Διαδικασία : 2019/2907(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0091/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0091/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2020 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9-0091/2020</NoDocSe>
PDF 154kWORD 46k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος</Titre>

<DocRef>(C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))</DocRef>


<Depute>Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Marco Zullo</Depute>


B9-0091/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος

 (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2019)07772),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009[1], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 16 παράγραφος 5,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010[2],

 έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/540 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος[3],

 έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε βάσει της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, στην Ισπανία (COP 25)[5],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2019, με τα οποία εγκρίθηκε ο στόχος της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης[6],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία[7]

 έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή μετά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή («Συμφωνία του Παρισιού») δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη «να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω από 2°C συγκριτικά με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να καταβάλλουν προσπάθειες για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5°C συγκριτικά με τα προβιομηχανικά επίπεδα»·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ορυκτά καύσιμα είναι ο μεγαλύτερος από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες υποδομές φυσικού αερίου έχουν σχεδιαστεί για να διαρκέσουν τουλάχιστον 40 έως 50 χρόνια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη πως η Επιτροπή έχει επισημαίνει ότι δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν στη βιωσιμότητα και στο κλίμα τα έργα που περιλαμβάνονται στον τέταρτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή των νέων υποδομών φυσικού αερίου που απαριθμούνται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής δημιουργεί νέο εγκλωβισμό στα ορυκτά καύσιμα, κάτι που δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ζητεί «την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές τεχνολογίες (ΔΕΔ-Ε) πριν από την έγκριση του επόμενου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το νομοθετικό πλαίσιο με την προτεραιότητα της ανάπτυξης ευφυών δικτύων και να αποτραπεί ο εγκλωβισμός σε επενδύσεις υψηλής έντασης άνθρακα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη θέση του της 17ης Απριλίου 2019 που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014, το άρθρο 27 παράγραφος 2 προβλέπει ότι «Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα της πολιτικής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και θα υποβάλει αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τα αποτελέσματα αυτής της επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020». Στην εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή εξετάζει, μεταξύ άλλων, τους στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση. Η αξιολόγηση μπορεί ενδεχομένως να συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από πρόταση αναθεώρησης του εν λόγω κανονισμού»·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για να διατηρήσει στον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος έναν σταθερό αριθμό έργων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία είναι αναγκαία ούτως ώστε να προετοιμαστεί αποτελεσματικά το έδαφος για την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά οι υπερεκτιμήσεις, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι εγκαταστάσεις που παραμένουν αχρησιμοποίητες οδηγούν απλά σε υψηλότερες τιμές που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της ΕΕ και αυξάνουν τους λογαριασμούς ενέργειας για όλους τους πολίτες·

1. διατυπώνει αντιρρήσεις ως προς τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να της ανακοινώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αφενός να αποτρέπει την κατασκευή νέων υποδομών για τα ορυκτά καύσιμα, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε εγκλωβισμό, και αφετέρου να είναι πλήρως συμβατή με τις δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

4. επισημαίνει την ανάγκη για αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και για την ταυτόχρονη έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις δαπάνες στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και για την επιλογή έργων για τον πέμπτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

 

[2] ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

[3] ΕΕ L 90 της 6.4.2018, σ. 38.

[4] ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0079.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.

[7] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου