Propunere de rezoluţie - B9-0091/2020Propunere de rezoluţie
B9-0091/2020

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii

  5.2.2020 - (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

  în conformitate cu articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură

  Marie Toussaint, Bas Eickhout
  în numele Grupului Verts/ALE 
  Eric Andrieu, Maria Arena, Manon Aubry, Tiziana Beghin, Manuel Bompard, Marc Botenga, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Leila Chaibi, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Clare Daly, Pascal Durand, Cornelia Ernst, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Mario Furore, Chiara Gemma, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Martin Hojsík, Evin Incir, Aurore Lalucq, Martina Michels, Piernicola Pedicini, Sira Rego, Daniela Rondinelli, Günther Sidl, Kathleen Van Brempt, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace, Marco Zullo

  Procedură : 2019/2907(DEA)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B9-0091/2020
  Texte depuse :
  B9-0091/2020
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B9‑0091/2020

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 31 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii

  (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

  Parlamentul European,

   având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2019)07772),

   având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009[1], în special articolul 3 alineatul (4) și articolul 16 alineatul (5),

   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010[2],

   având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2018/540 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii[3],

   având în vedere Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice[4],

   având în vedere rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice, care va avea loc la Madrid, Spania (COP 25)[5],

   având în vedere concluziile Consiliului European din 12 decembrie 2019 care susțin obiectivul de realizare a unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic până în 2050,

   având în vedere rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la urgența climatică și de mediu[6],

   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul ecologic european” (COM(2019)0640),

   având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european[7],

   având în vedere articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât Acordul de la Paris privind schimbările climatice din 2015, aprobat în cadrul celei de-a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice („Acordul de la Paris”), obligă părțile semnatare la „menținerea creșterii temperaturii medii globale la mai puțin de 2 °C peste nivelurile preindustriale și continuarea eforturilor de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C”;

  B. întrucât emisiile de gaze cu efect de seră din combustibilii fosili au cea mai mare contribuție la schimbările climatice; întrucât noua infrastructură de gaze este concepută să dureze cel puțin între 40 și 50 de ani, iar în unele cazuri chiar mai mult; întrucât Comisia a constatat că cea de-a patra listă de proiecte de interes comun nu a făcut obiectul unei evaluări a durabilității sau al unei evaluări climatice;

  C. întrucât desfășurarea de noi proiecte de infrastructuri în domeniul gazelor, enumerate în regulamentul delegat al Comisiei creează o nouă dependență de combustibilii fosili, ceea ce contravine angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris;

  D. întrucât, în rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul ecologic european, Parlamentul solicită o revizuire a orientărilor TEN-E înainte de a adopta următoarea listă de proiecte de interes comun (PIC) pentru a alinia cadrul legislativ la prioritatea instalării rețelelor inteligente și a nu crea noi dependențe de investiții în proiecte cu emisii ridicate de dioxid de carbon; întrucât, în poziția sa din 17 aprilie 2019 adoptată în primă lectură cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014, articolul 27 alineatul (2) prevede că „Comisia evaluează eficacitatea și coerența politicilor din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 și prezintă o evaluare Parlamentului European și Consiliului cu rezultatul acestei revizuiri până la 31 decembrie 2020. În evaluarea menționată, Comisia analizează, printre altele, obiectivele Uniunii pentru 2030 privind energia și clima, angajamentul pe termen lung al UE privind decarbonizarea și principiul „eficiența energetică pe primul loc”. Evaluarea poate fi însoțită, dacă este cazul, de o propunere de modificare a prezentului regulament.”;

  E. întrucât Parlamentul recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru a păstra în lista proiectelor de interes comun a Uniunii un număr stabil de proiecte privind energia electrică, care sunt efectiv necesare pentru a pregăti terenul pentru tranziția energetică europeană;

  F. întrucât este esențial să fie realizate obiectivele Uniunii în materie de securitate a aprovizionării cu energie și independență energetică, însă supraestimările, capacitatea excedentară și instalațiile neexploatate nu vor face decât să conducă la creșterea prețurilor, subminând competitivitatea industriilor europene și mărind facturile de energie ale cetățenilor;

  1. formulează obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei;

  2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și de a-i notifica faptul că regulamentul delegat nu poate intra în vigoare;

  3. solicită Comisiei să prezinte un nou act delegat, care să evite construcția unor noi infrastructuri de combustibili fosili, putând conduce la dependență, și care să fie pe deplin compatibil cu angajamentele Uniunii și ale statelor membre asumate în cadrul Acordului de la Paris;

  4. subliniază necesitatea de a revizui Regulamentul (UE) nr. 347/2013 până la 31 decembrie 2020 și de a emite, în același timp, orientări privind cheltuielile din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, precum și pentru selectarea proiectelor pentru a cincea listă de proiecte de interes comun în conformitate cu angajamentele Uniunii și ale statelor membre din Acordul de la Paris;

  5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 7 februarie 2020
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate