Menetlus : 2019/2983(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0085/2020

Esitatud tekstid :

B9-0085/2020

Arutelud :

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe>
PDF 127kWORD 43k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B9-0070/2020

B9‑0085/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta

(2019/2983(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/53/EL (raadioseadmete direktiiv) raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ[1],

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et ühtne turg on olnud ja on jätkuvalt ELi konkurentsivõime ja majandusliku edu alus ning majanduskasvu ja töökohtade loomise hoogustaja;

B. arvestades, et vaatamata turu arengule, mis on vähendanud laadijate tüüpide arvu, ei ole tööstusharu ettevõtjate vahelised vabatahtlikud kokkulepped täielikult lahendanud mobiiltelefonide ühtse laadija küsimust;

C. arvestades, et tarbijad on endiselt olukorras, kus nad saavad eri müüjatelt uusi seadmeid ostes uue laadija ja neil ei ole muud võimalust kui võtta vastu uus, kui nad ostavad samalt müüjalt uue mobiiltelefoni;

D. arvestades, et viimase kümne aasta tarbijasuundumused näitavad, et üha rohkem on inimestel mitu seadet ning üha lühem on teatud mobiilsete raadioseadmete (nagu nutitelefonide) olelusring; arvestades, et sageli ei vahetata vanemaid seadmeid välja seetõttu, et see oleks vajalik, vaid lihtsalt sellepärast, et neid peetakse iganenuks või neile ei tehta enam uuendusi; arvestades, et selle tagajärjel tekivad uued elektroonikajäätmed, nende hulgas ka laadimisseadmed;

1. palub komisjonil viivitamata esitada mobiiltelefonide ühtse laadija kasutuselevõttu käsitleva mõjuhinnangu tulemused; rõhutab vajadust usaldusväärsete andmete järele ühtse laadija puudumisest tuleneva keskkonnareostuse kohta, et alternatiivseid võimalusi oleks võimalik asjakohaselt hinnata ja näidata, et need vähendavad jäätmeid;

2. kordab, et kui mõjuhinnangu ja avaliku arutelu tulemused näitavad, et ühtse laadija kasutuselevõtul on selge lisaväärtus, sealhulgas kasu keskkonnale ja tarbijatele, ning mõistlik majanduslik kulu ettevõtjatele, peaks komisjon põhjendamatu viivituseta vastu võtma raadioseadmete direktiivi täiendava delegeeritud õigusakti;

3. rõhutab vajadust ELi tasandi meetmete järele, et vähendada elektroonikajäätmete kogust, anda tarbijatele võimalus teha kestlikke valikuid ning võimaldada neil täiel määral osaleda tõhusal ja nõuetekohaselt toimival siseturul;

4. toonitab vajadust võtta delegeeritud õigusakti vastuvõtmise korral kiiremas korras vastu mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija standard, et vältida siseturu edasist killustumist; märgib, et mobiiltelefonide toimivusnõuded võivad erineda muud liiki raadioseadmete omadest ning tarbijaid tuleks piisavalt teavitada, et suurendada nende teadlikkust ja muuta toodete kasutamine lihtsamaks;

5. rõhutab, et iga ühtset laadijat käsitlev delegeeritud õigusakti vormis tehtud algatus või mis tahes muu võimalik seadusandlik meede, milles käsitletakse muid ühilduvaid seadmeid, ei tohiks tekitada bürokraatlikku lisakoormust ega takistada turgu, eelkõige takistada või aeglustada tulevast innovatsiooni; tuletab meelde põhimõtet „üks sisse, üks välja“;

6. juhib tähelepanu traadita laadimistehnoloogia kasutamisest tulenevale lisakasule, nagu elektroonikajäätmete vähenemine; kutsub seetõttu komisjoni võtma meetmeid, mis tagaksid eri traadita laadijate koostalitlusvõime eri mobiilsete raadioseadmetega kõige paremini; kordab teadusuuringute ja innovatsiooni tähtsust selles valdkonnas, et parandada olemasolevaid tehnoloogiaid ja töötada välja uusi, ning toetab tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte järgimist;

7. rõhutab, et kui tulevikus ei ole laadijat seadmega kaasas, tuleks seda tarbijale ostmise ajal selgitada, eelkõige hinna osas, andes tarbijale õiguse otsustada, kas teha ost koos laadijaga või ilma;

8. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

[1] ELT L 153, 22.5.2014, lk 62.

Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika