Procedura : 2019/2814(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0088/2020

Teksty złożone :

B9-0088/2020

Debaty :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Głosowanie :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0035

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0088/2020</NoDocSe>
PDF 195kWORD 58k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreSuite>złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B9-0004/2020 i B9-0003/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi</Titre>

<DocRef>(2019/2814(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi</Depute>

<Commission>{ENVI}w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności</Commission>

</RepeatBlock-By>

POPRAWKI

B9-0088/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

(2019/2814(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG[1],

 uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że przy formułowaniu i wykonywaniu polityki unijnej UE i jej państwa członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania,

 uwzględniając art. 114 TFUE dotyczący ustanowienia i funkcjonowania jednolitego rynku oraz art. 169 TFUE w sprawie środków ochrony konsumentów,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt (Prawo o zdrowiu zwierząt)[2] oraz uprawnienia delegowane i wykonawcze przyznane Komisji na podstawie tego rozporządzenia,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003[3] oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013[4],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich[5],

 uwzględniając sfinansowane przez Komisję (SANCO 2013/12364) badanie na temat dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem transakcji handlowych, które to badanie przeprowadzono w następstwie oświadczenia Komisji załączonego do rozporządzenia (UE) nr 576/2013[6],

 uwzględniając wyniki skoordynowanego unijnego planu kontroli sprzedaży psów i kotów przez internet[7],

 uwzględniając pytania do Komisji i Rady w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (O-000011/2020 – B9-0004/2020 i O-000010/2020 – B9-0003/2020),

 uwzględniając art. 136 ust. 5 i art. 132 ust. 2 Regulaminu,

 uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

A. mając na uwadze, że organizacje pozarządowe, organy ścigania, właściwe organy i weterynarze wykazali, że coraz więcej zwierząt domowych jest nielegalnie sprzedawanych między państwami członkowskim, często przez zorganizowane grupy przestępcze, przez unikanie kontroli, fałszowanie dokumentów i powszechne niewłaściwe stosowanie przepisów rozporządzenia (UE) nr 576/2013), które reguluje przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych, podczas gdy ich transport powinien się odbywać zgodnie z dyrektywą Rady 92/65/EWG;

B. mając na uwadze, że według szacunków nielegalny handel zwierzętami domowymi w UE może przynosić podmiotom uczestniczącym w tym procederze, w tym nielegalnym hodowcom, bardzo duże zyski przy minimalnym ryzyku, wpływając tym samym niekorzystnie na dochodowość sektora legalnej hodowli;

C. mając na uwadze, że wiele ogłoszeń o sprzedaży zwierząt przez internet pochodzi z nielegalnych źródeł;

D. mając na uwadze, że na poziomie UE nie istnieją wspólne przepisy dotyczące hodowli zwierząt domowych, a występujące między państwami członkowskimi różnice w normach stosowanych przez hodowców w zakresie dobrostanu zwierząt spowodowały duże różnice w cenach zwierząt domowych sprzedawanych na rynku wewnętrznym, co wykorzystują nielegalni handlarze;

E. mając na uwadze, że nielegalni handlarze i sprzedawcy często działają całkiem bezkarnie, gdyż dobrze wiedzą, że większość klientów, którzy kupili zwierzę domowe w złym stanie zdrowia, nie wniesie sprawy do sądu;

F. mając na uwadze, że nielegalna hodowla kotów i psów jest często prowadzona w tragicznych warunkach i po jak najmniejszych kosztach; mając na uwadze, że nielegalnie hodowane nowo narodzone zwierzęta często oddziela się od matek o wiele za wcześnie, są słabo socjalizowane oraz narażone na choroby, stres, niedożywienie, odwodnienie i zwiększone ryzyko hipotermii podczas przewozów na dużą odległość po całej UE, w ciasnocie i brudzie, bez pożywienia, wody i klimatyzacji czy przerw; mając na uwadze, że szczenięta i kocięta zazwyczaj przybywają do państwa przeznaczenia nieodsadzone od matki i pozbawione podstawowych umiejętności socjalizacji;

G. mając na uwadze, że pomimo usprawnień nadal istnieją poważne obawy dotyczące paszportów zwierząt domowych związane z weryfikacją wieku poszczególnych zwierząt oraz możliwością zmiany paszportów; mając na uwadze, że odnotowano wiele przypadków przedstawiania fałszywych paszportów zwierząt domowych, a lekarze weterynarii często uczestniczą w tym nielegalnym procederze w zmowie z handlarzami, co czyni kontrole i dochodzenia bardziej złożonymi[8];

H. mając na uwadze, że nielegalnie hodowane zwierzęta domowe często są szczepione częściowo lub wcale nieszczepione ani nie są należycie leczone w przypadku innych chorób; mając na uwadze, że nielegalny handel zwierzętami domowymi wiąże się z różnymi zagrożeniami chorobami odzwierzęcymi, włącznie z wprowadzeniem wścieklizny występującej w niektórych częściach Europy do krajów, w których choroba ta nie występuje, oraz z rozprzestrzenieniem się takich pasożytów jak bąblowiec wielojamowy, który łatwo się roznosi i jest trudny do opanowania[9];

I. mając na uwadze, że Prawo o zdrowiu zwierząt, które będzie obowiązywać od dnia 21 kwietnia 2021 r., umożliwi większą przejrzystość handlu kotami i psami w internecie oraz poprawi zdrowie i dobrostan zwierząt; mając na uwadze, że Prawo o zdrowiu zwierząt surowo zobowiązuje wszystkich sprzedawców, hodowców, przewoźników oraz punkty gromadzenia psów i kotów do rejestrowania ich siedzib w odpowiednich właściwych organach krajowych;

J. mając na uwadze, że nielegalny handel zwierzętami domowymi ma negatywny wpływ nie tylko na dobrostan zwierząt, lecz również na ochronę konsumentów i na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE z powodu nieuczciwej konkurencji oraz na finanse publiczne z powodu uszczuplenia dochodów podatkowych;

K. mając na uwadze, że szczególnie popularną metodą nabywania zwierząt domowych w UE jest obecnie zakup za pośrednictwem ogłoszeń drobnych w internecie, a drugie pod względem popularności jest korzystanie w tym celu z mediów społecznościowych[10]; mając na uwadze, że prawa konsumentów, którzy kupują zwierzęta domowe za pośrednictwem ogłoszeń internetowych, są chronione jedynie w niewielkim stopniu zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym; mając na uwadze wysoką liczbę nielegalnie hodowanych zwierząt domowych sprzedawaną na rynkach państw członkowskich lub bezpośrednio z samochodów wzdłuż wewnętrznych granic UE;

L. mając na uwadze, że 65% respondentów badania Eurobarometr Flash dotyczącego nielegalnych treści w internecie nie uważa, że internet jest bezpieczny dla użytkowników, a 90% zgadza się, że podmioty świadczące internetowe usługi hostingowe powinny niezwłocznie usuwać treści oznaczone jako nielegalne przez organy publiczne lub organy ścigania; mając na uwadze, że 60% internautów powiedziało, że co najmniej raz w tygodniu korzysta z internetowych serwisów społecznościowych, a większość użytkowników internetu przynajmniej raz na jakiś czas korzysta z internetowych platform handlowych, przy czym 30 % korzysta z nich co najmniej raz w tygodniu; mając na uwadze, że 69% użytkowników internetu w UE przyznało, że dokonuje zakupów w internecie, oraz że liczba ta rośnie z roku na rok, również w odniesieniu do sprzedaży zwierząt[11];

M. mając na uwadze, że złe traktowanie zwierząt domowych, w tym zwierząt hodowanych, utrzymywanych i sprzedawanych jako zwierzęta domowe, zwierzęta towarzyszące człowiekowi wykorzystywane do celów rozrywkowych, sportowych i zawodowych (np. greyhoundy i charty hiszpańskie (galgos)), oraz bezpańskich zwierząt stanowi poważny problem dla wielu obywateli; mając na uwadze, że (lepsza) identyfikacja i rejestracja zwierząt domowych może być przydatnym narzędziem w walce przeciwko nadużyciom wobec zwierząt;

N. mając na uwadze, że ponad 70% nowych chorób, które dotknęły ludzi w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to choroby odzwierzęce, a zwierzęta powszechnie trzymane jako domowe są nosicielami ponad 41 chorób odzwierzęcych, w tym wścieklizny[12];

O. mając na uwadze, że zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 nie mogą być przemieszczane z jednego państwa członkowskiego do drugiego, chyba że mają wszczepiony transponder; mając na uwadze, że nie ma wymogu zharmonizowanej obowiązkowej identyfikacji kotów i psów, które pozostają w obrębie granic jednego państwa i nie są przemieszczane do innych państw członkowskich; mając na uwadze, że wiele kotów i psów w państwach członkowskich pozostaje niezidentyfikowanych i niezarejestrowanych;

P. mając na uwadze, że w przypadku 42% skontrolowanych ogłoszeń skoordynowany unijny plan kontroli sprzedaży w internecie psów i kotów wykazał niespójności między działalnością a statusem handlowca[13];

Q. mając na uwadze, że niektóre strony internetowe z płatnymi ogłoszeniami zaczynają dobrowolnie stosować surowsze zasady w celu kontroli tożsamości sprzedawców internetowych i poprawy dobrostanu sprzedawanych zwierząt;

R. mając na uwadze, że większość państw członkowskich stosuje już pewne wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji psów i kotów; mając na uwadze, że wymogi w zakresie identyfikacji kotów, psów i fretek nie są zharmonizowane, co między innymi skutkuje niewłaściwym stosowaniem kodów państw, kodami podwójnymi i nieprawidłowymi[14]; mając na uwadze, że większość baz danych rejestracyjnych nie jest połączona ze sobą, co ogranicza identyfikowalność w UE;

1. podkreśla, że nielegalny handel psami i kotami pociąga za sobą nie tylko katastrofalne skutki dla dobrostanu zwierząt, lecz również stanowi zagrożenie z punktu widzenia zdrowia publicznego i ochrony konsumentów;

Identyfikacja i rejestracja kotów i psów

2. podkreśla, że zharmonizowany ogólnounijny system obowiązkowej identyfikacji i rejestracji kotów i psów jest kluczowym i niezbędnym pierwszym etapem walki z nielegalnym handlem zwierzętami domowymi oraz że rejestracja i identyfikacja stanowią podstawowe warunki kontroli, egzekwowania przepisów i identyfikowalności;

3. uważa, że istotne jest, aby lekarze weterynarii wszczepiali zwierzętom domowym mikroprocesory i by zwierzęta te były zarejestrowane w krajowym rejestrze identyfikacji i ewidencji zwierząt, aby zapewnić ich skuteczną identyfikowalność; uważa, że w zapisach rejestru identyfikacji i ewidencji należy koniecznie uwzględnić numery rejestracyjne wszystkich osób, które odegrały rolę w życiu zwierzęcia, zarówno hodowców i sprzedawców, jak i weterynarzy, przewoźników i właścicieli;

4. wzywa Komisję Europejską do pełnego wykorzystania uprawnień przekazanych jej na mocy art. 109 ust. 2 i art. 118 Prawa o zdrowiu zwierząt i do przedłożenia wniosku dotyczącego szczegółowych, ogólnounijnych, kompatybilnych systemów środków i metod identyfikowania oraz rejestrowania kotów i psów, określającego minimalny próg informacji wymaganych do identyfikacji poszczególnych zwierząt i ustanawiającego zasady wymiany danych elektronicznych między bazami danych w państwach członkowskich, które to bazy powinny zostać wzajemnie połączone przed końcem obecnej kadencji;

5. wzywa do wyraźnego powiązania unijnego paszportu weterynaryjnego zwierząt domowych z ich rejestracją za pomocą mikroprocesorów w celu zadbania o to, by pochodzenie zwierząt domowych nie budziło wątpliwości nawet w przypadku wymiany paszportu;

6. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznych mających na celu oznaczanie i rejestrowanie z urzędu wszystkich kotów i psów w celu zwalczania nadużyć wobec zwierząt;

7. podkreśla, że informacje gromadzone do celów identyfikacji zwierząt domowych muszą obejmować dane osobowe i powinny być chronione, przy zachowaniu pełnej zgodności z unijnymi zasadami ochrony prywatności i ochrony danych; uważa, że takie dane osobowe nie powinny być wykorzystywane do celów handlowych;

Plan działania UE w celu zaradzenia problemowi nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

8. wzywa Komisję do opracowania międzysektorowego planu działania UE w celu zaradzenia problemowi nielegalnego handlu zwierzętami domowymi w Unii; uważa, że w planie tym należy uwzględnić stanowisko Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron oraz jasno określić zakres odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron i decydentów, w tym państw członkowskich, Komisji, organów kontroli granicznej i celnej oraz służb weterynaryjnych, lekarzy weterynarii i organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

9. zaleca, by Komisja zaangażowała w plan działania swoje dyrekcje generalne prowadzące prace w dziedzinie dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, rynku wewnętrznego i kwestii związanych z nielegalnym handlem;

10. uważa, że konieczna jest jednolita unijna definicja zakrojonej na szeroką skalę hodowli komercyjnej, tzw. pseudohodowli, aby zaradzić problemowi nielegalnego handlu zwierzętami domowymi;

11. uważa, że należy lepiej informować obywateli o handlu zwierzętami domowymi i o możliwych zagrożeniach związanych z zakupem zwierząt przez internet lub z pominięciem procedur prawnych;

12. wzywa Komisję, aby w ramach agendy cyfrowej poprawiła ochronę konsumentów kupujących zwierzęta domowe za pośrednictwem ogłoszeń internetowych;

13. opowiada się za tym, by wyłączyć sprzedaż żywych zwierząt konsumentom przez podmioty handlowe z zakresu stosowania przyszłej dyrektywy w sprawie umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość;

Kontrole i lepsze egzekwowanie przepisów UE

14. wzywa państwa członkowskie do poprawy egzekwowania prawa i zaostrzenia sankcji – które powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające –wobec podmiotów gospodarczych, lekarzy weterynarii i właściwych organów krajowych w krajach pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia dostarczających fałszywe paszporty weterynaryjne, tak by skutecznie ograniczyć nielegalny handel zwierzętami domowymi;

15. wzywa państwa członkowskie do stosowania, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625[15], kar finansowych, przewyższających korzyści, do których dążą podmioty gospodarcze, w tym hodowcy i sprzedawcy zamieszczający w internecie ogłoszenia dotyczące zwierząt w zamian za korzyści gospodarcze i z naruszeniem przepisów unijnych i krajowych;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania strategii dotyczących uregulowania lub samoregulacji internetowych ogłoszeń o sprzedaży zwierząt domowych w celu położenia kresu ogłoszeniom wprowadzającym w błąd i w celu lepszej kontroli sprzedaży kotów i psów w internecie;

17. wzywa Komisję do wprowadzenia wobec platform internetowych obowiązkowego wymogu przeprowadzania minimalnej weryfikacji tożsamości użytkowników zamieszczających w internecie ogłoszenia o zwierzętach domowych przeznaczonych do sprzedaży; podkreśla, że wszelkie ewentualne zmiany w odpowiednich ramach prawnych muszą prowadzić do lepszej ochrony konsumentów i zwierząt;

18. apeluje o włączenie do programów inspekcji Dyrekcji ds. Audytów i Analiz w zakresie Zdrowia i Żywności (Komisja Europejska – DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie przepisów rozporządzenia (UE) nr 576/2013;

19. apeluje do Komisji o przedstawienie propozycji wspólnych norm dotyczących hodowli i wprowadzania do obrotu kotów i psów w całej UE w celu uniknięcia nieuczciwych praktyk handlowych i niewłaściwej sprzedaży tych zwierząt, ograniczenia występowania charakterystycznych dla danej rasy problemów związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz wprowadzenia równych warunków działania dla podmiotów gospodarczych;

20. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia szczegółowych zasad kontroli hodowców zwierząt domowych i odpowiedniego nadzoru prowadzonego przez lekarzy weterynarii;

21. uważa, że należy zachęcić państwa członkowskie do stworzenia obowiązkowego rejestru hodowców i sprzedawców zwierząt domowych, którzy posiadających ważne pozwolenia, do którego to rejestru dostęp będą miały odpowiedzialne organy w innych państwach członkowskich;

22. apeluje, by oprócz kontroli granicznych wymaganych na mocy rozporządzenia (WE) nr 338/97[16] państwa członkowskie wprowadziły wewnątrzkrajowy monitoring zgodności przewidujący regularne kontrole handlowców i posiadaczy zezwoleń, w tym sklepów sprzedających zwierzęta domowe, hodowców, ośrodków badań naukowych i szkółek;

23. uważa, że należy też zharmonizować częstotliwość inspekcji w całej UE oraz przeprowadzać je we współpracy z organami celnymi, policją i służbami weterynaryjnymi państw członkowskich;

24. wzywa właściwe organy państw członkowskich, by w przypadku niezgodności z rozporządzeniem (UE) nr 576/2013 ściśle przestrzegały ustanowionych w nim procedur i zapewniły znalezienie nowego domu dla wszystkich przejętych zwierząt domowych; ponadto wzywa państwa członkowskie do odpowiedniego wspierania ośrodków ratowania zwierząt;

25. z zadowoleniem przyjmuje wyniki osiągnięte w ramach unijnej platformy ds. dobrostanu zwierząt i podgrupy ds. dobrowolnej inicjatywy na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych w handlu; wzywa do uwzględnienia Parlamentu Europejskiego oraz do zrównoważonej reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego, właściwych organów, przedsiębiorstw i naukowców w przyszłych pracach nad dobrostanem zwierząt na szczeblu UE, a także do zapewnienia wystarczającego poziomu zasobów w celu zagwarantowania optymalnego postępu;

Współpraca, komunikacja i szkolenia

26. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach unijnej platformy ds. dobrostanu zwierząt wykorzystywały i rozpowszechniały wyniki prac podgrupy ds. dobrowolnej inicjatywy na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych w handlu i przyjęły środki mające na celu rozwiązanie problemu nielegalnego handlu zwierzętami domowymi w ramach przyszłych prac ustawodawczych i nieustawodawczych do 2024 r.; uważa, że w tym zakresie niezbędna jest aktywna współpraca i wymiana najlepszych praktyk między wszystkimi państwami członkowskimi;

27. wzywa państwa członkowskie do systematycznego informowania innych zainteresowanych państw członkowskich o wszczęciu postępowania przeciw podmiotom nielegalnie handlującym psami i kotami, których działalność może dotyczyć innych państw członkowskich;

28. popiera metody oparte na współpracy między agencjami w celu zwalczania nielegalnego handlu zwierzętami domowymi oraz zmniejszenia związanego z tym ryzyka chorób odzwierzęcych, w tym stworzenie systemu informacyjnego umożliwiającego rejestrowanie i wymianę danych dotyczących przesyłek ze zwierzętami sprzedawanymi nielegalnie w celach komercyjnych, a także systemu ostrzegania służącego zgłaszaniu wszelkich wykrytych nieprawidłowości;

29. wzywa Komisję do zaproponowania środków obejmujących wykorzystanie technologii i dostosowanych do potrzeb szkoleń w celu lepszego przygotowania organów celnych i weterynaryjnych do wykrywania przemytu zwierząt domowych;

30. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń zawartych w skoordynowanym unijnym planie kontroli sprzedaży przez internet psów i kotów poprzez rozwój partnerstw między organami, bazami danych, stronami internetowymi i organizacjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt w celu opracowania precyzyjnych środków przeciwko reklamie wprowadzającej w błąd i nielegalnemu handlowi psami i kotami w internecie;

31. uznaje istotną rolę stowarzyszeń ochrony zwierząt i organizacji pozarządowych w walce z nielegalnym handlem zwierzętami domowymi; ponadto wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ośrodkom ratowania zwierząt i stowarzyszeniom ochrony zwierząt/organizacjom pozarządowym odpowiedniego wsparcia finansowego i innego wsparcia materialnego oraz niematerialnego;

32. wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia wystarczających środków na egzekwowanie wymogu rejestracji podmiotów wszystkich zakładów hodowli i utrzymywania zwierząt lub handlu zwierzętami, zgodnie z Prawem o zdrowiu zwierząt, w celu ograniczenia nielegalnego handlu zwierzętami domowymi w internecie;

33. uważa, że należy zwiększyć wysiłki na rzecz poszerzenia wiedzy potencjalnych nabywców i podmiotów gospodarczych, w tym dostawców usług online, na temat nielegalnej sprzedaży zwierząt domowych i związanych z tym niskich norm dobrostanu zwierząt;

34. podkreśla, że istnieją już krajowe i, w niektórych przypadkach, regionalne bazy danych zawierające informacje pozwalające na identyfikację zwierząt domowych; uważa, że bazy te powinny być wykorzystywane jako wzajemnie połączone, kompatybilne i interoperacyjne systemy umożliwiające identyfikowalność w całej UE;

35. podkreśla, że państwa członkowskie powinny zadbać o to, by służby graniczne zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie procedur i przepisów, które mają zastosowanie do przywozu zwierząt domowych z notowanych i nienotowanych państw trzecich, i by wdrażały te przepisy;

36. wzywa państwa członkowskie do organizowania większej liczby kampanii informacyjnych i uświadamiających, aby informować obywateli o negatywnych skutkach nielegalnego handlu zwierzętami domowymi oraz zachęcać ich do zakupu wyłącznie zwierząt domowych hodowanych, utrzymywanych i sprzedawanych w sposób odpowiedzialny i z należytym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt;

°

° °

37. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

[1] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

[2] Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

[3] Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1.

[4] Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109.

[5] Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 139.

[6] Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices [Badanie na temat dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem transakcji handlowych] (2015 r.), finansowane przez Komisję w ramach specjalnego zamówienia SANCO 2013/12364.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

[7] Komisja Europejska (2019 r.). Analysis of the results of the EU Coordinated Control Plan on online sales of dogs and cats [Analiza wyników skoordynowanego unijnego planu kontroli sprzedaży psów i kotów przez internet].

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en

[8] Sprawozdanie FOUR PAWS z 2013 r. pt. “Puppy trade in Europe” [Handel szczeniętami w Europie].

http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf

[9] Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practices [Badanie na temat dobrostanu psów i kotów będących przedmiotem transakcji handlowych] (2015 r.), finansowane przez Komisję w ramach specjalnego zamówienia SANCO 2013/12364, s. 55–56.

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf;

EU Dog & Cat Alliance (2016 r.). Briefing on the review of pet movement legislation under the ‘Animal Health Law [Briefing na temat przeglądu przepisów dotyczących przemieszczania zwierząt domowych zgodnie z Prawem o zdrowiu zwierząt].

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf

[10] EU Dog & Cat Alliance and Blue Cross (2017 r.). Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? [Internetowa sprzedaż zwierząt domowych w UE: za jaką cenę?]

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf

[11] Flash Eurobarometr 469/2018 Report Illegal content online [Sprawozdanie Flash Eurobarometr 464/2018 w sprawie nielegalnych treści w internecie]. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669

[12] Michael J. Day et al (2012). Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals [Nadzór nad odzwierzęcymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez małe zwierzęta domowe].

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article

[13] EU Coordinated Control Plan on online sales of dogs and cats [Skoordynowany unijny plan kontroli sprzedaży w internecie psów i kotów]. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf

[14] Sprawozdanie FOUR PAWS z 2016 r. pt. „Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems?” [Identyfikacja, szczepienia i przemieszczanie psów i kotów w UE: jak usprawnić system paszportów dla zwierząt domowych i systemy TRACES?]

http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf

[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

[16] Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności