Postup : 2019/2983(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0085/2020

Predkladané texty :

B9-0085/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0024

<Date>{22/01/2020}22.1.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0085/2020</NoDocSe>
PDF 139kWORD 44k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreSuite>predložený na základe vyhlásenia Komisie</TitreSuite>

<TitreRecueil>v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia</Titre>

<DocRef>(2019/2983(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Adam Bielan, Evžen Tošenovský</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B9-0070/2020

B9‑0085/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o univerzálnej nabíjačke pre mobilné rádiové zariadenia

(2019/2983(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ (smernica o rádiových zariadeniach) zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES[1],

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže jednotný trh bol a stále zostáva základom konkurencieschopnosti a hospodárskeho úspechu EÚ a motorom rastu a zamestnanosti;

B. keďže vývoj na trhu síce viedol k zníženiu počtu rôznych typov nabíjačiek, ale dobrovoľné dohody medzi priemyselnými subjektmi nepriniesli úplné vyriešenie problému univerzálnej nabíjačky pre mobilné telefóny;

C. keďže spotrebitelia sa stále stretávajú s tým, že pri kúpe nových zariadení od rôznych predajcov dostanú rozdielne nabíjačky, a pri zakúpení nového mobilného telefónu nevyhnutne dostanú od toho istého predajcu novú nabíjačku;

D. keďže v rámci spotrebiteľských trendov za posledných 10 rokov možno zaznamenať, že čoraz viac ľudí vlastní viacero zariadení a že životný cyklus niektorých rádiových zariadení, napr. smartfónov, sa skracuje; keďže staršie zariadenia sa často nenahrádzajú preto, že by to bolo potrebné, ale jednoducho z dôvodu, že sa považujú za zastarané alebo už nie sú podporované aktualizáciami; keďže sa tým vytvára ďalší odpad z elektronických zariadení, ktorého súčasťou sú aj nabíjačky;

1. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila výsledky posúdenia vplyvu zavedenia univerzálnej nabíjačky pre mobilné telefóny; zdôrazňuje potrebu spoľahlivých údajov o environmentálnom odpade, ktorý vzniká v dôsledku absencie univerzálnej nabíjačky, aby bolo možné primerane posúdiť alternatívne možnosti a preukázať, že prinášajú zníženie množstva odpadu;

2. opätovne zdôrazňuje, že ak výsledky posúdenia vplyvu a verejnej konzultácie preukážu jasnú pridanú hodnotu zavedenia univerzálnej nabíjačky, a to aj pokiaľ ide o prínosy pre životné prostredie a spotrebiteľov a primerané hospodárske náklady pre odvetvie, Komisia by mala bez zbytočného odkladu prijať delegovaný akt, ktorým sa doplní smernica o rádiových zariadeniach;

3. zdôrazňuje, že EÚ by mala prijať kroky, vďaka ktorým sa zníži množstvo elektronického odpadu, spotrebiteľom sa umožní prijímať udržateľnejšie rozhodnutia a v plnej miere sa zúčastňovať na efektívnom a riadne fungujúcom vnútornom trhu;

4. zdôrazňuje, že v prípade prijatia delegovaného aktu je potrebné, aby sa pre univerzálnu nabíjačku pre mobilné rádiové zariadenia stanovila norma a zabránilo sa tak ďalšej fragmentácii vnútorného trhu; konštatuje, že požiadavky na výkonnosť mobilných telefónov sa môžu líšiť od iných typov rádiových zariadení a že spotrebitelia by mali byť primerane informovaní, aby sa zvýšila zrozumiteľnosť a jednoduchosť používania výrobkov;

5. zdôrazňuje, že akákoľvek iniciatíva vo forme delegovaného aktu o univerzálnej nabíjačke alebo akéhokoľvek iného možného legislatívneho opatrenia upravujúceho iné kompatibilné zariadenia by nemala zvyšovať byrokratickú záťaž ani brzdiť vývoj trhu, a to najmä tým, že by bránila alebo odďaľovala budúce inovácie; pripomína zásadu „jeden za jeden“;

6. pripomína, že používanie bezdrôtovej technológie nabíjania ponúka ďalšie prínosy, ako napr. zníženie elektronického odpadu; vyzýva preto Komisiu na prijatie opatrení, ktorými sa čo najlepšie zabezpečí interoperabilita rozličných bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami; opätovne zdôrazňuje význam výskumu a inovácií v tejto oblasti s cieľom zlepšiť existujúce technológie a vyvíjať nové technológie, pričom podporuje zásadu technologickej neutrality;

7. zdôrazňuje, že ak sa v budúcnosti budú predávať zariadenia bez nabíjačky, spotrebiteľom by to malo byť v čase nákupu jasne oznámené, a to najmä v súvislosti s cenou výrobku, vďaka čomu sa budú môcť rozhodnúť, či si zariadenie kúpia s nabíjačkou alebo bez nej;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

[1] Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62.

Posledná úprava: 27. januára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia