Διαδικασία : 2019/2983(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0085/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0085/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 45k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0070/2020

B9‑0085/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κοινό φορτιστή για κινητό ραδιοεξοπλισμό

(2019/2983(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/53/ΕΕ (οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και παραμένει η βάση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής επιτυχίας της ΕΕ, και κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και απασχόλησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τη μείωση του αριθμού των τύπων φορτιστών λόγω των εξελίξεων στην αγορά, οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των φορέων του κλάδου δεν έχουν επιλύσει πλήρως το ζήτημα του κοινού φορτιστή για τα κινητά τηλέφωνα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση στην οποία λαμβάνουν διαφορετικούς φορτιστές όταν αγοράζουν νέες συσκευές από διαφορετικούς πωλητές και δεν μπορούν παρά να λάβουν νέο φορτιστή για την αγορά νέου κινητού τηλεφώνου από τον ίδιο πωλητή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις καταναλωτικές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας, έχει αυξηθεί η κατοχή πολυάριθμων συσκευών, ενώ έχει μειωθεί ο κύκλος ζωής ορισμένων συσκευών ραδιοεξοπλισμού, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παλαιότερος εξοπλισμός συχνά αντικαθίσταται όχι επειδή είναι απαραίτητο, αλλά απλώς επειδή θεωρείται παρωχημένος ή δεν υποστηρίζεται πλέον με ενημερώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών·

1. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την καθιέρωση κοινού φορτιστή για κινητά τηλέφωνα· τονίζει την ανάγκη για αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα περιβαλλοντικά απόβλητα που προκαλούνται από την έλλειψη κοινού φορτιστή, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν επαρκώς οι εναλλακτικές επιλογές και να αποδειχθεί ότι μειώνουν τα απόβλητα·

2. επαναλαμβάνει ότι, εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων και της δημόσιας διαβούλευσης καταδείξουν σαφή προστιθέμενη αξία από την καθιέρωση κοινού φορτιστή, καθώς και οφέλη για το περιβάλλον και τους καταναλωτές, και εύλογο οικονομικό κόστους για τον κλάδο, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό·

3. τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να αναλάβει δράση η ΕΕ με σκοπό να μειωθεί η ποσότητα των ηλεκτρονικών αποβλήτων και να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές ώστε να κάνουν βιώσιμες επιλογές, καθώς και να είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως σε μια αποδοτική και ομαλά λειτουργούσα εσωτερική αγορά·

4. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί επειγόντως ένα πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, σε περίπτωση που εγκριθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς· σημειώνει ότι οι απαιτήσεις επιδόσεων για τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να διαφέρουν από άλλα είδη ραδιοεξοπλισμού και ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, ώστε να κατανοούν καλύτερα και να χρησιμοποιούν ευκολότερα τα προϊόντα·

5. επισημαίνει ότι τυχόν πρωτοβουλία σχετικά με κοινό φορτιστή με τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ή οποιοδήποτε άλλο πιθανό νομοθετικό μέτρο που αφορά άλλες συμβατές συσκευές δεν θα πρέπει να επιφέρει πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση και να κωλύει την αγορά, ιδίως με την παρεμπόδιση ή την καθυστέρηση μελλοντικών καινοτομιών· υπενθυμίζει την αρχή της «θέσπισης μίας ρύθμισης, άρσης μίας ρύθμισης»·

6. επισημαίνει ότι η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα οφέλη, όπως ο μετριασμός των ηλεκτρονικών αποβλήτων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων φορτιστών με τις διάφορες κινητές συσκευές ραδιοεξοπλισμού· επαναλαμβάνει τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στον εν λόγω τομέα για τη βελτίωση των υφιστάμενων και την επινόηση νέων τεχνολογιών, και υποστηρίζει την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας·

7. επισημαίνει ότι, εάν στο μέλλον δεν συνοδεύει φορτιστής τη συσκευή, αυτό θα πρέπει να καθίσταται σαφές στους καταναλωτές κατά τη στιγμή της αγοράς, ιδίως όσον αφορά την τιμή, και να παρέχεται στους καταναλωτές το δικαίωμα να αποφασίζουν να προβούν στην αγορά με ή χωρίς φορτιστή·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

[1] ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου