въпроса за общо зарядно устройство за мобилните телефони;

В. като има предвид, че потребителите все още получават различни зарядни устройства при закупуване на нови устройства от различни доставчици и нямат друг избор, освен да получат ново зарядно устройство при закупуване на нов мобилен телефон от един и същ доставчик;

Г. като има предвид, че потребителските тенденции през последните 10 години показват, че се увеличава притежаването на повече от едно устройство и се съкращава жизненият цикъл на някои радиосъоръжения, като смартфоните; като има предвид, че остарялото оборудване често се заменя не поради необходимост, а само защото се счита за остаряло или защото за него вече не се предлагат актуализации; като има предвид, че това води до допълнителни отпадъци от електронно оборудване, включително зарядни устройства;

1. призовава Комисията да представи незабавно резултатите от оценката на въздействието, направена във връзка с въвеждането на общо зарядно устройство за мобилни телефони; подчертава необходимостта от надеждни данни за количеството отпадъци в резултат от липсата на общо зарядно устройство, така че да може да се направи адекватна оценка на алтернативните варианти и да се демонстрира, че те водят до намаляване на отпадъците;

2. отново заявява, че ако резултатите от оценката на въздействието и обществената консултация покажат ясна добавена стойност от въвеждането на общо зарядно устройство, включително ползи за околната среда и потребителите, както и разумни икономически разходи за сектора, Комисията следва да приеме без ненужно забавяне делегирания акт за допълване на Директивата за радиосъоръженията;

3. подчертава, че съществува необходимост от действия на равнището на ЕС, за да се намали количеството на отпадъците от електронно оборудване, да се предостави възможност на потребителите да правят устойчив избор и да им се даде възможност пълноценно да участват в един ефикасен и добре функциониращ вътрешен пазар;

4. подчертава необходимостта от приемане на стандарт за общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения, ако бъде приет делегираният акт, за да се избегне по-нататъшно фрагментиране на вътрешния пазар; отбелязва, че изискванията за ефективност по отношение на мобилните телефони може да се различават от другите видове радиосъоръжения и че потребителите следва да бъдат адекватно информирани, за да се повиши разбирането им и да се улесни използването на продуктите;

5. изтъква, че никоя инициатива под формата на делегиран акт относно общо зарядно устройство или друга възможна законодателна мярка, отнасяща се до други съвместими устройства, не следва да създава допълнителна бюрократична тежест и да обременява пазара, по-специално като възпрепятства или забавя иновациите в бъдеще; припомня принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови;

6. изтъква, че използването на технологии за безжично зареждане носи допълнителни ползи като намаляване на отпадъците от електронно оборудване; следователно призовава Комисията да вземе мерки, за да гарантира по най-добрия начин оперативната съвместимост на различните безжични зарядни устройства с различните мобилни радиоустройства; отново подчертава значението на научните изследвания и иновациите в тази област с оглед подобряване на съществуващите технологии и създаване на нови, и подкрепя принципа на неутралност по отношение на технологиите;

7. подчертава, че ако в бъдеще в обхвата на доставката на дадено устройство не е включено зарядно устройство, особено по отношение на цената, това следва да бъде указано ясно на потребителите в момента на покупката, като им бъде дадено правото да решат да извършат покупката със или без зарядното устройство;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност