Procedura : 2019/2907(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0091/2020

Teksty złożone :

B9-0091/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/02/2020 - 11.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


<Date>{05/02/2020}5.2.2020</Date>
<NoDocSe>B9‑0091/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 45k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 111 ust. 3 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 31 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania</Titre>

<DocRef>(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))</DocRef>


<Depute>Marie Toussaint, Bas Eickhout</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission> 

Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Marco Zullo


B9‑0091/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 31 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

(C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Parlament Europejski,

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2019)07772),

 uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009[1], w szczególności jego art. 3 ust. 4 i art. 16 ust. 5,

 uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010[2],

 uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/540 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania[3],

 uwzględniając decyzję Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu[4],

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania)[5],

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2019 r., w których wyrażono poparcie dla celu, jakim jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej[6],

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. pt. „Europejski Zielony Ład” (COM(2019)0640),

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu[7],

 uwzględniając art. 111 ust. 3 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że porozumienie paryskie z 2015 r. w sprawie zmian klimatu przyjęte w następstwie 21. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu („porozumienie paryskie”) zobowiązuje Strony do  utrzymania światowego średniego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2° C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5° C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej;

B. mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych z paliw kopalnych w najwyższym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu; mając na uwadze, że nowa infrastruktura gazowa ma służyć przez co najmniej 40–50 lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej; mając na uwadze, że Komisja zauważyła, iż czwarta lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania nie została poddana ocenie zrównoważoności ani ocenie oddziaływania na klimat;

C. mając na uwadze, że budowa nowych projektów w zakresie infrastruktury gazowej wymienionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji stwarza nowe uzależnienie od paliw kopalnych, co jest niezgodne z zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego;

D. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Parlament wzywa do „przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) przed przyjęciem kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, aby dostosować ramy prawne do priorytetu, jakim jest wdrażanie inteligentnych sieci, oraz zapobiec uzależnieniu od inwestycji charakteryzujących się wysokim poziomem emisji CO2”; mając na uwadze, że art. 27 ust. 2 stanowiska przyjętego przez PE dnia 17 kwietnia 2019 r. na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 stanowi, że „Komisja dokonuje przeglądu skuteczności rozporządzenia (UE) nr 347/2013 i spójności określonej w nim polityki oraz przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę zawierającą wynik tego przeglądu do dnia 31 grudnia 2020 r. W ocenie tej Komisja uwzględnia między innymi unijne cele w zakresie energii i klimatu na 2030 r., długoterminowe zobowiązanie UE w zakresie dekarbonizacji oraz zasadę «efektywność energetyczna przede wszystkim». W razie potrzeby ocenie może towarzyszyć wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu niniejszego rozporządzenia”;

E. mając na uwadze, że Parlament uznaje wysiłki Komisji na rzecz utrzymania na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania stabilnej liczby projektów w dziedzinie energii elektrycznej, które są niezbędne do skutecznego ułatwienia europejskiej transformacji energetycznej;

F. mając na uwadze, że kluczowe znaczenie ma osiągnięcie celów Unii w zakresie bezpieczeństwa dostaw i niezależności energetycznej, ale także mając na uwadze, że zawyżone szacunki, nadwyżka mocy produkcyjnych i nieużywane instalacje doprowadzą jedynie do wyższych cen, co osłabi konkurencyjność unijnego przemysłu i doprowadzi do tego, że wszyscy obywatele będą płacili wyższe rachunki za energię;

1. wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3. wzywa Komisję do przedstawienia nowego aktu delegowanego, który pozwoli uniknąć budowania wszelkiej nowej infrastruktury związanej z paliwami kopalnymi mogącej powodować uzależnienie od tych paliw i który będzie w pełni zgodny z zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z porozumienia paryskiego;

4. podkreśla potrzebę dokonania przeglądu rozporządzenia (UE) nr 347/2013 do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz jednoczesnego wydania wytycznych dotyczących wydatków w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, a także wyboru projektów do piątej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania zgodnie z zobowiązaniami Unii i państw członkowskich wynikającymi z porozumienia paryskiego;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

[2] Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.

[3] Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 38.

[4] Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1.

[5] Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0079.

[6] Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.

[7] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności