Postup : 2019/2983(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0085/2020

Předložené texty :

B9-0085/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0085/2020</NoDocSe>
PDF 138kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0070/2020

B9-0085/2020

Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení

(2019/2983(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (směrnice o rádiových zařízeních) ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES[1],

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh představoval a nadále představuje základ pro konkurenceschopnost a hospodářský úspěch EU a motor růstu a tvorby pracovních míst;

B. vzhledem k tomu, že ačkoli se vlivem vývoje na trhu snížil počet typů nabíječek, dobrovolné dohody mezi průmyslovými subjekty otázku univerzální nabíječky na mobilní telefony zcela nevyřešily;

C. vzhledem k tomu, že se spotřebitelé stále setkávají se situací, kdy při koupi nových přístrojů od různých prodejců dostávají různé nabíječky a nemají jinou možnost než koupit novou nabíječku, pokud si od stejného prodejce kupují nový mobilní telefon;

D. vzhledem k tomu, že spotřebitelské trendy v posledních deseti letech ukazují, že lidé vlastní stále více přístrojů, a že některá rádiová zařízení, například tzv. chytré telefony, mají kratší životní cyklus než dříve; vzhledem k tomu, že se starší zařízení často nahrazuje nikoli proto, že je to nutné, ale jen proto, že se považuje za zastaralé nebo již není podporováno aktualizací; vzhledem k tomu, že se tak zvyšuje množství elektronického odpadu včetně nabíječek;

1. vyzývá Komisi, aby bez dalšího odkladu předložila výsledky posouzení dopadu zavedení univerzální nabíječky pro mobilní telefony; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí spolehlivé údaje o odpadu, který kvůli neexistenci univerzální nabíječky vzniká v životním prostředí, aby bylo možné odpovídajícím způsobem posoudit a představit alternativní možnosti a celkové množství odpadu snížit;

2. znovu zdůrazňuje, že pokud výsledky posouzení dopadu a konzultace s veřejností prokáží, že zavedení univerzální nabíječky má jasnou přidanou hodnotu, včetně přínosů pro životní prostředí a pro spotřebitele a včetně přiměřených ekonomických nákladů pro průmysl, měla by Komise neprodleně přijmout akt v přenesené pravomoci, který doplní směrnici o rádiových zařízeních;

3. zdůrazňuje, že jsou nezbytná opatření EU s cílem snížit objem elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli činit udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a řádně fungujícím vnitřním trhu;

4. zdůrazňuje, že pokud bude přijat akt v přenesené pravomoci, je nezbytné přijmout normu pro univerzální nabíječku pro mobilní rádiová zařízení, aby se zabránilo další fragmentaci vnitřního trhu; konstatuje, že se požadavky na výkonnost mobilních telefonů mohou lišit od jiných typů rádiových zařízení a že by spotřebitelé měli být odpovídajícím způsobem informováni, aby mohli výrobkům lépe rozumět a snáze je používat;

5. zdůrazňuje, že žádná iniciativa v podobě aktu v přenesené pravomoci o univerzální nabíječce ani žádné jiné možné právní opatření týkající se dalších srovnatelných zařízení by neměly vést k dodatečné byrokratické zátěži a narušovat trh zejména tím, že by bránily budoucím inovacím nebo že by je zpožďovaly; připomíná zásadu „jeden předpis přijmout, jeden zrušit“;

6. poukazuje na to, že používání bezdrátové nabíjecí technologie přináší dodatečné výhody, jako je snížení objemu elektronického odpadu; vyzývá proto Komisi, aby přijala opatření s cílem co nejlépe zajistit interoperabilitu různých bezdrátových nabíječek s různými mobilními rádiovými zařízeními; opětovně připomíná význam výzkumu a inovací v této oblasti, s cílem zdokonalovat existující technologie a vyvíjet nové, a podporuje zásadu technologické neutrality;

7. zdůrazňuje, že pokud se v budoucnu nebudou zařízení prodávat včetně nabíječky, mělo by to být spotřebitelům jasně sděleno v okamžiku nákupu, zvláště v souvislosti s cenou, a spotřebitelé by tak měli mít právo se rozhodnout, zda nákup uskuteční s nabíječkou nebo bez ní;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

[1] Úř. věst. L 153, 22.5. 2014, s. 62.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí