Förfarande : 2019/2814(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0088/2020

Ingivna texter :

B9-0088/2020

Debatter :

PV 11/02/2020 - 17
CRE 11/02/2020 - 17

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.11
CRE 12/02/2020 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0035

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0088/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 55k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreSuite>till följd av frågorna för muntligt besvarande B9‑0004/2020 och B9‑0003/2020</TitreSuite>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 136.5 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om att skydda EU:s inre marknad och konsumenternas rättigheter mot de negativa följderna av olaglig handel med sällskapsdjur</Titre>

<DocRef>(2019/2814(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi</Depute>

<Commission>{ENVI}för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

B9‑0088/2020

Europaparlamentets resolution om att skydda EU:s inre marknad och konsumenternas rättigheter mot de negativa följderna av olaglig handel med sällskapsdjur

(2019/2814(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG[1],

 med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som föreskriver att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser,

 med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget om den inre marknadens upprättande och funktion och artikel 169 i EUF-fördraget om konsumentskyddsåtgärder,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar (”djurhälsolag”)[2] och de delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som tilldelats kommissionen genom denna förordning,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003[3] och av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts[4],

 med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2016 om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater[5],

 med beaktande av den undersökning av välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel (SANCO 2013/12364) som finansierades av kommissionen i enlighet med det uttalande från kommissionen som bifogats förordning (EU) nr 576/2013[6],

 med beaktande av resultaten av EU:s samordnade kontrollplan för försäljning av hundar och katter på nätet[7],

 med beaktande av frågorna till kommissionen och rådet om att skydda EU:s inre marknad och konsumenternas rättigheter mot de negativa följderna av olaglig handel med sällskapsdjur (O-000011/2020–B9‑0004/2020 och O-000010/2020–B9‑0003/2020),

 med beaktande av artiklarna 136.5 och 132.2 i arbetsordningen,

 med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och av följande skäl:

A. Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande myndigheter, behöriga myndigheter och veterinärer har lagt fram bevis för att ett växande antal sällskapsdjur är föremål för olaglig handel mellan medlemsstaterna, ofta via nätverk för organiserad brottslighet, som sker genom att man undviker kontroller, förfalskar dokument och i stor utsträckning missbrukar förordning (EU) nr 576/2013, som är avsedd för förflyttningar av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte, när man i stället borde transportera djuren i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG.

B. Den olagliga handeln med sällskapsdjur inom EU beräknas kunna ge mycket höga vinster för de inblandade aktörerna, däribland olagliga uppfödare, samtidigt som risken för att bli upptäckt är minimal, vilket inverkar negativt på lönsamheten inom den lagliga uppfödningssektorn.

C. Många annonser där djur bjuds ut till försäljning på nätet kommer från olagliga källor.

D. Avsaknaden av gemensamma bestämmelser på EU-nivå om uppfödning av sällskapsdjur samt skillnaderna i lagstiftning mellan medlemsstaterna i fråga om uppfödares djurskyddsstandarder har lett till stora prisskillnader på sällskapsdjur på den inre marknaden, vilket utnyttjas av olagliga handlare.

E Olagliga handlare och återförsäljare agerar ofta helt ostraffat, eftersom de vet att de flesta kunder som har köpt ett sällskapsdjur vid dålig hälsa inte kommer att vidta rättsliga åtgärder.

F. Olaglig uppfödning av katter och hundar sker ofta under fruktansvärda förhållanden, och kostnaderna hålls nere så mycket som möjligt. Nyfödda djur som föds upp olagligt skiljs ofta från sina mammor alldeles för tidigt, är bristfälligt socialiserade, sjukdomsbenägna och drabbas av stress, undernäring, uttorkning och en ökad risk för hypotermi när de utsätts för långa transporter över hela EU under trånga och smutsiga förhållanden utan mat, vatten, luftkonditionering eller raster. Unga hundvalpar och kattungar anländer ofta till bestämmelselandet utan att vara avvanda och utan grundläggande socialiseringsträning.

G. Trots förbättringar kvarstår stora problem när det gäller pass för sällskapsdjur, såsom ålderskontroller för enskilda djur och möjligheten att byta pass. Ett stort antal förfalskade pass för sällskapsdjur har registrerats, och veterinärer samverkar ofta med djurhandlarna i denna olagliga praxis, vilket gör kontroller och utredningar mer komplexa[8].

H. Olagligt uppfödda sällskapsdjur vaccineras ofta bara delvis eller inte alls, eller saknar på annat sätt de normala behandlingarna mot sjukdomar. Den olagliga handeln med sällskapsdjur är förenad med flera zoonosrisker, bland annat införande av rabies från endemiska delar av Europa i länder som är rabiesfria samt parasiter såsom Echinococcus multilocularis, som sprids lätt och är svår att kontrollera[9].

I. Djurhälsolagen, som gäller från och med den 21 april 2021, kommer att underlätta större insyn i handeln med katter och hundar på nätet och förbättra djurhälsa och djurskydd. I djurhälsolagen ställs strikta krav på att alla säljare, uppfödare och transportörer av samt uppsamlingscentrum för hundar och katter ska registrera sina anläggningar hos den relevanta nationella behöriga myndigheten.

J. Den olagliga handeln med sällskapsdjur skadar inte bara djurens välbefinnande utan har även negativa effekter på konsumentskyddet, den väl fungerande inre marknaden i EU på grund av illojal konkurrens samt de offentliga finanserna på grund av förlorade skatteintäkter.

K. Nuförtiden är det mycket vanligt i EU att köpa sällskapsdjur via rubricerade annonser på nätet, tätt följt av sociala medier[10]. Konsumenter som köper sällskapsdjur via annonser på nätet har knappt något skydd för sina rättigheter, vare sig på nationell nivå eller på EU-nivå. Ett stort antal olagligt uppfödda sällskapsdjur säljs på marknader i medlemsstaterna eller direkt ur bilar längs med EU:s inre gränser.

L. I en Flash Eurobarometer-undersökning om olagligt innehåll på nätet ansåg 65 procent av de svarande att internet inte är säkert för användarna och 90 procent instämde i att värdtjänster på nätet omedelbart bör ta bort innehåll som utpekats som olagligt av offentliga eller brottsbekämpande myndigheter. 60 procent av internetanvändarna svarade att de använder ett socialt nätverk minst en gång i veckan, och de flesta använder också marknadsplatser online åtminstone ibland, medan 30 procent använder dem minst en gång i veckan. 69 % av internetanvändarna i EU svarade att de gör inköp på nätet, och dessa siffror ökar årligen, även när det gäller djurköp[11].

M. Många medborgare är mycket bekymrade över sällskapsdjur som behandlas illa, däribland djur som föds upp, hålls och säljs för att bli husdjur, sällskapsdjur som används för underhållning, sport och arbete såsom greyhounds och galgos (spanska vinthundar), och herrelösa djur. (Bättre) identifiering och registrering av sällskapsdjur kan vara ett användbart verktyg i kampen mot djurplågeri.

N. Av de nya sjukdomar som brutit ut hos människor under de senaste årtiondena härrör mer än 70 procent från djur, och djur som normalt hålls som sällskapsdjur är smittbärare av 41 zoonoser, inbegripet rabies[12].

O. Sällskapsdjur av de arter som förtecknas i del A i bilaga I till förordning (EU) nr 576/2013 får inte förflyttas från en medlemsstat till en annan såvida de inte är märkta genom implantering av en transponder. Det finns inga krav på harmoniserad obligatorisk identifiering av katter och hundar som hålls inom ett lands gränser och inte förflyttas till andra medlemsstater. Många katter och hundar i medlemsstaterna är fortfarande oidentifierade och oregistrerade.

P. Enligt EU:s samordnade kontrollplan för försäljning av hundar och katter på nätet råder bristande överensstämmelse mellan handlares status och verksamhet i 42 procent av de annonser som undersökts[13].

Q. Vissa webbplatser med rubricerade annonser har frivilligt börjat anta striktare regler för att kontrollera nätförsäljares identitet och förbättra djurskyddet.

R. Majoriteten av medlemsstaterna har redan upprättat vissa krav på identifiering och registrering av katter och hundar. Identifieringskraven för katter, hundar och illrar är dock inte harmoniserade, vilket har lett till problem som bland annat missbruk av landskoder och användning av dubbla och felaktiga koder[14]. De flesta registreringsdatabaserna är inte sammankopplade, vilket begränsar spårbarheten i EU.

1. Europaparlamentet betonar att olaglig handel med hundar och katter inte bara har katastrofala följder för djurens välbefinnande utan också medför risker för folkhälsan och konsumentskyddet.

Identifiering och registrering av katter och hundar

2. Europaparlamentet betonar att ett EU-omfattande harmoniserat system för obligatorisk identifiering och registrering av katter och hundar är avgörande och ett nödvändigt första steg i kampen mot den olagliga handeln med sällskapsdjur, och att registrering och identifiering är viktiga förutsättningar för kontroll, tillsyn och spårbarhet.

3. Europaparlamentet anser att det, för att säkerställa effektiv spårning av sällskapsdjur, är mycket viktigt att de märks med mikrochipp av en veterinär och registreras i ett nationellt register för identifiering och registrering av djur. Parlamentet anser att det är av största vikt att registren för identifiering och registrering innehåller registreringsnumren för alla personer som har varit delaktiga i djurets liv, inbegripet uppfödare, säljare, veterinärer, transportörer och ägare.

4. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att fullt ut utnyttja sina delegerade befogenheter enligt artiklarna 109.2 och 118 i djurhälsolagen och lägga fram ett förslag till detaljerade, EU-omfattande, kompatibla system för medel och metoder för identifiering och registrering av katter och hundar, med en fastställd minimitröskel för den information som krävs för att identifiera enskilda djur samt bestämmelser för utbyte av elektroniska uppgifter mellan databaser i medlemsstaterna, vilka bör vara sammankopplade senast i slutet av denna valperiod.

5. Europaparlamentet efterlyser en tydlig koppling mellan EU:s pass för sällskapsdjur och mikrochippet för registrering av sällskapsdjur så att sällskapsdjurets ursprung framgår tydligt även om passet skulle ersättas.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa åtgärder som syftar till att göra märkning och registrering av alla katter och hundar till standard i kampen mot djurplågeri.

7. Europaparlamentet betonar att den information som samlas in för att identifiera sällskapsdjur måste innehålla personuppgifter och bör skyddas i full överensstämmelse med EU:s bestämmelser om integritet och uppgiftsskydd. Parlamentet anser att sådana personuppgifter inte bör användas i några kommersiella syften.

En EU-handlingsplan för att komma till rätta med den olagliga handeln med sällskapsdjur

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en sektorsövergripande EU-handlingsplan för att ta itu med den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU. Parlamentet anser att handlingsplanen bör ta fasta på synpunkterna från parlamentet, medlemsstaterna och de berörda aktörerna och tydligt bör fastställa ansvarsområdena för alla aktörer och beslutsfattare, inbegripet medlemsstaterna, kommissionen, gränsmyndigheterna, tullen, de veterinära myndigheterna, veterinärerna och det civila samhällets organisationer.

9. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att involvera sina olika generaldirektorat som arbetar med djurskydd, folkhälsa, konsumentskydd, den inre marknaden och olaglig handel i handlingsplanen.

10. Europaparlamentet anser att det behövs en enhetlig EU-definition av storskaliga kommersiella uppfödningsanläggningar, så kallade valpfabriker (”puppy mills”), för att bekämpa den olagliga handeln med sällskapsdjur.

11. Europaparlamentet anser att medborgarna måste bli bättre informerade om handeln med sällskapsdjur och de potentiella riskerna med att köpa djur på nätet eller utan hänsyn till rättsliga förfaranden.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, som en del av sin digitala agenda, förbättra skyddet för konsumenter som köper sällskapsdjur via annonser på nätet.

13. Europaparlamentet stöder att försäljningen av levande djur från näringsidkare till konsumenter utesluts från tillämpningsområdet för det kommande direktivet om avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor.

Kontroller och bättre efterlevnad av EU-lagstiftningen

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra brottsbekämpningen och att skärpa straffen – som bör vara effektiva, proportionerliga och preventiva – för de ekonomiska aktörer, veterinärer och nationella behöriga myndigheter i ursprungs-, transit- och bestämmelseländerna som tillhandahåller förfalskade pass för sällskapsdjur, så att den olagliga handeln med sällskapsdjur effektivt begränsas.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i enlighet med förordning (EG) nr 2017/625[15] tillämpa ekonomiska sanktioner som överstiger vinsterna för ekonomiska aktörer såsom uppfödare och säljare som annonserar ut djur på nätet i vinstsyfte och i strid med EU-lagstiftningen och nationell lagstiftning.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta strategier för reglering och självreglering av annonser för sällskapsdjur på nätet för att stoppa vilseledande annonser och för att bättre kontrollera försäljningen av katter och hundar på nätet.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa obligatoriska krav på att nätplattformar ska utföra minimikontroller för att verifiera identiteten hos de användare som annonserar ut sällskapsdjur till försäljning på nätet. Parlamentet understryker att alla eventuella ändringar av den relevanta rättsliga ramen måste leda till bättre skydd för konsumenter och djur.

18. Europaparlamentet uppmanar direktoratet för hälsa och livsmedel: revision och analys (kommissionens GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) att i sina inspektionsprogram inkludera kontroller av medlemsstaternas efterlevnad av förordning (EU) nr 576/2013.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå gemensamma normer för uppfödning och saluföring av katter och hundar, som ska införas i hela EU i syfte att förebygga otillbörliga affärsmetoder och vilseledande försäljning av sällskapsdjur, begränsa den fortsatta förekomsten av rasspecifika hälso- och djurskyddsproblem och upprätta lika villkor för ekonomiska aktörer.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det finns detaljerade bestämmelser för övervakning av sällskapsdjursuppfödare och lämplig tillsyn från veterinärer.

21. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör uppmuntras att upprätta ett obligatoriskt register över godkända uppfödare och säljare av sällskapsdjur som de ansvariga i andra medlemsstater har tillgång till.

22. Europaparlamentet begär, utöver de gränskontroller som krävs enligt förordning (EG) nr 338/97[16], att medlemsstaterna inför övervakning av efterlevnaden inom de enskilda länderna genom regelbundna kontroller av handlare och tillståndsinnehavare, såsom butiker som säljer sällskapsdjur, uppfödare, forskningscentrum och uppfödningsanläggningar.

23. Europaparlamentet anser att antalet inspektioner också bör harmoniseras i hela EU och utföras i samarbete med tullen, polisen och veterinärvården i medlemsstaterna.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas behöriga myndigheter att vid bristande efterlevnad av förordning (EU) nr 576/2013 strikt följa de förfaranden som fastställs i förordningen och säkerställa att samtliga beslagtagna sällskapsdjur utplaceras i hem. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att ge adekvat stöd till räddningscentrum för djur.

25. Europaparlamentet välkomnar de resultat som uppnåtts inom EU-plattformen för djurskydd och den frivilliga initiativ-undergruppen för djurs hälsa och välbefinnande i handeln. Parlamentet efterlyser deltagande från Europaparlamentet och en balanserad representation av det civila samhället, behöriga myndigheter, företag och vetenskapsmän i det framtida djurskyddsarbetet på EU-nivå, samt tillräckliga resurser för att säkerställa bästa möjliga framsteg.

Samarbete, kommunikation och utbildning

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bygga vidare på och sprida resultaten från den frivilliga initiativ-undergruppen för djurs hälsa och välbefinnande i handeln inom ramen för EU-plattformen för djurskydd och att senast 2024 vidta åtgärder för att komma till rätta med den olagliga handeln med sällskapsdjur i sitt kommande lagstiftande och icke lagstiftande arbete. Parlamentet anser att det i detta avseende finns ett akut behov av aktivt samarbete och utbyte av bästa praxis mellan samtliga medlemsstater.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att systematiskt informera andra berörda medlemsstater när de lämnar in en stämningsansökan mot en olaglig hund- och katthandlare vars verksamhet eventuellt kan påverka dessa berörda medlemsstater.

28. Europaparlamentet förespråkar metoder för samarbete mellan myndigheterna för att hantera den olagliga handeln med sällskapsdjur och minska den zoonosrisk som denna medför, bland annat genom att utarbeta ett underrättelsesystem för att registrera och utbyta uppgifter när det gäller sändningar i kommersiellt syfte av djur som är föremål för olaglig handel och ett varningssystem för att flagga alla avvikelser som upptäcks.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram åtgärder för att bättre rusta tull- och veterinärmyndigheter för att upptäcka smuggling av sällskapsdjur, inbegripet användning av teknik och skräddarsydd utbildning.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bygga vidare på rekommendationerna i EU:s samordnade kontrollplan för försäljning av hundar och katter på nätet genom att utveckla partnerskap mellan myndigheter, databaser, webbplatser och djurskyddsorganisationer för att komma fram till konkreta åtgärder mot vilseledande annonsering och olaglig handel på nätet med hundar och katter.

31. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som djurskyddsorganisationer och icke-statliga organisationer spelar i kampen mot den olagliga handeln med sällskapsdjur. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att ge adekvat finansiellt och annat materiellt och icke-materiellt stöd till räddningscentrum för djur och djurskyddsorganisationer/icke-statliga organisationer.

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anslå tillräckliga resurser till verkställandet av det krav på registrering av alla aktörer som driver anläggningar för djuruppfödning, djurhållning eller djurhandel som föreskrivs i djurhälsolagen, så att den olagliga handeln med sällskapsdjur på nätet kan begränsas.

33. Europaparlamentet anser att det bör göras mer för att göra potentiella köpare och ekonomiska aktörer, inbegripet leverantörer av onlinetjänster, mer medvetna om den olagliga försäljningen av sällskapsdjur och de därmed förknippade låga djurskyddsstandarderna.

34. Europaparlamentet framhåller att det redan finns nationella och i vissa fall regionala databaser med identifieringsuppgifter om sällskapsdjur. Parlamentet anser att dessa databaser bör användas som sammankopplade, kompatibla och interoperabla system för att möjliggöra spårbarhet inom hela EU.

35. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna bör säkerställa att gränspersonal har lämplig utbildning i de förfaranden och bestämmelser som gäller vid import av sällskapsdjur från tredjeländer som är upptagna på förteckningen och från tredjeländer som inte är det, och att personalen upprätthåller dessa bestämmelser.

36. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra fler informationskampanjer för att upplysa medborgarna om de negativa följderna av den olagliga handeln med sällskapsdjur och få dem att endast köpa sällskapsdjur som har fötts upp, hållits och saluförts på ett ansvarsfullt sätt och med tillbörlig hänsyn till djurens välbefinnande.

°

° °

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

[1] EUT L 268, 14.9.1992, s. 54.

[2] EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

[3] EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

[4] EUT L 178, 28.6.2013, s. 109.

[5] EUT C 35, 31.1.2018, s. 139.

[6] Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practice (Undersökning av välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel) (2015), finansierad av kommissionen inom ramen för det särskilda kontraktet SANCO 2013/12364:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

[7] Europeiska kommissionen (2019), analys av resultaten av EU:s samordnade kontrollplan för försäljning av hundar och katter på nätet:

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/other_aspects/online_dog-cat_en

[8] Four Paws rapport Puppy trade in Europe (Valphandel i Europa) från 2013,

http://www.carodog.eu/wp-content/uploads/2014/10/REPORT_EUROPEAN_PUPPY_TRADE2.pdf.

[9] Study on the welfare of dogs and cats involved in commercial practice (Undersökning av välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel) (2015), finansierad av kommissionen inom ramen för det särskilda kontraktet SANCO 2013/12364, s. 55,

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf,

EU Dog & Cat Alliance (2016), Briefing on the review of pet movement legislation under the “Animal Health Law” (Information om översynen av lagstiftningen om sällskapsdjur enligt djurhälsolagen),

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_‌Alliance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf.

[10] EU Dog & Cat Alliance (2017), Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? (Försäljning av sällskapsdjur på nätet i EU: till vilket pris?),

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-_EU_Pet_‌sales_report_spreads.pdf.

[11] Rapporten från Flash Eurobarometer 469/2018 om olagligt innehåll på nätet: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83669

[12] Michael J. Day et al. (2012), Surveillance of Zoonotic Infectious Disease Transmitted by Small Companion Animals (Kontroll av zoonotiska infektionssjukdomar som överförs av små sällskapsdjur):

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/12/12-0664_article

[13] EU:s samordnade kontrollplan för försäljning av hundar och katter på nätet: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20190612_asf_aw-control-coord-plan-sale-dog-cats_eur.pdf

[14] Four Paws rapport Identification, vaccination and movement of dogs and cats in the EU: How to improve the Pet Passport and TRACES systems? (Identifiering, vaccinering och förflyttning av hundar och katter i EU: Hur kan systemet med pass för sällskapsdjur och Traces-systemet förbättras?) från 2016:

http://www.lawyersforanimalprotection.eu/wp-content/uploads/2016/07/INSIDE-1.pdf

[15] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel, EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

[16] Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

Senaste uppdatering: 7 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy