Predlog resolucije - B9-0085/2020Predlog resolucije
B9-0085/2020

PREDLOG RESOLUCIJE o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

22.1.2020 - (2019/2983(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Adam Bielan, Evžen Tošenovský
v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0070/2020

Postopek : 2019/2983(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0085/2020
Predložena besedila :
B9-0085/2020
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9-0085/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko opremo

(2019/2983(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU (direktiva o radijski opremi) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES[1],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je enotni trg bil in ostaja temelj konkurenčnosti in gospodarskega uspeha EU ter gonilo rasti in delovnih mest;

B. ker kljub razvoju na trgu, kjer je prišlo do zmanjšanja števila različnih vrst polnilnikov, prostovoljni sporazumi med akterji industrije niso v celoti rešili vprašanja univerzalnega polnilnika za mobilne telefone;

C. ker potrošniki ob nakupu nove naprave pri različnih prodajalcih še vedno prejmejo različne polnilnike in nimajo druge možnosti, kot da ob nakupu novega mobilnega telefona od istega prodajalca prejmejo nov polnilnik;

D. ker potrošniški trendi zadnjih 10 let kažejo na povečanje lastništva številnih naprav in na krajšo življenjsko dobo nekatere radijske opreme, kot so pametni telefoni; ker se starejša oprema pogosto ne nadomesti iz potrebe, ampak preprosto zato, ker se šteje za zastarelo ali ker ni več podprta s posodobitvami; ker to pomeni dodatne elektronske odpadke, tudi polnilnike;

1. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi rezultate ocene učinka v zvezi z uvedbo univerzalnega polnilnika za mobilne telefone; poudarja, da so potrebni zanesljivi podatki v zvezi z okoljskimi odpadki, ki nastanejo zaradi odsotnosti univerzalnega polnilnika, da bi bilo mogoče ustrezno oceniti alternativne rešitve in da bi te rešitve izkazale zmanjšanje odpadkov;

2. ponavlja, da bi morala Komisija v primeru, če bodo rezultati ocene učinka in javnega posvetovanja pokazali jasno dodano vrednost univerzalnega polnilnika, vključno s koristmi za okolje in potrošnika ter razumnim ekonomskim stroškom za industrijo, brez nepotrebnega odlašanja sprejeti delegirani akt, ki bo dopolnil direktivo o radijski opremi;

3. poudarja, da so potrebni ukrepi EU, da bi se zmanjšala količina elektronskih odpadkov, okrepila moč potrošnikov za sprejemanje trajnostnih odločitev ter da bi se potrošnikom omogočilo, da v celoti sodelujejo na učinkovitem in ustrezno delujočem notranjem trgu;

4. poudarja, da je treba pripravit standard za univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo, ki ga je treba sprejeti, če bo sprejet delegirani akt, da bi preprečili nadaljnje drobljenje notranjega trga; je seznanjen, da se lahko zahteve glede zmogljivosti mobilnih telefonov razlikujejo od drugih vrst radijske opreme, potrošniki pa bi morali biti ustrezno obveščeni, da bi povečali njihovo razumevanje in da bi lažje uporabljali proizvode;

5. poudarja, da nobena pobuda v obliki delegiranega akta o univerzalnem polnilniku ali kateri koli drug morebiten zakonodajni ukrep v zvezi z drugimi združljivimi napravami ne bi smel pomeniti dodatnega birokratskega bremena ali ovirati trga, zlasti z oviranjem ali prelaganjem prihodnjih inovacij; želi spomniti na načelo „za enega sprejetega se eden odpravi“;

6. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije vključuje dodatne koristi, kot je zmanjšanje elektronskih odpadkov; zato poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za kar najboljšo zagotovitev interoperabilnosti različnih brezžičnih polnilnikov z različnimi mobilnimi radijskimi napravami; ponavlja, kako pomembne so raziskave in inovacije na tem področju za izboljšanje obstoječih tehnologij in uvedbo novih ter podpira načelo tehnološke nevtralnosti;

7. poudarja, da bi bilo treba v primeru, da v prihodnje polnilnik ne bo priložen napravi, to potrošnikom pojasniti ob nakupu, zlasti v zvezi s ceno, kar bi potrošnikom omogočilo, da nakup opravijo s polnilnikom ali brez njega;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

 

Zadnja posodobitev: 27. januar 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov