Процедура : 2019/2949(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0089/2020

Внесени текстове :

B9-0089/2020

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0030

<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0089/2020</NoDocSe>
PDF 193kWORD 55k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения</Titre>

<DocRef>(D063675/03 – 2019/2949(RPS))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните</Commission>

Членове на ЕП, компетентни за разглеждането на акта: <Depute>Бас Ейкхаут, Мария Арена, Мартин Хойсик</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ

B9‑0089/2020

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения

(D063675/03 – 2019/2949(RPS))

Европейският парламент,

 като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения (D063675/03),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията („Регламент REACH“)[1], и по-специално член 68, параграф 1 от него,

 като взе предвид Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“[2],

 като взе предвид своята резолюция от 3 април 2001 г. относно Зелената книга на Комисията относно екологичните въпроси, свързани с PVC[3],

 като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика[4],

 като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно проекта на Решение XXX за изпълнение на Комисията относно издаването на разрешение за използване на Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета[5],

 като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно изпълнението на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците[6],

 като взе предвид решението на Общия съд от 7 март 2019 г. по дело T‑837/16[7],

 като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията[8],

 като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията има за цел да ограничи равнището на олово, когато се използва като стабилизатор в полимери или съполимери на винилхлорид (PVC);

Б. като има предвид, че оловото е токсично вещество, което може да причини сериозни последици за здравето, включително необратими неврологични увреждания, дори при ниски дози[9]; като има предвид, че няма безопасно равнище за олово[10],[11]; като има предвид, че оловото е вредно и за околната среда: силно токсично е за водните организми[12] и се запазва в околната среда[13];

В. като има предвид, че проблемът с употребата на олово като стабилизатор за PVC вече беше повдигнат от Комисията в нейната Зелена книга от 26 юли 2000 г. относно екологичните въпроси, свързани с PVC[14];

Г. като има предвид, че в своята Зелена книга Комисията заяви, че подкрепя намаляването на употребата на олово като стабилизатор в продуктите от PVC и предвижда редица мерки, включително постепенно извеждане от употреба по законодателен път, но в крайна сметка се задоволи с доброволен ангажимент от страна на сектора за производство на PVC да преустанови използването на олово като PVC стабилизатор до 2015 г.[15];

Д. като има предвид, че този подход беше в противоречие с позицията на Парламента, който в отговор на Зелената книга призова Комисията да забрани всяко използване на олово като стабилизатор в PVC[16];

Е. като има предвид, че курсът на действие на Комисията по онова време, а именно да не се прави нищо, означаваше, че през периода от 2000 г. до 2015 г. бяха произведени милиони тонове PVC, стабилизирани с няколкостотин хиляди тона олово[17]; като има предвид, че изделията от PVC, произведени от такъв съдържащ олово поливинилхлорид, постепенно се превръщат в отпадъци;

Ж. като има предвид, че след изпълнението на доброволния ангажимент на сектора на производството на PVC през 2015 г. Комисията осъзна, че оловото продължава да се използва във вносни изделия от PVC; като има предвид, че поради това Комисията поиска от Европейската агенция по химикали („Агенцията“) да изготви доклад за ограниченията по приложение XV;

З. като има предвид, че основната целесъобразност на ограничението за вносни изделия от PVC беше потвърдено от Агенцията, която установи, че „Тъй като европейският сектор за производство на PVC вече е започнал постепенното извеждане от употреба на оловните съединения като стабилизатори за PVC, около 90% от прогнозните емисии на олово се дължат на изделия от PVC, внесени в ЕС през 2016 г.“[18];

И. като има предвид, че в проекта на регламент на Комисията се предлага ограничаване на употребата и наличието на олово и неговите съединения в изделия, произведени от PVC, като се определя максимална граница на концентрация на олово 0,1% от теглото на материала от PVC[19];

Й. като има предвид, че това се основава на заключението, че рискът за човека от оловни стабилизатори в изделия от PVC в Съюза не е адекватно контролиран[20]; като има предвид, че рисковете за околната среда не са били използвани при характеризирането на риска от оловото в контекста на предложението за ограничаване на риска[21];

К. като има предвид, че това ограничение е било приложено въз основа на следните мотиви: „Като се има предвид, че оловните съединения не могат да стабилизират PVC по ефективен начин при концентрации под приблизително 0,5% от теглото, пределната концентрация от 0,1%, предложена от Агенцията, следва да гарантира, че преднамереното добавяне на оловни съединения като стабилизатори по време на смесването на PVC вече не може да бъде налице в Съюза“[22];

Л. като има предвид, че е важно да се осъзнае, че прагът от 0,1% не представлява „безопасно равнище“, а по-скоро административно равнище, определено за да се избегне като цяло използването на олово като стабилизатор в PVC;

М. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията предвижда две дерогации за рециклирани PVC материали за 15 години: една, която позволява концентрация на олово до 2% от теглото на твърдия PVC[23], и друга, допускаща концентрация на олово до 1% от теглото на гъвкавите/меки PVC материали[24];

Н. като има предвид, че концентрациите на олово от 1% или 2% от теглото определено не съответстват на „безопасни равнища“, а са граници, които позволяват на промишлеността да продължи да оптимизира финансовите си ползи от рециклирането на отпадъци от поливинилхлорид, съдържащи олово[25];

О. като има предвид, че такива дерогации затвърждават използването на вещество от миналото чрез изделия, направени от рециклиран PVC, въпреки че Комисията изрично е признала наличието на алтернативи[26];

П. като има предвид, че подобни дерогации са в противоречие с дългогодишна позиция на Парламента; като има предвид, че Парламентът вече специално подчерта през 2001 г., че „рециклирането на PVC не трябва да води до затвърждаване на проблема с тежките метали“[27]; като има предвид, че Парламентът, в своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика, подчерта, че „рециклирането не следва да оправдава увековечаването на употребата на опасни вещества от миналото“[28]; като има предвид, че през 2015 г. Парламентът предприе съответните действия, като възрази срещу разрешаването на DEHP, друго вещество от миналото, за рециклирането на PVC[29]; като има предвид, че отново през 2018 г. Парламентът заяви, „че в съответствие с йерархията на отпадъците предотвратяването има приоритет пред рециклирането и че съответно рециклирането не следва да оправдава безконечното използване на опасни вещества от миналото“[30];

Р. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията обосновава дерогациите за рециклирания PVC, като посочва, че „алтернативата за рециклирането на такива изделия, т.е. обезвреждането на отпадъци от поливинилхлорид чрез депониране и изгаряне, би увеличило емисиите в околната среда и не би намалило риска“[31];

С. като има предвид, че в мотивите на проекта на регламент на Комисията не се отчита фактът, че рециклирането в действителност не е алтернатива на депонирането или изгарянето, тъй като рециклирането на PVC не може да продължи завинаги и по този начин само се отлагат окончателното обезвреждане на PVC, съдържащ олово, и съответните емисии, като същевременно се създават допълнителни емисии по време на рециклирането и последващата фаза на използване;

Т. като има предвид, че в действителност проектът на регламент на Комисията би довел, от една страна, до ограничаване на вноса на около 1 000 до 4 000 тона олово във вносни изделия от PVC, като в същото време се позволява приблизително 2 500 до 10 000 тона олово годишно да се пуска (отново) на пазара чрез рециклиран PVC[32];

У. като има предвид, че с други думи проектът на регламент на Комисията би ограничил вноса на олово чрез изделия от PVC само за да намали въздействието на това ограничение чрез повторното пускане на пазара на двойно повече олово чрез изделия, произведени от рециклиран PVC и съдържащи олово;

Ф. като има предвид, че по този начин дерогациите за рециклиран PVC в проекта на регламент на Комисията противоречат на основната цел на Регламента REACH да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда[33];

Х. като има предвид, че подобни дерогации също така нарушават ангажиментите по 7-ата програма за действие за околната среда, приета през 2013 г., в която изрично се призовава за развитието на нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като главен, надежден източник на суровини за Съюза[34];

Ц. като има предвид, че подобни дерогации биха довели до пазар с две равнища на качество, а именно продукти, произведени от чист PVC, които не съдържат олово, от една страна, и продукти, произведени от рециклиран PVC, които съдържат значителни количества олово, от друга страна; като има предвид, че такова допустимо отклонение за олово в продукти, произведени от рециклиран PVC, дискредитира рециклирането на продуктите;

Ч. като има предвид, че не е целесъобразно да се отлагат проблемите с екологосъобразното управление на отпадъците от поливинилхлорид, съдържащи олово, още по-малко чрез разреждане на олово в следващото поколение изделия;

Ш. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията ограничава дерогациите за рециклирания PVC до определени приложения и въвежда изискване за прилагане на олово в слой от новопроизведен PVC със забавяне от пет години за гъвкавия PVC;

Щ. като има предвид, че ограничаването на дерогациите не преодолява проблема с емисиите на олово по време на окончателното обезвреждане на отпадъците, които представляват 95% от емисиите;

АА. като има предвид, че в проекта на регламент на Комисията освен това се изисква изделията от PVC, които съдържат рециклиран PVC, да са маркирани с обозначението „съдържа рециклиран PVC“; като има предвид, че Комитетът за оценка на риска (КОР) на Агенцията заяви, че такъв етикет „сам по себе си не е достатъчен, за да се направи разграничение между безоловни рециклирани материали и рециклирани материали, съдържащи олово“[35];

АБ. като има предвид, че подобна маркировка е в действителност подвеждаща, тъй като посочването на рециклирано съдържание има положителна конотация, докато в този случай всъщност означава, че рециклираните продукти съдържат значителни количества олово в сравнение с продуктите, произведени от чист PVC без олово;

АВ. като има предвид, че подобно подвеждащо, насърчаващо етикетиране на рециклираните PVC изделия противоречи на целта на Регламента REACH да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда;

АГ. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията освен това предвижда схема за сертифициране в подкрепа на твърденията относно рециклирания произход на PVC, за да ги отличи от изделия, изработени от чист PVC, за които се прилага различна гранична стойност;

АД. като има предвид, че разчитането на допълнителен слой от сертификати хвърля съмнение върху приложимостта на такава разпоредба и следователно противоречи на разпоредбите на приложение XV към Регламента REACH, съгласно които дадено ограничение трябва да бъде приложимо, изпълнимо и управляемо;

АЕ. като има предвид, че в проекта на регламент на Комисията се освобождават два оловни пигмента от обхвата на ограничението, тъй като те подлежат на разрешение съгласно Регламента REACH;

АЖ. като има предвид, че КОР изрично признава, че „рисковете... ще се прилагат и по отношение на оловни съединения, които не са били използвани като стабилизатори“[36];

АЗ. като има предвид, че е трудно да се определи специфичната идентичност и функция на оловните съединения в PVC, както изрично признава КОР[37];

АИ. като има предвид, че поради това подобно освобождаване създава проблеми за правоприлагането, като по този начин противоречи на разпоредбите на приложение XV към Регламента REACH, съгласно които дадено ограничение трябва да бъде приложимо, изпълнимо и управляемо;

АЙ. като има предвид, че такова освобождаване не отчита и решението по дело T‑837/16, което на практика анулира разрешението за тези оловни пигменти;

АК. като има предвид, че проектът на регламент на Комисията предвижда гратисен период от 24 месеца за стопанските субекти, за да „се освободят от своите складови наличности“[38], наред с другото;

АЛ. като има предвид, че предоставянето на възможност на вносителите да продават PVC изделия, съдържащи хиляди тонове олово, в продължение на още 24 месеца, докато такива съдържащи олово PVC изделия вече не се произвеждат в Съюза, противоречи на целта на Регламента REACH за постигане на високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда;

АМ. AM. като има предвид, че през 2001 г. Парламентът счете за „необходимо да продължи развитието на технологичните изследвания, най-вече в областта на химическото рециклиране, което може да отделя хлор от тежки метали... с оглед увеличаване на процента на рециклираните отпадъци от поливинилхлорид“[39];

АН. като има предвид, че нито Агенцията, нито Комисията са направили оценка на осъществимостта на химическото рециклиране на отпадъци от поливинилхлорид като изходна суровина, което би позволило отделянето и безопасното обезвреждане на оловото; като има предвид, че според сектора на производството на PVC такива технологии са налични[40],[41];

АО. като има предвид, че Европейската асоциация на производителите на химикали се обявява за химическото рециклиране като средство за третиране на вещества, пораждащи безпокойство[42];

АП. като има предвид, че в обобщение проектът на регламент на Комисията идва с 18 години закъснение и съдържа няколко елемента, които не са съвместими с целта или съдържанието на Регламента REACH, а именно дерогациите за рециклирания PVC, положителната маркировка за рециклирания PVC въпреки съдържанието на олово в него, освобождаването за оловните пигменти и дългия гратисен период;

АР. като има предвид, че Комисията е представила проекта на регламент на Комисията повече от една година след крайния срок, определен в Регламента REACH[43];

1. се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2. счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламента REACH;

3. отправя искане към Комисията незабавно да оттегли своя проект на регламент и да внесе нов проект в комисията;

4. счита, че рециклирането на отпадъци от поливинилхлорид не следва да води до пренасянето на оловни съединения в ново поколение продукти;

5. призовава Комисията да измени приложението към проекта на регламент, като заличи параграф 14, букви а) и б), и параграфи 15, 16, 17 и 19, както и като намали гратисния период по параграф 13 на най-много 6 месеца, така че ограничението да може да бъде ефективно дори по-рано от предвиденото в проекта на регламент;

6. призовава Комисията да спазва сроковете, предвидени в Регламента REACH;

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

[2] OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.

[3] ОВ С 21 Е, 24.1.2002 г., стр. 112.

[4] OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.

[5] OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.

[6] OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 146.

[7] Решение на Общия съд от 7 март 2019 г. по дело Швеция/Комисия , T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3DE9187FAF56F2A2616EA9541DE1D2B2?text=&docid=211428&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5232553

[8] ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

[9] Вж. доклада за ограниченията по приложение XV на Европейската агенция по химикалите от 16 декември 2016 г. (наричан по-нататък „досието по приложение XV“), стр. 3: „Установено е, че излагането на олово може да доведе до тежки невроповеденчески ефекти и ефекти, свързани с неврологичното развитие, дори и при ниски дози. Оловото се счита за невротоксично вещество без определен експозиционен праг, свързано с неблагоприятни въздействия върху развитието на централната нервна система на децата [...] ЕОБХ посочи, че домашният прах и почвата могат да бъдат важни източници на експозиция на децата на олово. Те препоръчаха да се продължат усилията за намаляване на експозицията на хората на олово както от хранителен режим, така и от нехранителни източници.“, https://echa.europa.eu/documents/10162/f639cc6f-7403-63de-9407-135544f33d86

[10] Вж. цитата по-горе от досието по приложение XV, отнасящ се до оловото като „вещество без определен експозиционен праг“.

[11] Според Световната здравна организация „няма никакво равнище на експозиция на олово, за което да е известно, че не оказва вредно въздействие“, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health

[12] Досие по приложение XV, стр. 11.

[16] Резолюция на Европейския парламент от 3 април 2001 г. относно Зелената книга на Комисията относно екологичните въпроси, свързани с PVC (ОВ C 21 E, 24.1.2002 г., стр. 112).

[17] Според Зелената книга през 1998 г. годишното вътрешно производство на PVC е било 5,5 милиона тона, докато употребата на олово като стабилизатор е възлизала на 112 000 тона.

[18] Досие по приложение XV, стр. 4.

[19] Параграфи 11 и 12 от приложението към проекта за регламент на Комисията.

[20] Досие по приложение XV, стр. 4 и съображение 1 от проекта на регламент на Комисията.

[21] Становище от 5 декември 2017 г. на Комитета за оценка на риска и Становище от 15 март 2018 г. на Комитета за социално-икономически анализ относно досие по приложение XV, предлагащо ограничения за производството, пускането на пазара или употребата на дадено вещество в рамките на ЕС, стр. 10, https://echa.europa.eu/documents/10162/bf4394ef-7b75-99ec-13c1-134ba7ed713d

[22] Съображение 4 от проекта на регламент на Комисията.

[23] Параграф 14, буква а) от приложението към проекта на регламент на Комисията.

[24] Параграф 14, буква б) от приложението към проекта на регламент на Комисията.

[25] Съгласно обяснението в досието по приложение XV, стр. 35: „Промишлеността (ESPA, EuPC, ECVM) отбеляза, че следва да се осигури по-висока пределна стойност от 1% w/w за рециклиран PVC (а не общите 0,1% w/w), поради олово от миналото в отпадъците от поливинилхлорид. Като цяло предприятията за рециклиране/конверторите на PVC наблегнаха, че за да се спазят пределно допустимите стойности от 0,1%, могат да се направят само 10% от даден артикул от (по-евтин) рециклиран PVC, следователно рециклирането на PVC повече не би било икономически жизнеспособно и би трябвало да спре (поради постоянните и променливите разходи, необходими за съпреработка и експлоатация на екструдерите).“

[26] Съображение 6 от проекта на регламент на Комисията.

[27] ОВ С 21 Е, 24.1.2002 г., стр. 112.

[28] OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 65.

[29] OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 96.

[30] OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 146.

[31] Съображение 7 от проекта на регламент на Комисията.

[32] Изчисление въз основа на 500 000 тона отпадъци от поливинилхлорид със съдържание на олово 0,5 – 2%.

[33] Член 1 от Регламента REACH и съображение 1 от същия регламент.

[34] OВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171.

[35] Становище от 5 декември 2017 г. на Комитета за оценка на риска и Становище от 15 март 2018 г. на Комитета за социално-икономически анализ относно досие по приложение XV, предлагащо ограничения за производството, пускането на пазара или употребата на дадено вещество в рамките на ЕС, стр. 48.

[36] Становище от 5 декември 2017 г. на Комитета за оценка на риска и Становище от 15 март 2018 г. на Комитета за социално-икономически анализ относно досие по приложение XV, предлагащо ограничения за производството, пускането на пазара или употребата на дадено вещество в рамките на ЕС, стр. 6.

[37] Становище от 5 декември 2017 г. на Комитета за оценка на риска и Становище от 15 март 2018 г. на Комитета за социално-икономически анализ относно досие по приложение XV, предлагащо ограничения за производството, пускането на пазара или употребата на дадено вещество в рамките на ЕС, стр. 9: „КОР отбелязва, че е възможно наличието на олово в PVC, дължащо се на употреби, различни от използването като стабилизатори (напр. използването на два оловно-хроматни пигмента е било разрешено по силата на Регламента REACH). Ограничаването на всякакво олово в PVC (независимо от предназначението му) би допринесло за преодоляване на рисковете, посочени в предложението. Освен това може да не е лесно да се посочи причината, поради която има олово в дадено изделие, така че дадено конкретно използване може да не е от полза от гледна точка на правоприлагането (Форумът за правоприлагане посочи в съветите си, че ограничението ще бъде по-лесно за прилагане, ако правоприлагащите органи не трябва да доказват функцията на оловото, установено в PVC над съответната граница на концентрация)“.

[38] Съображение 17 от проекта на регламент на Комисията.

[39] ОВ С 21 Е, 24.1.2002 г., стр. 112.

[42] Cefic, „Молекулни ръководители“, 2019 г., стр. 33: „При подходящи условия промишлеността ще инвестира в химическото рециклиране в цяла Европа, което може да абсорбира много ценни материали, които понастоящем се разхищават, включително пластмаси и полимери. Можем да превърнем тези материали отново във въглеводородни суровини, като се погрижим за веществата, пораждащи безпокойство.“, https://cefic.org/app/uploads/2019/06/Cefic_Mid-Century-Vision-Molecule-Managers-Brochure.pdf

[43] В съответствие с член 73 от Регламента REACH ако са изпълнени условията по член 68, Комисията изготвя проект за изменение на приложение XVII в срок от три месеца след получаване на становището на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА); КСИА прие становището си на 15 март 2018 г.; Комисията представи проекта на изменение на комитета REACH едва през септември 2019 г.

Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност