Procedure : 2019/2983(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0085/2020

Indgivne tekster :

B9-0085/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe>
PDF 131kWORD 44k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Kommissionens redegørelse</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om en universaloplader til mobilt radioudstyr</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0070/2020

B9‑0085/2020

Europa-Parlamentets beslutning om en universaloplader til mobilt radioudstyr

(2019/2983(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet) af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det indre marked har været og fortsat er grundlaget for EU's konkurrenceevne og økonomiske succes og en drivkraft for vækst og beskæftigelse;

B. der henviser til, at frivillige aftaler mellem aktører fra branchen ikke fuldt ud har løst spørgsmålet om en universaloplader til mobiltelefoner, selv om udviklingen på markedet har nedbragt antallet af forskellige opladertyper,

C. der henviser til, at forbrugerne stadig er i en situation, hvor de modtager forskellige opladere, når de køber nyt udstyr fra forskellige forhandlere, og ikke har anden mulighed end at tage imod en ny oplader, når de køber en ny mobiltelefon fra samme forhandler;

D. der henviser til, at forbrugertendenserne i de seneste ti år viser, at stadig flere mennesker ejer flere enheder, og at visse former for radioudstyr såsom smartphones har en stadig kortere levetid; der henviser til, at ældre udstyr ofte udskiftes, ikke fordi det er nødvendigt at udskifte det, men simpelthen fordi det anses for at være forældet eller ikke længere understøttes af opdateringer; der henviser til, at dette resulterer i endnu mere elektronisk affald, herunder opladere;

1. opfordrer Kommissionen til uden yderligere forsinkelse at forelægge resultaterne af konsekvensanalysen vedrørende indførelsen af en universaloplader til mobiltelefoner; understreger behovet for pålidelige tal for affald i miljøet, hvilket skyldes manglen på en universaloplader, således at alternative løsninger kan overvejes på behørig vis, og det kan påvises, at de reducerer affaldsmængden;

2. gentager, at hvis resultaterne af konsekvensanalysen og den offentlige høring viser, at indførelsen af en universaloplader er forbundet med en klar merværdi, herunder fordele for miljøet og forbrugerne og rimelige økonomiske omkostninger for industrien, bør Kommissionen snarest muligt vedtage den delegerede retsakt, der supplerer direktivet om radioudstyr;

3. understreger, at der er et behov for en EU-indsats for at reducere mængden af elektronisk affald, sætte forbrugerne i stand til at træffe bæredygtige valg og give dem mulighed for at deltage fuldt ud i et effektivt og velfungerende indre marked;

4. fremhæver behovet for, at der hurtigst muligt vedtages en standard for en universaloplader til mobilt radioudstyr, hvis den delegerede retsakt bliver vedtaget, for at undgå yderligere opsplitning af det indre marked; bemærker, at kravene til mobiltelefoners ydeevne kan variere i forhold til andre typer radioudstyr, og at forbrugerne bør informeres tilstrækkeligt, for at de kan få bedre forståelse af og lettere kunne anvende produkterne;

5. fremhæver, at et initiativ i form af en delegeret retsakt om en universaloplader eller en hvilken som helst anden mulig lovgivningsmæssig foranstaltning vedrørende andre kompatible enheder ikke bør medføre yderligere bureaukratiske byrder og hindre markedet, blandt andet ved at hindre eller forsinke fremtidig innovation; minder om "én ind, én ud" -princippet;

6. påpeger, at brugen af trådløs ladeteknologi medfører yderligere fordele, såsom mindre elektronisk affald; opfordrer derfor Kommissionen til at træffe foranstaltninger til på den bedst mulige måde at sikre interoperabilitet mellem forskellige trådløse opladere og forskellige typer mobile radioenheder; gentager betydningen af forskning og innovation på dette område for at forbedre de eksisterende teknologier og finde frem til nye teknologier og støtter princippet om teknologineutralitet;

7. fremhæver, at hvis en oplader i fremtiden ikke er inkluderet ved købet af en enhed, bør dette gøres klart for forbrugerne på købstidspunktet, navnlig hvad angår prisen, hvilket giver forbrugerne ret til at vælge, om de vil foretage købet med eller uden opladeren;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[1] EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62.

Seneste opdatering: 27. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik