Предложение за резолюция - B9-0093/2020/REV1Предложение за резолюция
B9-0093/2020/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

5.2.2020 - (2019/2967(RSP))

внесен вследствие на въпрос с искане за устен отговор B9-XXXX
съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за дейността

Франсис Фицджералд, Елисавет Воземберг-Вриониди, Синди Франсен, Перниле Вайс, Елжбета Катажина Лукачийевска, Мария Да Граса Карвалю, Ева Копач
от името на групата PPE
Евелин Регнер, Мария Нойхл, Хелен Фрицон, Пина Пичерно, Лина Галвес Муньос, Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Моника Беньова, Марина Калюранд, Алесандра Морети
от името на групата S&D
Самира Рафаела, Мария Сорая Родригес Рамос, Хрисула Захаропулу, Каталин Чех, Мориц Кьорнер, Хилде Вотманс, Ирен Толре, Радка Максова, Силви Брюне, Карен Мелкиор
от името на групата Renew
Моника Вана, Алис Кунке, Ернест Уртасун Доменек, Ким Ван Спарентак, Никлас Нинас, Ерик Маркварт, Петра Де Сутер, Диана Риба и Хинер, Тинеке Стрик, Хенрике Хан, Александра Гезе, Михаел Блос, Салима Йенбу, Ана Кавацини, Гуендолин Делбос-Корфилд, Хана Нойман, Тили Метц, Мари Тусен, Давид Корман
от името на групата Verts/ALE
Еухения Родригес Палоп, Мигел Урбан Креспо, Идоя Вилянуева Руис, Пернандо Барена Арса, Манон Обри, Манюел Бомпар, Жузе Гушман, Ниязи Къзълюрек, Йоргос Георгиу, Ан-Софи Пелтие, Петрос Кокалис, Малин Бьорк, Елена Кундура, Стелиос Кулоглу, Силвия Модиг, Николай Вилумсен
от името на групата GUE/NGL


Процедура : 2019/2967(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0093/2020
Внесени текстове :
B9-0093/2020
Приети текстове :

B9-0093/2020

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

(2019/2967(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (CSW64) и нейната приоритетна тема за прегледа и оценката на изпълнението на Пекинската декларация и платформа за действие,

 като взе предвид Четвъртата световна конференция за жените, състояла се в Пекин през септември 1995 г., Декларацията и платформата за действие за овластяване на жените, приета в Пекин, както и последващите заключителни документи от специалните сесии на ООН „Пекин + 5“, „Пекин + 10“, „Пекин + 15“ и „Пекин + 20“ относно новите действия и инициативи за прилагане на Пекинската декларация и Пекинската платформа за действие, приети съответно на 9 юни 2000 г., 11 март 2005 г., 2 март 2010 г. и 9 март 2015 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

 като взе предвид Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г., приета през септември 2015 г., и нейните цели за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално ЦУР 3 и 5,

 като взе предвид Парижкото споразумение от 12 декември 2015 г.,

 като взе предвид доклада на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) от 2019 г., озаглавен „Пекин + 25 – Пети преглед на изпълнението на Пекинската платформа за действие в държавите – членки на ЕС“,

 като взе предвид резолюцията на Икономическата комисия за Европа ECE/AC.28/2019/3 (от заседанието за регионален преглед на Пекин + 25),

 като взе предвид Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г. (GAP II), приет от Съвета на 26 октомври 2015 г., и годишния доклад за изпълнението му за 2018 г., публикуван на 11 септември 2019 г. от Комисията и върховния представител,

 като взе предвид инициативата „Spotlight“ на ЕС и ООН от септември 2017 г., насочена към премахването на всички форми на насилие над жени и момичета,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2018 г. на тема „Жените, мира и сигурността“,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 22 ноември 2019 г. на тема „Икономики с равенство между половете в ЕС: пътят напред“,

 като взе предвид заключенията на председателството от 10 декември 2018 г. на тема „Равенството между половете, младежта и цифровизацията“;

 като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС[1],

 като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС[2],

 като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2019 г. относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС[3],

 като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола[4],

 като взе предвид член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид въпроса до Съвета относно приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (O-000006/2020 – B9-XXXX),

 като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на ЕС, залегнал в Договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права, и следователно интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за интегрирането на този принцип във всички политики, мерки и действия на ЕС, включително във външното измерение;

Б. като има предвид, че правата на жените и равенството между половете са не само основни права на човека, които следва да бъдат защитавани еднакво от жените и мъжете, но са също така предпоставки за постигане на напредък в социалното и икономическото развитие и за намаляване на бедността, както и необходима основа за мирен, проспериращ и устойчив свят;

В. като има предвид, че въпреки че Пекинската платформа за действие беше създадена преди 25 години, много от предизвикателствата, набелязани през 1995 г., продължават да са актуални (като например разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете, ниските равнища на заетост сред жените, недостатъчното представителство в процеса на вземане на решения, неравномерното разпределение на неплатения труд и основаното на пола насилие, наред с много други): като има предвид, че основни точки в дневния ред на сесията на CSW64 са преглед и оценка на изпълнението на Пекинската декларация и платформа за действие, резултатите от 23-тата специална сесия на Общото събрание и пълното изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

Г. като има предвид, че ЦУР 5 е насочена към постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета в световен мащаб; като има предвид, че ЦУР 5 е самостоятелна цел, което означава, че трябва да бъде интегрирана в цялата Програма за устойчиво развитие до 2030 г. и в постигането на всички ЦУР; като има предвид, че овластяването на жените означава да им се предоставят необходимите инструменти, за да бъдат те икономически независими, да бъдат еднакво представени в цялото общество, да играят равнопоставена роля във всички сфери на живота и да получат повече власт в обществения живот и контрол над всички решения, които засягат техния живот;

Д. като има предвид, че ЕС е световен международен лидер, тъй като той е най-големият световен донор на помощ за развитие и заедно със своите държави членки осигурява повече от половината от официалната помощ за развитие (ОПР) в световен мащаб, като също така е основен поддръжник на Програмата до 2030 г. и е ангажиран с нейното изпълнение; като има предвид, че Европейският консенсус за развитие включва равенството между половете и човешките права на жените и момичетата, както и тяхното овластяване и защита, като основен принцип и приоритет във всички области на външната дейност на ЕС;

Е. като има предвид, че в световен мащаб се наблюдава обезпокоителна организирана отрицателна реакция срещу правата на жените и ЛГБТИК* лица; като има предвид, че тези враждебни действия са видими и в държавите – членки на ЕС, в които движенията за борба срещу идеите за справедливост в измерението на социалния пол се опитват да ограничат сексуалното и репродуктивното здраве и права, да забранят сексуалното образование и равенството между половете и насърчават кампании за оклеветяване на Конвенцията от Истанбул; като има предвид, че тази регресия по отношение на правата на жените и равенството между половете трябва да бъде приравнена на атака срещу самата демокрация;

Ж. като има предвид, че разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете е намаляла в ЕС от 2013 г. насам, но продължава да бъде висока (съответно около 16% и 37%); като има предвид, че разликата в заетостта между жените и мъжете остава в застой с 11,5 процентни пункта; като има предвид, че вероятността жените да работят на непълно работно време все още е почти четири пъти по-голяма в сравнение с мъжете, като тази цифра остава на практика непроменена от 2013 г. насам;

З. като има предвид, че жените в Европа и в целия свят все още носят повече отговорност за грижите за деца и по-възрастни роднини, отколкото мъжете; като има предвид например, че са налице данни, според които жените в ЕС извършват средно около 13 часа повече неплатен труд на седмица, в сравнение с мъжете; като има предвид, че въпреки постигнатия известен напредък целите от Барселона за осигуряване на професионални грижи за децата все още не са напълно постигнати в някои държави членки и почти една трета от домакинствата в ЕС все още се затрудняват да си позволят детски грижи; като има предвид, че съществуват значителни пропуски в наличието на професионални услуги за дългосрочни грижи за възрастни хора и хора с увреждания, както и значителни разлики в разходите на държавите членки за тези услуги;

И. въпреки че делът на жените на длъжности, свързани с вземането на решения, в повечето случаи се е увеличил от 2013 г. насам, напредъкът обикновено е бавен и непоследователен; като има предвид, че мащабът на недостатъчното представителство на жените варира между отделните сектори и държави членки и в техните рамки; като има предвид, че особено слабите равнища на представителство на жените (около 20% или по-малко) се наблюдават на много позиции за вземане на решения в областта на икономиката и бизнеса, в спорта, в дипломатическия сектор и в Съда на Европейския съюз;

Й. като има предвид, че почти всеки трети несемеен – жена или мъж – е изложен на риск от бедност или социално изключване, като жените съставляват по-голямата част (87%) от самотните родители; като има предвид, че около един на всеки двама души от мигрантски произход извън ЕС и почти една трета от жените с увреждания са изложени на риск от бедност и социално изключване; като има предвид, че четирима от всеки петима членове на ромската общност имат доходи под прага на бедността в страната, в която пребивават, и че по-малко от една на всеки пет ромски жени (на възраст 16 и повече години) има работна заетост;

К. като има предвид, че съгласно Конвенцията от Истанбул насилието срещу жени се счита за нарушаване на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените; като има предвид, че основаното на пола насилие продължава да бъде ежедневна реалност за милиони жени и момичета; като има предвид, че една от всеки две жени в ЕС е преживяла сексуален тормоз и една на всеки три е била засегната от физическо и/или сексуално насилие; като има предвид, че повече от две трети от жертвите на трафика на хора са жени и момичета; като има предвид, че излагането на определени групи от жени на междусекторни и множествени форми на дискриминация допълнително увеличава излагането им на различни форми на основано на пола насилие; като има предвид, че борбата с дискриминацията в законодателството и в практиките, както и борбата с дискриминационните нагласи и норми в области като браковете в детска възраст и други обичайни практики укрепват правата и овластяването на жените; като има предвид, че отказът на услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права е форма на насилие срещу жените;

Л. като има предвид, че възникването на кибернасилието (включително онлайн изказвания, подбуждащи към омраза, киберпреследване, малтретиране или тормоз, и споделяне на интимен снимков материал без съгласието на съответните лица) предизвиква все по-голяма загриженост, тъй като този вид насилие може да потисне гласа на жените и да ги обезсърчи да играят важна роля в обществения живот; като има предвид, че жените, изпълняващи публични функции, като политици, журналисти и тези, които се борят за правата на жените и малцинствата, все повече стават жертва на сексистки кибертормоз; като има предвид, че жените също така са обект на основани на пола сексуален тормоз и психически тормоз на работното място, което видимо беше демонстрирано и признато от неотдавна възникналото в световен мащаб движение #MeToo;

М. като има предвид, че достъпът до сексуално и репродуктивно здраве и права варира значително в глобален план, а също и в рамките на държавите членки и между тях; като има предвид, че ограниченият достъп до тези права е особено пагубен за хората в най-уязвимо положение; като има предвид, че всяка от държавите, анализирани в Атласа за контрацепцията от 2019 г., трябва да положи повече усилия за подобряване на достъпа до информация и снабдяване с контрацептивни средства, така че хората да имат избор за своя репродуктивен живот;

Н. като има предвид, че жените са носители на положителна промяна и допринасят за предотвратяването и разрешаването на конфликти, изграждането на мира, мирните преговори и възстановяването след конфликти;

О. като има предвид, че равенството между половете е предпоставка за устойчиво развитие и ефикасно управление на предизвикателствата, свързани с климата, с цел да се постигне справедлив и правилен преход, който да не пренебрегва никого; като има предвид, че всички действия в областта на климата трябва да включват измерението на пола и междусекторната перспектива; като има предвид, че жените трябва да играят по-голяма роля в областта на изменението на климата като лидери, специалисти и технически фактори за промяна;

П. като има предвид, че икономическото овластяване на жените е от решаващо значение за устойчивото развитие и икономическия растеж; подчертава значението на подкрепата за предприемачеството сред жените, ролята на жените в търговските политики и споразумения и включването на жените в нововъзникващи икономически области като ИКТ, науките, технологиите, инженерството и математиката, цифровия сектор, изкуствения интелект и зелената икономика като лостове за устойчив растеж и финансова независимост на жените;

1. отправя следните препоръки към Съвета:

Общи бележки

a. да потвърди отново неизменния си ангажимент към Пекинската платформа за действие и последващите конференции за нейния преглед и към очертаните в тях различни действия за постигане на равенство между половете; отново заявява, че работата за постигане на правата на жените и равенството между половете изисква координиран и многосекторен подход, който да включва всички заинтересовани страни и да третира продължаващите многобройни форми на дискриминация, преобладаващите стереотипи по отношение на половете и липсата на равенство между половете;

б. да подчертае значението на постигането на положителен резултат в рамките на 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените, която ще се проведе от 9 до 20 март 2020 г., включително чрез приемането на набор от ориентирани към бъдещето амбициозни ангажименти, очертани в политическата декларация;

в. да гарантира, че ЕС има единна позиция и предприема решителни действия за еднозначно отхвърляне на враждебните действия срещу равенството между половете и мерките, подкопаващи правата, независимостта и еманципацията на жените във всички области; да признае, че един важен начин за борба с тази враждебна реакция е активното подобряване на основаното на права равенство между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области;

г. да се ангажира със силна подкрепа за работата на „ООН–Жени“, която е основен участник в системата на ООН за подобряване на правата на жените и обединяване на всички съответни заинтересовани страни с цел генериране на промени в политиката и координиране на действията; да призове всички държави – членки на ООН, както и ЕС, да осигурят подходящо финансиране за „ООН–Жени“;

д. да гарантира пълноценното участие на Парламента и на комисията по правата на жените и равенството между половете в процеса на вземане на решения във връзка с позицията на ЕС на CSW64;

ЕС като глобален фактор

е. да гарантира еднородност и допълняемост между всички съществуващи външни инструменти и политики на ЕС във връзка с интегрирането на принципа на равенство между половете, включително търговската политика на ЕС, новия Консенсус за развитие, ресурсния пакет на ЕС за интегриране на принципа на равенство между половете в сътрудничеството за развитие и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията;

ж. да провежда основана на ценности търговска политика на ЕС, което включва гарантиране на високо ниво на защита на трудовите и екологичните права, както и зачитането на основните свободи и на правата на човека, включително равенството между половете; да припомня, че всички търговски и инвестиционни споразумения на ЕС трябва да включват въпросите за равенството между половете и да включват амбициозен и задължителен раздел относно търговията и устойчивото развитие; подчертава, че търговските ангажименти в споразуменията на ЕС никога не следва да вземат връх над правата на човека, правата на жените или опазването на околната среда, както и че следва да отчитат местните, социалните и икономическите условия;

з. да поеме силна водеща роля при постигането на правата на момичетата и жените и равенството между половете във външната си дейност, особено в политиката си в областта на сигурността, външната политика, политиката на развитие и сътрудничеството, и да поднови Плана за действие за равенството между половете в областта на външните отношения след 2020 г. и да го направи още по-амбициозен; да вземе под внимание призива на Парламента ЕС да продължи да подкрепя инициативата „Spotlight“ – партньорство между ЕС и ООН за премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета до 2030 г.;

и. да удвои усилията си за изпълнение на Програмата до 2030 г. и на всички цели за устойчиво развитие, по-специално ЦУР 3 и ЦУР 5, за да гарантира, че нито една жена или момиче не са подложени на дискриминация, насилие или изключване и имат достъп до възможности за здравеопазване, прехрана, образование и работни места;

й. да направи всичко по силите си за премахване на използването на изнасилването като оръжие за водене на война и потисничество и за това както ЕС, така и неговите държави членки да окажат натиск върху правителствата на трети държави и всички заинтересовани страни в регионите, където се практикува такова основано на пола насилие, за да се преустановят тези практики, извършителите да бъдат подведени под съдебна отговорност и да се работи с оцелелите лица, засегнатите жени и общностите, за да се помогне на жертвите да се излекуват и да се възстановят;

к. да насърчава по-голямо участие на жени в процесите на мироопазване, укрепване на мира и посредничеството, както и във военните и гражданските мисии на ЕС за управление на кризи в съответствие с Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, с особен акцент върху свързаното с конфликти сексуално насилие; да припомни, че един отчитащ особеностите на пола анализ на конфликта, в консултации с основани на общността участници и организации на жените, може да позволи едно по-добро разбиране на ролята на жените при конфликти;

л. да включи свързаните с равенството на половете аспекти в хуманитарната помощ от ЕС и държавите членки, както и перспективата за сексуалното и репродуктивното здраве и права, тъй като достъпът до сексуално и репродуктивно здравеопазване е основна потребност на хората в условията на хуманитарна криза;

м. да осъди категорично правилото за „глобално блокиране“, което забранява на международните организации да получават финансиране за семейно планиране от САЩ, ако предоставят, препоръчват, насочват към свързани с аборт услуги или лобират за тях; да счита това правило за пряко нападение и пречка пред напредъка, постигнат в областта на правата на жените и момичетата; да призове ЕС и неговите държави членки спешно да противодействат на въздействието от това правило, като подкрепят в значителна степен финансирането за сексуалното и репродуктивното здраве и права, и да запълнят недостига на финансиране;

н. да вземе предвид, че в развиващите се страни жените и момичетата са непропорционално засегнати от отрицателните последици от изменението на климата, което увеличава съществуващите неравенства и застрашава здравето, безопасността и икономическото благосъстояние на жените и момичетата; да припомни, че действията в областта на климата са най-ефективни, когато жените и момичетата играят активна роля, тъй като са мощни двигатели към промяна;

Икономическо и политическо овластяване на жените

о. да увеличи усилията за по-голямо приобщаване на жените на пазара на труда и да подобри подкрепата за предприемачеството сред жените, като се има предвид, че това са ключови фактори за постигане на дългосрочен приобщаващ икономически растеж, за борбата с неравенствата и насърчаването на финансовата независимост на жените; да предприеме мерки за справяне с безработицата, и по-специално с дългосрочната безработица, сред жените;

п. да засили законодателните и незаконодателните усилията към окончателно премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете и да прилага стриктно принципа за равно заплащане, като гарантира, че възнагражденията на работниците на непълно работно време са в съответствие с еквивалента на пълно работно време, и като приема законодателство, с което се повишава прозрачността на заплащането и се подобрява правната яснота с цел разкриване на предубеденост и дискриминация въз основа на пола в структурите на заплащането, да води борба с хоризонталната и вертикалната сегрегация на работното място и да се бори с предразсъдъците на работодателите при вземането на решения за наемане на работа и повишаване; да насърчава нови инвестиции в инфраструктура за грижи, образование и здравеопазване и в публичното предлагане на достъпни, финансово достъпни и качествени услуги за полагане на грижи през целия жизнен цикъл, включително грижи за деца, лица на издръжка и възрастни хора, и да гарантира силна защита и трудови права на бременните жени по време на бременността и след нея;

р. да подкрепя политики, които благоприятстват за равно поделяне между жените и мъжете на отговорностите, свързани с полагането на грижи, и да се бори със свързаните с пола норми и неравните очаквания към половете по отношение на грижите чрез прилагане на подходящи политики, които включват мъжете в необходимата промяна;

с. да признае различното въздействие на данъчното облагане върху жените и върху различните видове домакинства (домакинства с двама работещи, домакинства с един работещ – мъж или жена, и т.н.) и да гарантира, че данъчните системи насърчават и защитават равенството между половете и данъчната справедливост за жените чрез премахване на свързаните с пола предубеждения и стимули, които затвърждават неравнопоставените роли на половете;

т. да засили действията за борба срещу хоризонталната и вертикалната сегментация на пазара на труда и феминизирането на несигурната заетост, както и да гарантира адекватни разпоредби за жените, изправени пред множество форми на дискриминация; да гарантира, че са предвидени подходящи разпоредби за възрастните жени, включително мерки като точки за периоди на полагане на грижи, подходящи минимални пенсии, обезщетения за преживели лица и отпуски по семейни причини за мъжете с цел да се предотврати феминизиране на бедността;

у. да подчертае правото на домашните работнички, включително работничките мигранти и бежанци, на достойни условия на труд и на еднаква социална закрила; да гарантира ратифицирането и прилагането на Конвенция № 189 на МОТ относно достойния труд на домашните работници;

ф. да признае значението на укрепването на политиките и мерките, насърчаващи образование за момичетата, и последиците от него за тяхното икономическо овластяване; да припомни, че е необходимо специално внимание, за да се гарантира в световен мащаб достъпът на момичетата и жените до всички равнища на образование; да подкрепя във връзка с това чувствителни към аспектите на пола професионални консултации и инициативи за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на по-голямо участие на жените в кариерите в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и на мъжете в секторите на здравеопазването, благосъстоянието и образованието; да подчертае необходимостта от приобщаване и представителство на жените в нововъзникващите икономически сектори, които са важни за устойчивото развитие, включително в ИКТ, цифровия сектор и сектора на изкуствения интелект;

х. да гарантира пълното интегриране на жените на равни начала с мъжете на всички равнища и във всички области и активно да насърчава балансирано по отношение на половете представителство и равно представителство на всички опасения и интереси на жените на всички равнища на вземане на решения; да дава пример и да деблокира в Европейския съвет Директивата относно жените в управителните съвети и да препоръча въвеждане на изисквания за балансирано представителство на половете в избирателните закони;

Премахване на основаното на пола насилие и гарантиране на основните права на жените

ц. да осъди всички форми на основано на пола насилие и факта, че жените и момичетата продължават да бъдат изложени на психологическо, физическо, сексуално и икономическо насилие, включително домашно насилие, сексуален тормоз, кибернасилие, преследване, изнасилване, ранни и принудителни бракове, генитално осакатяване, „престъпления на честта“, принудителен аборт, принудителна стерилизация, сексуална експлоатация и трафик на хора и други форми на насилие, които представляват сериозно нарушение на техните права и достойнство; да вземе под внимание сериозните опасения на Парламента във връзка с явлението „убийство на жени“, което е най-крайната форма на насилие над жените;

ч. да приключи спешно процеса на ратифициране от страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул въз основа на широко присъединяване без каквито и да било ограничения и да се застъпи за неговото ратифициране от всички държави членки; да гарантира правилното изпълнение и прилагане на Конвенцията и да предостави подходящи финансови и човешки ресурси за предотвратяване и борба с насилието над жени и основаното на пола насилие, както и за закрила на жертвите; да вземе предвид препоръките на експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (GREVIO) на Съвета на Европа и да подобри законодателството, за да го приведе в по-голяма степен в съответствие с разпоредбите на Конвенцията от Истанбул; да изиска от Комисията да представи правен акт относно предотвратяването и премахването на всички форми на насилие срещу жени и момичета и основано на пола насилие;

ш. да ратифицира Конвенция № 190 на МОТ за премахване на насилието и тормоза в областта на труда и да предприеме утвърдителни действия за изпълнение на първата по рода си препоръка на Съвета на Европа за предотвратяване и борба със сексизма, която предлага конкретни начини за различните участници да го определят и да се справят с него;

щ. да гарантира, че всички държави членки транспонират и изпълняват ефективно Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него;

aa. да гарантира всеобщо зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права и достъп до тях съгласно договореното в Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, Пекинската платформа за действие и заключителните документи от конференциите за преглед на тази програма, като признава, че тези права допринасят за постигането на всички свързани със здравето ЦУР, като например предродилните грижи и мерките за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване на детската смъртност; да признае, че достъпът до семейно планиране и здравни услуги за майките, както и до услуги за безопасен и законен аборт са съществени елементи за спасяване на живота на жените;

бб. да предостави основано на данни, съобразено с възрастта, всеобхватно образование за сексуалността и взаимоотношенията на момичетата и момчетата в училищна среда, за да се даде възможност на децата и на младите хора да придобият подходящите знания, нагласи и умения, от които се нуждаят, за да създават безопасни, здравословни и изпълнени с уважение отношения; да припомни, че подобно образование следва да се основава на зачитането на правата на човека и равенството между половете и многообразието; да признае, че такова образование следва да включва теми като сексуална ориентация и полова идентичност; изразяване на половата принадлежност; свързани с пола норми; взаимоотношения и положително съгласие; предотвратяване на сексуално и основано на пола насилие и вредни практики, като например сприятеляването с цел сексуална злоупотреба и гениталното осакатяване на жени; предотвратяване на инфекции, предавани по полов път; ХИВ и нежелана бременност, и предоставяне на информация относно достъпа до сексуално и репродуктивно здравеопазване, включително семейно планиране, методи за контрацепция и безопасен и законен аборт;

Съобразяващи се с пола и приобщаващи политики и институции

вв. да гарантира прилагането на систематично интегриране на принципа на равенство между половете като ключова стратегия в подкрепа на постигането на равенство между половете на практика; да признае, че интегрирането на принципа на равенство между половете трябва да бъде предприето във всички области на политиката и да признае специалното значение на извършването на оценки на въздействието по отношение на равенството между половете;

гг. да подобри наблюдението и събирането на съпоставими, анонимизирани данни, групирани по възраст и пол, с цел да се подобри качественият анализ на положението на жените и в резултат на това да се приемат основани на по-добра осведоменост политики в областта на равенството между половете; да призове ЕС и държавите членки да инвестират повече в събирането на данни, групирани по отделни признаци, и да спомогнат за укрепването на националните статистически капацитет и механизми в държавите партньори;

дд. да въведе интегриране на принципа на равенство между половете в политиките на ЕС в областта на околната среда и изменението на климата и да гарантира финансова и институционална подкрепа, експертен опит по отношение на равенството между половете и силни политически мерки, както и да се създадат центрове за контакт по въпросите на равенството между половете и изменението на климата в различните правителствени институции; да признае, че съдържателното и равнопоставеното участие на жените в органите за вземане на решения и в политиката и действията в областта на климата на национално и местно равнище е от съществено значение за постигането на дългосрочните цели в областта на климата, както и да признае и подкрепя ролята на жените и момичетата като агенти за промяна;

ее. да приеме и прилага съобразени с равенството между половете бюджетиране, практики и пътни карти, за да се гарантира подходящо финансиране, предназначено за насърчаване на равенството между половете; да учреди надеждни, систематични и адекватни финансови средства от националните бюджети за изпълнение на международните и националните ангажименти по отношение на равенството между половете и овластяването на жените;

жж. да прилага перспективата за равенство между половете в рамките на политиката на ЕС в областта на миграцията, която да гарантира правата на жените и момичетата бежанци, незабавно да въведе чувствителни по отношение на пола процедури за убежище и миграция и да ускори работата, за да се гарантира подходяща идентификация и защита на потенциалните жертви на трафик в приемните центрове в целия ЕС;

зз. да подчертае необходимостта от защита и насърчаване на правата на групи, страдащи от множествени и междусекторни форми на дискриминация, включително жени с увреждания, чернокожи и цветнокожи жени, жени мигранти и жени от етнически малцинства, по-възрастни жени, жени в селските и обезлюдените райони, самотни майки и ЛГБТИК* лица, и да работи за насърчаване на концепцията за борба с множествената дискриминация и за институционализирането на междусекторен анализ във всички органи на ООН, ЕС и съответните държави членки;

ии. да гарантира, че организациите на местно равнище за правата на жените и защитниците на правата на жените и ЛГБТИК* лица са подкрепени чрез предоставяне на подходящо финансиране и премахване на ограниченията, които възпрепятстват тяхната способност да действат и да търсят отговорност от властта; да насърчава широкото и пълноценно участие на гражданското общество, женските организации и маргинализираните групи при вземането на решения и изготвянето на политики на всички равнища; да насърчава участието на младите жени и младежта в частност;

йй. да приеме предложението за Директива за борба с дискриминацията, насочена към прилагане – по чувствителен към аспектите на пола начин – на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и, за сведение, на Комисията.

 

Последно осъвременяване: 7 февруари 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност