Процедура : 2019/2814(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0088/2020

Внесени текстове :

B9-0088/2020

Разисквания :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Гласувания :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0035

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0088/2020</NoDocSe>
PDF 206kWORD 60k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B9-0004/2020 и B9-0003/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци</Titre>

<DocRef>(2019/2814(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Станислав Полчак, Силвия Спурек, Мартин Хойсик, Ядвига Вишневска, Аня Хазекамп, Елеонора Еви</Depute>

<Commission>{ENVI}от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

</RepeatBlock-By>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9-0088/2020

Резолюция на Европейския парламент относно защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

(2019/2814(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно‑санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО[1],

 като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който предвижда, че при изработването и осъществяването на политиките на Съюза Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания,

 като взе предвид член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на единния пазар и член 169 от ДФЕС относно мерките за защита на потребителите,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно заразните болести по животните (Законодателството за здравеопазването на животните)[2] и делегираните и изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията от този регламент,

 като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003[3] и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета[4],

 като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2016 г. относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки[5],

 като взе предвид проучването, финансирано от Комисията (SANCO 2013/12364), относно хуманното отношение към кучетата и котките, обект на дейности с търговска цел, извършено в съответствие с декларацията на Комисията, приложена към Регламент (ЕС) № 576/2013[6],

 като взе предвид резултатите от Координирания план на ЕС за контрол на онлайн продажбите на кучета и котки[7],

 като взе предвид въпросите до Комисията и до Съвета относно защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци (O‑000011/2020 – B9-0004/2020 и O-000010/2020 – B9-0003/2020),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид, че НПО, правоприлагащи служби, компетентни органи и ветеринарни лекари са представили доказателства за нарастващия брой домашни любимци, които са незаконно търгувани между държавите членки, често от мрежи на организираната престъпност, чрез избягване на контрол, фалшифициране на документи и широкоразпространена злоупотреба с Регламент (ЕС) №576/2013, който се отнася до движението с нетърговска цел на домашни любимци, когато те всъщност следва да бъдат транспортирани съгласно Директива 92/65/ЕИО на Съвета;

Б. като има предвид, че по приблизителни изчисления незаконната търговия с домашни любимци в рамките на ЕС може да генерира много високи печалби с минимален риск от разкриване за участниците в нея, включително лицата, които незаконно развъждат домашни любимци, като по този начин оказва неблагоприятно въздействие върху рентабилността на законните развъдници;

В. като има предвид, че много обяви, които предлагат животни за продажба онлайн, са от незаконни източници;

Г. като има предвид, че на равнището на ЕС не съществуват общи правила относно развъждането на домашни любимци и че законодателните различия между държавите членки по отношение на стандартите за хуманно отношение към животните при развъждането на домашни любимци са довели до големи различия в цените на домашните любимци, продавани на вътрешния пазар, което се използва от незаконните търговци;

Д. като има предвид, че нелегалните трафиканти и търговци най-често действат абсолютно безнаказано, тъй като знаят, че по-голямата част от потребителите, закупили домашен любимец в лошо здравословно състояние, няма да предприемат правни действия;

Е. като има предвид, че незаконното отглеждане на котки и кучета често се извършва при ужасни условия и разходите се поддържат възможно най-ниски; като има предвид, че незаконно отглежданите новородени животни често биват откъсвани от майките си твърде рано, слабо социализирани и податливи на заболявания, и страдат от стрес, недохранване, обезводняване и повишен риск от хипотермия, като същевременно биват подлагани на дълги пътувания в целия ЕС при лоши хигиенни условия и без да им се осигурява достатъчно пространство, без храна, вода, климатизация и почивки; като има предвид, че малките кученца и котенца обикновено пристигат в страната на местоназначение неотбити и без необходимата основна социализация;

Ж. като има предвид, че въпреки въведените подобрения все още съществуват сериозни опасения относно паспортите за домашни любимци, като например проверката на възрастта за отделните животни и възможността за смяна на паспортите; като има предвид, че са регистрирани голям брой фалшифицирани паспорти за домашни любимци и че ветеринарните лекари често са съучастници на трафикантите в тази незаконна практика, което усложнява проверките и разследванията[8];

З. като има предвид, че незаконно развъжданите домашни любимци често нямат всички необходими ваксини или изобщо не са ваксинирани, или пък не са получили необходимото лечение при заболяване; като има предвид, че съществуват различни рискове от зоонози във връзка с незаконния трафик на домашни любимци, включително навлизането на бяс от ендемични райони на Европа в държави, в които такъв няма, както и на паразити, като например Echinococcus multilocularis, който се разпространява лесно и трудно се контролира[9];

И. като има предвид, че Законодателството за здравеопазването на животните, което ще се прилага от 21 април 2021 г., ще улесни по-голямата прозрачност на онлайн търговията с котки и кучета и ще подобри здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях; като има предвид, че Законодателството за здравеопазването на животните строго задължава всички лица, които продават, развъждат и превозват кучета и котки, както и всички събирателни центрове за кучета и котки да се регистрират в съответния национален компетентен орган;

Й. като има предвид, че освен че вреди на благосъстоянието на животните, незаконният трафик на домашни любимци оказва отрицателно въздействие върху защитата на потребителите, върху гладкото функциониране на вътрешния пазар на ЕС поради нелоялната конкуренция и върху публичните финанси поради загубата на данъчни постъпления;

К. като има предвид, че понастоящем е широко разпространено в ЕС закупуването на домашни любимци чрез онлайн обяви, следвани непосредствено от социалните медии[10]; като има предвид, че правата на потребителите, които купуват домашни любимци чрез онлайн обяви, са слабо защитени на национално равнище или на равнище ЕС; като има предвид, че голям брой незаконно развъждани домашни любимци се продават на пазарите в държавите членки или директно от автомобили по вътрешните граници на ЕС;

Л. като има предвид, че 65% от анкетираните в експресно проучване на Евробарометър относно незаконното онлайн съдържание не считат, че интернет е безопасен за ползвателите, а 90% са съгласни, че онлайн услугите за хостинг следва незабавно да премахват съдържание, което е обозначено като незаконно от страна на публичните или правоприлагащите органи; като има предвид, че 60% от ползвателите на интернет заявяват, че използват социална мрежа онлайн поне веднъж седмично и че повечето от тях използват и онлайн пазари най-малко от време на време, като 30% ги използват поне веднъж седмично; като има предвид, че 69 % от ползвателите на интернет в ЕС заявяват, че пазаруват онлайн, като броят им се увеличава ежегодно, включително по отношение на животните[11];

М. като има предвид, че малтретирането на домашни любимци, включително на животни, които са развъждани, отглеждани и продавани с цел да станат домашни любимци, на домашни животни, използвани за спектакли, спорт и труд, като например хрътките „галго“, и на бездомни животни продължава да буди сериозна загриженост сред много граждани; като има предвид, че (подобряването на) идентификацията и регистрацията на домашните любимци може да бъде полезен инструмент в борбата срещу малтретирането на животни;

Н. като има предвид, че над 70% от новите заболявания, появили се при хората през последните десетилетия, са с животински произход и че животните, отглеждани обикновено като домашни любимци, са носители на 41 зоонози, в това число бяс[12];

О. като има предвид, че домашните любимци от видовете, посочени в част А от приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013, могат да се транспортират от една държава членка в друга само ако са маркирани чрез имплантиране на транспондер; като има предвид, че няма изискване за хармонизирано задължително идентифициране на котките и кучетата, които остават в рамките на националните граници и не се транспортират към други държави членки; като има предвид, че много котки и кучета в държавите членки остават неидентифицирани и нерегистрирани;

П. като има предвид, че Координираният план на ЕС за контрол на онлайн продажбите на кучета и котки установява несъответствия между статута на търговците и тяхната дейност в 42% от проверените реклами[13];

Р. като има предвид, че определени уебсайтове за обяви започват да приемат на доброволна основа по-строги правила за проверка на идентичността на онлайн продавачите и да подобряват условията за хуманно отношение към животните;

С. като има предвид, че повечето държави членки вече са въвели някакъв вид изисквания за идентификация и регистрация на котките и кучетата; като има предвид, че изискванията за идентификация на котките, кучетата и поровете не са хармонизирани, което води наред с другите проблеми и до злоупотреба с кодовете на държавите и използването на дублирани и неправилни кодове[14]; като има предвид, че повечето регистрационни бази данни не са свързани помежду си, което ограничава възможността за проследяване в ЕС;

1. подчертава, че незаконната търговия с кучета и котки не само има катастрофални последици по отношение на хуманното отношение към животните, но също така създава рискове за общественото здраве и защитата на потребителите;

Идентификация и регистрация на котки и кучета

2. подчертава, че обхващаща целия ЕС хармонизирана система за задължителна идентификация и регистрация на котките и кучетата е изключително важна и необходима първа стъпка в борбата срещу незаконната търговия на домашни любимци и че регистрацията и идентификацията представляват ключови условия за контрол, правоприлагане и проследяване;

3. счита, че е от съществено значение на домашните любимци да бъдат се поставят микрочипове от ветеринарен лекар и те да бъдат записвани в национално досие за идентификация и регистрация на животни, за да се гарантира ефективното им проследяване; счита, че е изключително важно досиетата за идентификация и регистрация да съдържат регистрационните номера на всички, които са участвали на различни етапи от живота на животното, включително лицата, които са го отгледали, продали, транспортирали, както и ветеринарните лекари и собствениците;

4. настоятелно призовава Комисията да използва в пълна степен своите делегирани правомощия съгласно член 109, параграф 2 и член 118 от Законодателството за здравеопазването на животните и да представи предложение за подробни, съвместими системи в целия ЕС за начините и методите на идентификация и регистрация на котките и кучетата, като определи минимален праг на изискваната информация за идентификацията на отделните животни и установи правила за обмена на електронни данни между базите данни в държавите членки, които следва да станат взаимно свързани до края на настоящия законодателен мандат;

5. призовава за ясна връзка между паспорта на ЕС за домашни любимци и регистрацията на домашни любимци чрез микрочип, за да се гарантира, че произходът на домашните животни е ясен дори ако паспортът на домашния любимец се подмени;

6. призовава държавите членки да въведат политики с цел маркиране и регистриране по подразбиране на всички котки и кучета в рамките на борбата срещу малтретирането на животни;

7. изтъква, че информацията, събирана за идентификацията на домашните любимци, трябва да включва лични данни и следва да бъде защитена в пълно съответствие с правилата на ЕС за неприкосновеност на личния живот и защита на данните; счита, че такива лични данни не следва да се използват за търговски цели;

План за действие на ЕС за справяне с незаконната търговия с домашни любимци

8. призовава Комисията да изготви междусекторен план за действие на ЕС за справяне с незаконната търговия с домашни любимци в ЕС; счита, че в плана за действие следва да се вземат предвид мненията на Европейския парламент, държавите членки и съответните заинтересовани страни и да се определят ясно отговорностите на всички заинтересовани страни и на вземащите решения, включително държавите членки, Комисията, граничните, митническите и ветеринарните органи, ветеринарните лекари и организациите на гражданското общество;

9. препоръчва Комисията да включи в плана за действие различните си генерални дирекции, работещи в областта на хуманното отношение към животните, общественото здраве, защитата на потребителите, вътрешния пазар и въпросите, свързани с нелегалната търговия;

10. счита, че е необходимо единно определение в ЕС на мащабните центрове за развъждане на домашни любимци с търговска цел, известни като „ферми за кученца на конвейер“, за да се разреши въпросът за незаконната търговия с домашни любимци;

11. счита, че е необходимо гражданите да бъдат по-добре информирани относно търговията с домашни любимци и възможните рискове при закупуване на животни онлайн или без съблюдаване на правните процедури;

12. призовава Комисията да подобри защитата на потребителите, които купуват домашни любимци чрез онлайн обяви, като част от своята Програма в областта на цифровите технологии;

13. подкрепя изключването на продажбата на живи животни от търговец на потребител от приложното поле на бъдещата директива относно договорите за договорите за онлайн продажби и други видове продажби на стоки от разстояние;

Проверки и по-добро прилагане на законодателството на ЕС

14. призовава държавите членки да подобрят правоприлагането и да прилагат по‑строги санкциите, които следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи, срещу икономическите оператори, ветеринарните лекари и националните компетентни органи в държавите на произход, на транзит и на местоназначение, които предоставят фалшиви паспорти за домашни любимци, с цел ефикасно ограничаване на незаконния трафик на домашни любимци;

15. призовава държавите членки да прилагат финансови санкции в съответствие с Регламент (ЕО) № 2017/625[15], които да надвишават печалбата, към която се стремят икономическите оператори, включително лицата, развъждащи и продаващи животни, които рекламират животни онлайн срещу икономическа изгода и в нарушение на законодателството на ЕС и националното законодателство;

16. призовава Комисията и държавите членки да разработят стратегии за регулиране или саморегулиране на онлайн обявите за домашни животни, за да се спре подвеждащата реклама и да се контролират по-добре онлайн продажбите на котки и кучета;

17. призовава Комисията да въведе задължителни изисквания за онлайн платформите за извършване на минимални проверки за самоличност на ползвателите, които рекламират домашни любимци за онлайн продажба; подчертава, че всички евентуални преразглеждания на съответната законодателна рамка трябва да водят до по-добра защита на потребителите и животните;

18. призовава да се включват в програмите за проверки на Дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ (Европейска комисия – ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) проверки на спазването на Регламент (ЕС) №576/2013 от държавите членки;

19. призовава Комисията да предложи общи стандарти за развъждането и предлагането на пазара на котки и кучета, които да бъдат въведени в целия ЕС, с цел да се предотвратяват нелоялните търговски практики и неправомерните продажби на такива домашни любимци, да се ограничи продължаването на проблемите в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните, свързани конкретно с развъждането, и да се установят еднакви условия на конкуренция за икономическите оператори;

20. призовава държавите членки да гарантират, че са установени подробни правила за контрола върху лицата, развъждащи домашни любимци, и подходящ надзор от страна на ветеринарните лекари;

21. счита, че държавите членки следва да бъдат насърчени да създадат задължителен регистър на лицата, получилите разрешително да развъждат или продават домашни любимци, който да бъде лесно достъпен за отговорните лица в други държави членки;

22. призовава държавите членки да въведат на национално равнище наблюдение на спазването чрез редовни проверки на търговците и притежателите на разрешителни, като например магазини, продаващи домашни любимци, лица, които ги развъждат, научноизследователски центрове и развъдници, в допълнение към граничните проверки, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 338/97[16];

23. счита, че честотата на проверките следва също така да бъде хармонизирана в целия ЕС и те да бъдат провеждани в сътрудничество с митниците, полицията и ветеринарните служби на държавите членки;

24. призовава компетентните органи на държавите членки, в случай на неспазване на Регламент (ЕС) №576/2013, да се придържат стриктно към установените в него процедури и да осигуряват намирането на дом на иззетите домашни любимци; освен това призовава държавите членки да предоставят необходимата подкрепа за центровете за спасяване на животни;

25. приветства резултатите, постигнати в рамките на Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните и Подгрупата за доброволна инициатива по въпросите на здравеопазването и хуманното отношение към търгуваните домашни любимци; призовава за включването на Европейския парламент и за балансирано представителство на гражданското общество, компетентните органи, предприятията и учените в бъдещата работа в областта на хуманното отношение към животните на равнище ЕС, както и за достатъчно равнище на ресурсите, за да се гарантира оптимален напредък;

Сътрудничество, комуникация и обучение

26. призовава Комисията и държавите членки да надграждат върху и да разпространяват резултатите от работата на Подгрупата за доброволна инициатива по въпросите на здравеопазването и хуманното отношение към търгуваните домашни любимци в рамките на Платформата на ЕС за хуманно отношение към животните и да приемат мерки за справяне с незаконната търговия с домашни любимци в предстоящата законодателна и незаконодателна работа до 2024 г.; счита, че съществува неотложна необходимост в този контекст от активно сътрудничество и обмен на най-добри практики между всички държави членки;

27. призовава държавите членки да информират системно другите засегнати държави членки, когато образуват съдебни производства срещу незаконен търговец на кучета и котки, чиято дейност може да засяга тези държави членки;

28. апелира за съвместни работни методи на агенциите, с цел справяне с незаконната търговия с домашни любимци и намаляването на свързаната с тази търговия опасност от зоонози, включително развиване на разузнавателна система за регистриране и обмен на данни във връзка с незаконни пратки с животни за продажба, както и система за предупреждение с цел сигнализиране на всякакви забелязани аномалии;

29. призовава Комисията да представи мерки, включително използването на технологии и специално обучение, за по-добра подготовка на митническите и ветеринарните органи за разкриване на контрабанда на домашни любимци;

30. призовава Комисията и държавите членки да се базират на препоръките на Координирания план на ЕС за контрол на онлайн продажбите на кучета и котки за развиването на партньорства между органи, бази данни, уебсайтове и организации за хуманно отношение към животните, за да се предприемат конкретни мерки срещу заблуждаващата реклама и незаконната онлайн търговия с кучета и котки;

31. признава важната роля на сдруженията за защита на животните и НПО в борбата с незаконния трафик на домашни любимци; освен това призовава държавите членки да предоставят на центровете за спасяване на животни и на сдруженията или НПО за защита на животните подходяща финансова и друга материална и нематериална подкрепа;

32. призовава държавите членки да предоставят достатъчно ресурси за прилагането на изискването за регистрация на операторите на всички обекти за развъждане, отглеждане или търговия с животни, както е предвидено в Законодателството за здравеопазването на животните, с цел намаляване на незаконната търговия с домашни любимци онлайн;

33. счита, че следва да бъде направено повече за повишаване на осведомеността сред потенциалните купувачи и икономическите оператори, включително доставчиците на онлайн услуги, във връзка с незаконната продажба на домашни любимци и свързаните с нея ниски стандарти за хуманно отношение към животните;

34. изтъква факта, че вече съществуват определени национални и в някои случаи регионални бази данни, съдържащи информация за идентификацията на домашните любимци; счита, че тези бази данни следва да се използват като взаимосвързани, съчетаеми и оперативно съвместими системи, за да е възможно проследяване в целия ЕС;

35. изтъква, че държавите членки следва да гарантират, че граничните служители са получили подходящо обучение във връзка с процедурите и правилата, които се прилагат за вноса на домашни любимци от трети държави, включени или невключени в приложимия списък, и че те прилагат тези правила;

36. призовава държавите членки да провеждат повече информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, за да са запознати гражданите с отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци и да купуват само домашни любимци, които са развъждани, отглеждани и търгувани по отговорен начин и с необходимата грижа за хуманното отношение към животните;

°

° °

37. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

 

[1] OВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

[2] OВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

[3] OВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1.

[4] OВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 109.

[5] OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 139.

[6] Проучване относно хуманното отношение към кучетата и котките, обект на дейности с търговска цел (2015 г.), финансирано от Комисията в рамките на специален договор SANCO 2013/12364.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

[7] Европейска комисия (2019 г.). Анализ на резултатите от Координирания план на ЕС за контрол на онлайн продажбите на кучета и котки,

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en

[8] Доклад на организацията „ЧЕТИРИ ЛАПИ“ от 2013 г, озаглавен „Puppy trade in Europe“ (Търговията с кученца в Европа).

http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf

[9] Проучване относно хуманното отношение към котките и кучетата, обект на дейности с търговска цел (2015 г.), финансирано от Комисията по специален договор SANCO 2013/12364, стр. 55 – 56.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;

EU Dog and Cat Alliance (2016 г.). Информация относно прегледа на законодателството относно движението на домашни любимци в рамките на „Законодателството за здравеопазването на животните“.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf

[10] EU Dog and Cat Alliance и Blue Cross (2017 г.). Онлайн продажби на домашни любимци в ЕС: Каква е цената?

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf

[11] Експресно проучване на Евробарометър 469/2018 относно незаконното съдържание онлайн. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669

[12] Michael J. Day et al (2012 г.). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals (Наблюдение на зоонозни инфекциозни болести, предавани от малки домашни животни).

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article

[13] EU Coordinated Control Plan on online sales of dogs and cats. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf

[14] Доклад на „Четири лапи“ от 2016 г., озаглавен „Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?“ ( Идентификация, ваксиниране и движение на кучета и котки в ЕС: Как да подобрим системите PetPassport и TRACES?)

http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf

[15] Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита (OВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).

[16] Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (OВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност