Procedure : 2019/2907(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0091/2020

Indgivne tekster :

B9-0091/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2020 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0091/2020</NoDocSe>
PDF 143kWORD 45k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3</TitreRecueil>


<Titre>om Kommissionens delegerede forordning af 31. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse</Titre>

<DocRef>(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))</DocRef>


<Depute>Marie Toussaint, Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission> 

Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Marco Zullo


B9‑0091/2020

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 31. oktober 2019 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse

(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2019)07772),

 der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009[1], særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 16, stk. 5,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010[2],

 der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/540 af 23. november 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 hvad angår EU-listen over projekter af fælles interesse[3],

 der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer[4],

 der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om FN's konference om klimaændringer 2019 i Madrid, Spanien (COP 25)[5],

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 12. december 2019, der støtter målet om at opnå et klimaneutralt EU senest i 2050,

 der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen[6],

 der henviser til Kommissionens meddelelse: "Den europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt[7],

 der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 3,

A. der henviser til, at Parisaftalen om klimaændringer fra 2015, som blev til på den 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (Parisaftalen), forpligter de deltagende parter til at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur et godt stykke under 2 °C over det førindustrielle niveau og fortsætte bestræbelserne på at begrænse temperaturstigningen til 1,5 °C over det førindustrielle niveau;

B. der henviser til, at drivhusgasemissioner fra fossile brændstoffer er den største medvirkende faktor til klimaændringer; der henviser til, at ny gasinfrastruktur er konstrueret til at holde i mindst 40-50 år og i nogle tilfælde endnu længere; der henviser til, at Kommissionen har bemærket, at den fjerde liste over projekter af fælles interesse ikke har været underlagt en bæredygtigheds- eller klimavurdering;

C. der henviser til, at opførelsen af de nye gasinfrastrukturprojekter, der er oplistet i Kommissionens delegerede forordning, skaber en ny fastlåsning til fossile brændstoffer, hvilket er uforeneligt med forpligtelserne i henhold til Parisaftalen;

D. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt "opfordrer til en revision af retningslinjerne for det transeuropæiske energinet (TEN-E) inden vedtagelsen af den næste liste over projekter af almen interesse for at bringe lovgivningsrammen i overensstemmelse med prioriteten om at anvende intelligente net og for at forhindre fastholdelse af kulstofintensive investeringer"; der henviser til, at der i artikel 27, stk. 2, i Parlamentets holdning af 17. april 2019 vedtaget ved førstebehandling om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014, fastsættes følgende: "Kommissionen evaluerer effektiviteten og politikkohærensen af forordning (EU) nr. 347/2013 og forelægger en evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet med resultatet af denne granskning senest den 31. december 2020. I denne evaluering tager Kommissionen bl.a. Unionens energi- og klimamål for 2030, EU's langsigtede dekarboniseringsforpligtelse og princippet om energieffektivitet først med i betragtning. Evalueringen kan, hvis det er relevant, være ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af ovennævnte forordning";

E. der henviser til, at Parlamentet anerkender den indsats, som Kommissionen har gjort for at holde et stabilt antal elprojekter på EU-listen over projekter af fælles interesse, hvilket er nødvendigt for effektivt at bane vejen for den europæiske energiomstilling;

F. der henviser til, at det er afgørende at nå EU's mål om forsyningssikkerhed og uafhængighed på energiområdet, men at overvurderinger, overkapacitet og ubrugte anlæg kun vil føre til højere priser og underminere konkurrenceevnen for EU's virksomheder og øge energiregningerne for alle borgerne;

1. gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3. anmoder Kommissionen om at forelægge en ny delegeret retsakt, som undgår opførelse af ny infrastruktur baseret på fossile brændstoffer med potentiel fastlåsning til fossile brændstoffer som konsekvens, og som er fuldt ud forenelig med de forpligtelser, der er indgået i henhold til Parisaftalen;

4. understreger, at der er behov for at revidere forordning (EU) nr. 347/2013 inden den 31. december 2020 og samtidig udstede retningslinjer for udgifter under Connecting Europe-faciliteten samt for udvælgelsen af projekter til den femte liste over projekter af fælles interesse i overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Parisaftalen;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

[2] EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.

[3] EUT L 90 af 6.4.2018, s. 38.

[4] EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1.

[5] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0079.

[6] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0078.

[7] Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0005.

Seneste opdatering: 7. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik