Päätöslauselmaesitys - B9-0091/2020Päätöslauselmaesitys
B9-0091/2020

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 31. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

5.2.2020 - (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Marie Toussaint, Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta 
Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Marco Zullo

Menettely : 2019/2907(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0091/2020
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0091/2020
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0091/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 31. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista

(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2019)07772),

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

 ottaa huomioon Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17. huhtikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013[1] ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan ja 16 artiklan 5 kohdan,

 ottaa huomioon Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013[2],

 ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista 23. marraskuuta 2017 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/540[3],

 ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta 5. lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2016/1841[4],

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman vuonna 2019 Madridissa Espanjassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 25)[5],

 ottaa huomioon 12. joulukuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa hyväksyttiin tavoite EU:n muuttamisesta ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä,

 ottaa huomioon 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ilmasto- ja ympäristöhätätilasta[6],

 ottaa huomioon 11. joulukuuta 2019 annetun komission tiedonannon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (COM(2019)0640),

 ottaa huomioon 15. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta[7],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen osapuolten 21. konferenssissa vuonna 2015 hyväksytyssä ilmastonmuutosta koskevassa Pariisin sopimuksessa osapuolet sitoutuvat rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja jatkamaan toimiaan nousun pysäyttämiseksi alle 1,5 celsiusasteen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna;

B. ottaa huomioon, että fossiilisista polttoaineista peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt ovat ilmastonmuutoksen merkittävin osasyy; ottaa huomioon, että uusien kaasuinfrastruktuurien on suunniteltu kestävän ainakin 40–50 vuotta ja joissakin tapauksissa jopa pidempään; ottaa huomioon komission todenneen, että neljännestä yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelosta ei ole tehty kestävyys- tai ilmastoarviointia;

C. katsoo, että komission delegoidussa asetuksessa lueteltujen uusien kaasuinfrastruktuurihankkeiden toteuttaminen luo uutta riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mikä on ristiriidassa Pariisin sopimusten mukaisten sitoumusten kanssa;

D. toteaa, että parlamentti kehotti 15. tammikuuta 2020 Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta antamassaan päätöslauselmassa tarkistamaan Euroopan laajuista energiaverkkoa (TEN-E) koskevia suuntaviivoja ennen kuin vahvistetaan seuraava yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelo, jotta voitaisiin mukauttaa lainsäädäntökehys älykkäiden verkkojen käyttöönottoa koskevaan ensisijaiseen tavoitteeseen ja estää lukkiutuminen hiili-intensiivisiin investointeihin; ottaa huomioon, että ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2019 hyväksytyssä kannassa ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa ‑välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta parlamentti ehdottaa (27 artiklan 2 kohta): ”Komissio arvioi asetuksen (EU) N:o 347/2013 tuloksellisuutta ja politiikkojen johdonmukaisuutta ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 31 päivää joulukuuta 2020 arvioinnin, joka sisältää tämän uudelleentarkastelun tulokset. Komissio käsittelee arvioinnissa muun muassa vuotta 2030 koskevia unionin energia- ja ilmastotavoitteita, EU:n hiilestä irtautumista koskevaa pitkän aikavälin sitoumusta ja energiatehokkuus etusijalle ‑periaatetta. Arviointiin voidaan tarvittaessa liittää lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen tarkistamiseksi”;

E. panee merkille komission ponnistelut pitää unionin luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista otettujen sähköalan hankkeiden määrä vakaana, sillä ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan vaikuttavalla tavalla valmistautua Euroopan energiakäänteeseen;

F. katsoo, että on keskeisen tärkeää saavuttaa unionin asettamat energian toimitusvarmuutta ja energiariippumattomuutta koskevat tavoitteet, mutta toteaa, että liian suuret arviot, liikakapasiteetti ja tyhjäkäynnillä toimivat laitokset johtavat ainoastaan hintojen nousuun, unionin teollisuuden kilpailukyvyn heikkenemiseen sekä kotitalouksien energialaskujen kasvamiseen;

1. vastustaa komission delegoitua asetusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3. kehottaa komissiota ehdottamaan uutta delegoitua asetusta, jolla vältetään uusien, fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien ja mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavien infrastruktuurien rakentaminen ja joka on täysin jäsenvaltioiden Pariisin sopimuksen mukaisesti antamien sitoumusten mukainen;

4. korostaa, että asetusta (EU) N:o 347/2013 on tarkistettava 31. joulukuuta 2020 mennessä ja että samalla on annettava Verkkojen Eurooppa -välineestä myönnettävää rahoitusta koskevia suuntaviivoja sekä suuntaviivat hankkeiden valitsemiseksi viidettä yhteistä etua koskevien hankkeiden luetteloon niiden sitoumusten mukaisesti, jotka unioni ja jäsenvaltiot antoivat Pariisin sopimuksen perusteella;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö