Forslag til beslutning - B9-0093/2020/REV1Forslag til beslutning
B9-0093/2020/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

5.2.2020 - (2019/2967(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B9‑xxxx
jf. forretningsordenens artikel 136, stk. 5

Frances Fitzgerald, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz
for PPE-Gruppen
Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti
for S&D-Gruppen
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior
for Renew-Gruppen
Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos‑Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint, David Cormand
for Verts/ALE-Gruppen
Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Giorgos Georgiou, Anne‑Sophie Pelletier, Petros Kokkalis, Malin Björk, Elena Kountoura, Stelios Kouloglou, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
for GUE/NGL-Gruppen


Procedure : 2019/2967(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0093/2020
Indgivne tekster :
B9-0093/2020
Vedtagne tekster :

B9‑0093/2020

Europa-Parlamentets beslutning om EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status

(2019/2967(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status og dens prioriterede tema om gennemgang og vurdering af gennemførelsen af Beijingerklæringen og -handlingsprogrammet,

 der henviser til den fjerde verdenskonference om kvinder, som fandt sted i Beijing i september 1995, erklæringen og handlingsprogrammet om styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder vedtaget i Beijing og til de efterfølgende slutdokumenter fra FN's særlige samlinger Beijing +5, +10, +15 og +20 om yderligere tiltag og initiativer til gennemførelse af Beijing-erklæringen og -handlingsprogrammet, som blev vedtaget henholdsvis den 9. juni 2000, den 11. marts 2005, den 2. marts 2010 og den 9. marts 2015,

 der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder (CEDAW),

 der henviser til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget i september 2015, og dens mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 3 og 5,

 der henviser til Parisaftalen af 12. december 2015,

 der henviser til Det Europæiske Ligestillingsinstituts rapport om Beijing +25 – femte gennemgang af gennemførelsen af Beijinghandlingsprogrammet i EU's medlemsstater,

 der henviser til resolution ECE/AC.28/2019/3 (Beijing +25 regionalt gennemgangsmøde) fra Den Økonomiske Kommission for Europa,

 der henviser til EU’s kønshandlingsplan 2016-2020 (GAP II), der blev vedtaget af Rådet den 26. oktober 2015, og til den årlige gennemførelsesrapport herfor fra 2018, der blev offentliggjort den 11. september 2019 af Kommissionen og EU's højtstående repræsentant,

 der henviser til Spotlightinitiativet mellem EU og FN, som har til formål at udrydde alle former for vold mod kvinder og piger,

 der henviser til Rådets konklusioner af 10. december 2018 om kvinder, fred og sikkerhed,

 der henviser til Rådets konklusioner af 9.-10. november 2019 om økonomier præget af kønsligestilling i EU: vejen frem,

 der henviser til formandskabets konklusioner af 6. december 2018 om kønsligestilling, ungdom og digitalisering,

 der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om ligestilling i EU's handelsaftaler[1],

 der henviser til sin beslutning af 3. oktober 2017 om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU[2],

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2019 om ligestilling og beskatning i EU[3],

 der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold[4],

 der henviser til artikel 157, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til forespørgsel til Rådet om EU's prioriteter for den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (O-000006/2020 – B9‑XXXX),

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip i EU, som er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union og chartret om grundlæggende rettigheder, og at integrering af kønsaspektet derfor er et vigtigt redskab til at integrere ligestillingsprincippet i alle EU's politikker, foranstaltninger og tiltag, herunder i EU's optræden udadtil;

B. der henviser til, at kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene ikke blot er grundlæggende menneskerettigheder, som bør forsvares af kvinder og mænd i lige grad, men også en forudsætning for at fremme social og økonomisk udvikling og mindske fattigdom og et nødvendigt grundlag for en fredelig, velstående og bæredygtig verden;

C. der henviser til, at Beijinghandlingsprogrammet blev oprettet for 25 år siden, men at mange af de udfordringer, der blev udpeget i 1995, stadig er relevante i dag (såsom kønsbestemte løn- og pensionsforskelle, lav beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder, underrepræsentation i beslutningstagningen, ulige fordeling af ubetalt arbejde og kønsbaseret vold m.fl.); der henviser til, at den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status vil fokusere på at gennemgå og vurdere gennemførelsen af Beijingerklæringen og -handlingsprogrammet, resultaterne af Generalforsamlingens 23. særlige samling og den fulde gennemførelse af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

D. der henviser til, at det femte mål for bæredygtig udvikling er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder overalt i verden; der henviser til, at det femte mål for bæredygtig udvikling er et mål i sig selv, hvilket betyder, at det skal integreres i hele 2030-dagsordenen, så alle målene for bæredygtig udvikling opfyldes; der henviser til, at styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder betyder, at de skal udrustes med de nødvendige redskaber til at blive økonomisk uafhængige, blive repræsenteret ligeligt overalt i samfundet, spille en ligeværdig rolle i alle livets sfærer og opnå større magt i det offentlige liv og kontrol over alle beslutninger, der påvirker deres liv;

E. der henviser til, at EU er en global international leder, eftersom EU er den største yder af udviklingsbistand og sammen med sine medlemsstater tegner sig for over halvdelen af den officielle udviklingsbistand (ODA) på verdensplan, og at EU har været en vigtig fortaler for 2030-dagsordenen og er fast besluttet på at gennemføre den; der henviser til, at den europæiske konsensus om udvikling omfatter ligestilling mellem kønnene og kvinders og pigers menneskerettigheder samt styrkelse og beskyttelse af dem som et grundlæggende princip og en prioritet inden for alle områder af EU's optræden udadtil;

F. der henviser til, at der ses en organiseret, bekymrende modreaktion mod kvinders rettigheder og LGBTIQ*-rettigheder i hele verden; der henviser til, at denne modreaktion også er synlig i medlemsstaterne, hvor anti-ligestillingsbevægelser forsøger at begrænse seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder, forbyde seksualundervisning og kønsstudier og fremme smædekampagner mod Istanbulkonventionen; der henviser til, at denne forværring af kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene skal sidestilles med et angreb mod selve demokratiet;

G. der henviser til, at de kønsbestemte løn- og pensionsforskelle er blevet reduceret i EU siden 2013, men at de stadig er høje (henholdsvis ca. 16 % og 37 %); der henviser til, at den kønsbestemte forskel i beskæftigelsesfrekvensen fortsat er på 11,5 procentpoint; der henviser til, at det stadig er fire gange mere sandsynligt, at kvinder arbejder på deltid end mænd, og at dette tal praktisk talt ikke har ændret sig siden 2013;

H. der henviser til, at kvinder i Europa og i resten af verden fortsat bærer en større del af ansvaret for pasning af børn og ældre familiemedlemmer end mænd; der henviser til, at det f.eks. anslås, at kvinder i EU gennemsnitligt udfører ca. 13 timers mere ubetalt arbejde pr. uge end mænd; der henviser til, at Barcelonamålene for formel børnepasning til trods for visse fremskridt endnu ikke er blevet opfyldt fuldt ud i nogle medlemsstater, og at næsten en tredjedel af husholdningerne i EU stadig har svært ved at få råd til børnepasning; der henviser til, at der er betydelige mangler i tilgængeligheden af formelle langtidsplejetjenester for ældre og personer med handicap samt betydelige forskelle med hensyn til medlemsstaternes udgifter til disse tjenester;

I. der henviser til, at andelen af kvinder i beslutningstagerroller hovedsagelig er steget siden 2013, men at fremskridtene typisk har været langsomme og uensartede; der henviser til, at graden af underrepræsentationen af kvinder varierer mellem og inden for de enkelte sektorer og medlemsstater; der henviser til, at der især er konstatereret en ringe repræsentation af kvinder (omkring 20 % eller mindre) i mange økonomiske og forretningsmæssige beslutningstagende stillinger, i sportsverden, i den diplomatiske sektor og i Den Europæiske Unions Domstol;

J. der henviser til, at næsten én ud af tre enlige kvinder og mænd er i risiko for fattigdom eller social udstødelse, og størstedelen (87 %) af de enlige forældre er kvinder; der henviser til, at omkring hver anden person med migrantbaggrund fra tredjelande og næsten en tredjedel af kvinder med handicap er i risiko for fattigdom og social udstødelse; der henviser til, at fire ud af fem medlemmer af romasamfundet har indkomster, der ligger under fattigdomsgrænsen i deres bopælsland, og at færre end én ud af fem romakvinder (16 år og derover) er i beskæftigelse;

K. der henviser til, at vold mod kvinder i henhold til Istanbulkonventionen forstås som en krænkelse af menneskerettighederne og en form for diskrimination mod kvinder; der henviser til, at kønsbaseret vold er fortsat er daglig kost for millioner af kvinder og piger; der henviser til, at ikke mindre end hver anden kvinde i EU har været udsat for seksuel chikane, og at hver tredje er blevet udsat for fysisk og/eller seksuel vold; der henviser til, at kvinder og piger udgør over to tredjedele af ofrene for menneskehandel; der henviser til, at visse grupper af kvinders eksponering for tværgående og mangeartede former for forskelsbehandling øger deres eksponering for forskellige former for kønsbaseret vold yderligere; der henviser til, at bekæmpelse af forskelsbehandling i lovgivningen og i praksis og bekæmpelse af diskriminerende holdninger og normer på områder som børneægteskaber og anden traditionel praksis og styrker kvinders rettigheder og muligheder; der henviser til, at det udgør en form for vold mod kvinder at nægte tjenester inden for seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder;

L. der henviser til, at fremkomsten af cybervold (herunder hadefuld tale på internettet, stalking, mobning eller chikane på internettet og deling af eksplicitte billeder uden samtykke) vækker stigende bekymring, da en sådan vold kan bringe kvinder til tavshed og afskrække dem fra at indtage en fremtrædende plads i det offentlige liv; der henviser til, at kvinder i offentlige funktioner som f.eks. politikere, journalister og forkæmpere for kvinders og mindretals rettigheder i stigende grad bliver udsat for sexistisk chikane på internettet; der henviser til, at kvinder også udsættes for kønsbaseret chikane og mobning på arbejdspladsen, hvilket er blevet tydeligt påvist og anerkendt af den nylige globale #MeToo-bevægelse;

M. der henviser til, at adgangen til seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder varierer meget verden over samt inden for og mellem medlemsstaterne; der henviser til, at det er særlig skadeligt for dem, der befinder sig i de mest sårbare situationer, at blive nægtet adgang eller have begrænset adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder; der henviser til, at alle de lande, der blev analyseret i Contraception Atlas for 2019, skal gøre mere for at forbedre adgangen til information og præventionsmidler, så folk selv kan bestemme over deres reproduktion;

N. der henviser til, at kvinder er drivkræfter bag forandring og bidrager til forebyggelse og løsning af konflikter, fredsopbygning, fredsforhandlinger og genopbygning efter konflikter;

O. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en forudsætning for bæredygtig udvikling og effektiv håndtering af klimaudfordringerne med henblik på at opnå en retfærdig omstilling, der ikke lader nogen i stikken; der henviser til, at alle klimatiltag skal omfatte et kønsperspektiv og et tværgående perspektiv; der henviser til, at kvinder skal spille en stærkere rolle på klimaområdet som ledere, fagfolk og tekniske drivkræfter bag forandring;

P. der henviser til, at kvinders økonomiske indflydelse og status er afgørende for bæredygtig udvikling og økonomisk vækst; der henviser til betydningen af at støtte kvindelige iværksættere, kvinders rolle i handelspolitikker og -aftaler og inddragelse af kvinder på nye økonomiske områder såsom IKT, STEM, den digitale sektor, kunstig intelligens og den grønne økonomi som løftestænger for bæredygtig vækst og kvinders økonomiske uafhængighed;

1. henstiller til Rådet:

Generelle bemærkninger

a. at bekræfte sin urokkelige støtte til Beijinghandlingsprogrammet og de efterfølgende gennemgangskonferencer og den række af foranstaltninger for ligestilling mellem kønnene fastsat heri; at gentage, at arbejdet med at opnå rettigheder for kvinder og ligestilling mellem kønnene kræver en koordineret og flerstrenget tilgang, der inddrager alle interessenter, og som tager fat på de vedvarende mangeartede former for forskelsbehandling, de fremherskende kønsstereotyper og den manglende ligestilling mellem kønnene;

b. at understrege betydningen af et positivt resultat i den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status, der finder sted fra den 9. til den 20. marts 2020, herunder ved at vedtage en række fremadrettede ambitiøse forpligtelser, der fastsættes i den politiske erklæring;

c. at sikre, at EU har en fælles holdning og gør en stor indsats for utvetydigt at fordømme modreaktionen mod ligestilling mellem kønnene og de underminerende foranstaltninger mod kvinders rettigheder, selvstændighed og frigørelse på ethvert område; at anerkende, at en væsentlig metode til at bekæmpe denne modreaktion består i proaktivt at fremme rettighedsbaseret ligestilling mellem kønnene og integrere kønsaspektet overalt;

d. at give tilsagn om sin massive støtte til arbejdet i UN Women, som er en central aktør i FN-systemet til fremme af kvinders rettigheder og samling af alle relevante interessenter med henblik på at skabe politisk forandring og koordinere tiltag; at opfordre FN's medlemsstater og EU til at sikre tilstrækkelig finansiering af UN Women;

e. at sikre, at Parlamentet og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling inddrages fuldt ud i beslutningsprocessen vedrørende EU's holdning på den 64. samling i FN's Kommission for Kvinders Status;

EU som global aktør

f. at sikre sammenhæng og komplementaritet blandt alle EU's eksisterende eksterne instrumenter og politikker med hensyn til integrering af kønsaspektet, herunder EU's handelspolitik, den nye konsensus om udvikling, EU-ressourcepakken om integrering af kønsaspektet i udviklingssamarbejde og EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati;

g. at føre en værdibaseret EU-handelspolitik, som omfatter, at der sikres en høj grad af beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og miljøet, og at de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettighederne, herunder ligestilling mellem kønnene, respekteres; at minde om, at kønsaspektet skal integreres i alle EU's handels- og investeringsaftaler, og at aftalerne skal omfatte et ambitiøst kapitel, der kan håndhæves, om handel og bæredygtig udvikling; at understrege, at handelsforpligtelser i EU's aftaler aldrig bør tilsidesætte menneskerettighederne, kvinders rettigheder eller miljøbeskyttelse, og bør tage hensyn til det lokale, sociale og økonomiske miljø;

h. at indtage en stærkt lederrolle med henblik på at opnå rettigheder for kvinder og piger og ligestilling mellem kønnene i sin optræden udadtil, navnlig i sin sikkerheds-, udenrigs-, udviklings- og samarbejdspolitik, og at forny kønshandlingsplanen for eksterne forbindelser efter 2020 og gøre den endnu mere ambitiøs; at efterkomme Parlamentets opfordring til EU om fortsat at støtte Spotlightinitiativet, som er et partnerskab mellem EU og FN, der skal afskaffe alle former for vold mod kvinder og piger inden 2030;

i. at fordoble sin indsats i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen og alle målene for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 3 og 5, for at sikre, at ingen kvinder eller piger udsættes for forskelsbehandling, vold eller udstødelse, og at de alle har adgang til sundhed, mad, uddannelse og jobmuligheder;

j. at gøre sit yderste for at udrydde brugen af voldtægt som krigsvåben og undertrykkelsesform og sikre, at både EU og dets medlemsstater lægger pres på tredjelandes regeringer og alle relevante interessenter i de regioner, hvor denne form for kønsbaseret vold finder sted, med henblik på at få sat en stopper for denne praksis, bringe gerningsmændene for en domstol og arbejde med de overlevende, de berørte kvinder og lokalsamfundene for at hjælpe dem med at heles og komme på fode igen;

k. at tilskynde til, at flere kvinder deltager i processer til fredsbevarelse, fredsopbygning og mægling og i EU's militære og civile krisestyringsmissioner i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed med særlig fokus på konfliktrelateret seksuel vold; at minde om, at kønssensitiv konfliktanalyse i samråd med samfundsbaserede aktører og kvindeorganisationer kan fremme forståelsen af kvinders rolle i konflikter;

l. at medtage et kønsligestillingsperspektiv i EU's og medlemsstaternes humanitære bistandsindsats og et perspektiv vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder, eftersom adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje er et grundlæggende behov for mennesker i humanitære sammenhænge;

m. at tage stærkt afstand fra reglen om "den globale mundkurv", som indebærer, at internationale organisationer ikke kan modtage amerikansk støtte til familieplanlægning, hvis de yder, rådgiver om, henviser til eller driver lobbyvirksomhed for aborttjenester; at betragte denne regel som et direkte angreb på og et tilbageslag for de fremskridt, der er gjort til fordel for kvinders og pigers rettigheder; at opfordre EU og dets medlemsstater til hurtigst muligt at imødegå virkningen af reglen om den globale mundkurv ved i betydelig grad at støtte finansieringen af seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder og udfylde finansieringshullet;

n. at tage hensyn til, at kvinder og piger i udviklingslandene rammes uforholdsmæssigt hårdt af de negative virkninger af klimaændringerne, hvilket øger de eksisterende uligheder og truer kvinders og pigers sundhed, sikkerhed og økonomiske velfærd; at minde om, at klimaindsatsen er mest effektiv, når kvinder og piger spiller en aktiv rolle, da de er stærke drivkræfter bag forandring;

Kvinders økonomiske og politiske indflydelse og status

o. at intensivere bestræbelserne på at øge inddragelsen af kvinder på arbejdsmarkedet og forbedre støtten til kvindelige iværksættere, da de er afgørende faktorer for at opnå en inklusiv og langsigtet økonomisk vækst, bekæmpe uligheder og fremme kvinders økonomiske uafhængighed; at træffe foranstaltninger til at bekæmpe arbejdsløsheden blandt kvinder, navnlig langtidsledigheden;

p. at styrke både de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige bestræbelser på definitivt at udjævne den kønsbestemte løn- og pensionsforskel og at håndhæve princippet om ligeløn strengt ved at sikre, at løn til deltidsansatte er i overensstemmelse med fuldtidsækvivalenten, og ved at vedtage lovgivning, der øger løngennemsigtigheden og forbedrer den juridiske klarhed med hensyn til at afdække kønsfordomme og forskelsbehandling i lønstrukturer, bekæmpe vertikal og horisontal kønsopdeling på arbejdsmarkedet og bekæmpe arbejdsgivernes fordomme i forbindelse med ansættelse og beslutninger om forfremmelse; at fremme nye investeringer i infrastruktur til omsorg, uddannelse og sundhedspleje og i offentlig tilvejebringelse af tilgængelige, prismæssigt overkommelige og kvalitetsprægede ydelser igennem hele livscyklussen, herunder omsorg til børn, plejekrævende personer og ældre, og sikre en høj grad af beskyttelse samt arbejdstagerrettigheder for gravide kvinder under og efter graviditeten;

q. at støtte politikker, som fremmer en ligelig fordeling af huslige opgaver og omsorgsopgaver mellem kvinder og mænd, og bekæmpe kønsnormer og ulige kønsrelaterede forventninger om omsorg ved at gennemføre passende politikker, der involverer mænd i den nødvendige forandring;

r. at anerkende, at beskatning har forskellige virkninger på kvinder og på forskellige typer husstande (husstande med to indtægter, husstande med én indtægt fra en kvinde eller en mand osv.), og sikre, at beskatningssystemerne fremmer og beskytter ligestilling mellem kønnene og skattemæssig retfærdighed for kvinder ved at fjerne skattemæssige skævheder mellem kønnene og andre incitamenter, som opretholder ulige kønsroller;

s. at intensivere arbejdet med at bekæmpe den horisontale og vertikale segmentering af arbejdsmarkedet og feminiseringen af usikre ansættelsesforhold og sikre, at der træffes passende foranstaltninger for kvinder, der udsættes for flere former for forskelsbehandling; at sikre, at der træffes passende foranstaltninger for ældre kvinder, herunder foranstaltninger såsom godskrivning for plejeperioder, passende minimumspensioner, ydelser til efterladte og familieorlov for mænd med henblik på at forhindre feminiseringen af fattigdom;

t. at fremhæve kvindelige husarbejderes, herunder migranters og flygtninges, ret til ordentlige arbejdsforhold og ligeværdig social beskyttelse; at sikre ratificeringen og gennemførelsen af ILO-konvention nr. 189 om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere;

u. at anerkende betydningen af at styrke politikker og foranstaltninger til fremme af pigers uddannelse og dens virkninger med hensyn til deres sundhed og styrkelse af deres økonomiske indflydelse og status; at minde om, at der er behov for et særligt fokus for at sikre pigers og kvinders adgang til alle uddannelsesniveauer verden over; i denne forbindelse at støtte kønssensitiv karriererådgivning og opmærksomhedsskabende initiativer for at øge antallet af kvinder, der gør karriere inden for STEM, og antallet af mænd, der gør karriere i sundheds-, velfærds- og uddannelsessektoren; at fremhæve behovet for at inkludere kvinder og sørge for, at de er repræsenteret på nye økonomiske områder, som er vigtige for den bæredygtige udvikling, herunder i IKT-sektoren, den digitale sektor og sektoren for kunstig intelligens;

v. at sikre, at kvinder integreres fuldstændigt på lige fod med mænd på alle niveauer og inden for alle områder, og aktivt fremme en ligelig kønsmæssig repræsentation og ligelig repræsentation af alle kvinders bekymringer og interesser på alle niveauer af beslutningstagningen; at gå foran med et godt eksempel og ophæve blokeringen af direktivet om kvinder i bestyrelser i Det Europæiske Råd og anbefale, at der i valglovene indføres krav om ligelig kønsfordeling;

Udryddelse af kønsbaseret vold og sikring af kvinders grundlæggende rettigheder

w. at fordømme alle former for kønsbaseret vold og det forhold, at kvinder og piger fortsat udsættes for psykisk, fysisk, seksuel og økonomisk vold, herunder vold i hjemmet, seksuel chikane, cybervold, stalking, voldtægt, tidlige og tvungne ægteskaber, kvindelig kønslemlæstelse, såkaldte "æresforbrydelser", tvangsabort, tvangssterilisation, seksuel udnyttelse og menneskehandel samt andre former for vold, der udgør en alvorlig krænkelse af deres menneskerettigheder og værdighed; at notere sig Parlamentets alvorlige bekymring over fænomenet kvindedrab, som er den mest ekstreme form for vold mod kvinder;

x. at foretage EU's ratificering af Istanbulkonventionen snarest muligt på grundlag af en bred tiltrædelse uden begrænsninger og slå til lyd for, at den ratificeres af alle medlemsstater; at sikre en ordentlig gennemførelse og håndhævelse af konventionen og afsætte tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og kønsbaseret vold og til beskyttelse af ofrene; at tage hensyn til henstillingerne fra Europarådets ekspertgruppe vedrørende indsatsen mod vold mod kvinder og vold i hjemmet (GREVIO) og forbedre lovgivningen for i højere grad at bringe den i overensstemmelse med bestemmelserne i Istanbulkonventionen; at anmode Kommissionen om at forelægge en retsakt om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger og kønsbaseret vold;

y. at ratificere ILO-konvention nr. 190 om bekæmpelse af vold og chikane i arbejdslivet og træffe konkrete foranstaltninger til gennemførelse af Europarådets allerførste henstilling om forebyggelse og bekæmpelse af sexisme, hvori der foreslås konkrete måder, hvorpå forskellige aktører kan identificere og håndtere sexisme;

z. at sikre, at alle medlemsstater på effektiv vis gennemfører direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor[5],

aa. at garantere universel respekt for og adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og de dermed forbundne rettigheder som vedtaget i handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling, Beijinghandlingsprogrammet og slutdokumenterne fra gennemgangskonferencerne herom, som anerkender, at de bidrager til opfyldelsen af alle sundhedsrelaterede mål for bæredygtig udvikling såsom svangerskabsrådgivning og foranstaltninger til at undgå højrisikofødsler og reducere spædbørns- og børnedødeligheden; at anerkende, at adgang til familieplanlægning, sundhedstjenester for mødre og sikre og lovlige aborttjenester er vigtige elementer, der bidrager til at redde kvinders liv;

bb. at tilvejebringe evidensbaseret, alderssvarende og omfattende seksual- og samlivsundervisning for piger og drenge i skolen, så børn og unge kan tilegne sig nøjagtigt den viden, de holdninger og de færdigheder, de har brug for til at skabe sikre, sunde og respektfulde relationer; at minde om, at en sådan uddannelse bør være baseret på respekt for menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene og mangfoldighed; at anerkende, at en sådan uddannelse bør omfatte emner som seksuel orientering og kønsidentitet, kønsmæssige udtryksformer, kønsnormer, forhold og bekræftende samtykke, forebyggelse af seksuel og kønsbaseret vold og skadelig praksis såsom grooming og kvindelig kønslemlæstelse, forebyggelse af seksuelt overførte infektioner, hiv og utilsigtet graviditet og give oplysninger om adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning, præventionsmetoder og sikker og lovlig abort;

Kønsorienteret og inkluderende politikker og institutioner

cc. at sikre gennemførelsen af systematisk integrering af kønsaspektet som en central strategi til støtte for gennemførelsen af ligestilling mellem kønnene i praksis; at anerkende, at integrering af kønsaspektet skal ske på alle politikområder, og anerkende den særlige betydning af at foretage kønsspecifikke konsekvensanalyser;

dd. at forbedre overvågningen og indsamlingen af sammenlignelige, anonymiserede alders- og kønsopdelte data med henblik på at forbedre den kvalitative analyse af kvinders situation og vedtage en mere velfunderet kønspolitik; at opfordre EU og medlemsstaterne til at investere mere i at indsamle opdelte data og bidrage til at styrke de nationale statistiske kapaciteter og mekanismer i partnerlandene;

ee. at indføre integrering af kønsaspektet i EU's miljø- og klimaændringspolitikker og sikre finansiel og institutionel støtte, ekspertise i kønsspørgsmål og stærke politiske foranstaltninger samt at oprette kontaktpunkter vedrørende ligestilling mellem kønnene og klimaændringer på tværs af regeringsinstitutioner; at anerkende, at meningsfuld og ligelig deltagelse af kvinder i beslutningstagende organer og i klimapolitik og -tiltag på nationalt og lokalt plan er afgørende for at nå de langsigtede klimamål, og anerkende og støtte kvinders og pigers rolle som drivkræfter bag forandring;

ff. at vedtage og gennemføre kønsbudgettering og kønsorienterede praksisser og køreplaner med henblik på at sikre tilstrækkelig øremærket finansiering til fremme af ligestilling mellem kønnene; at afsætte pålidelige, systematiske og tilstrækkelige midler fra de nationale budgetter til gennemførelse af internationale og nationale forpligtelser vedrørende ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder;

gg. at indføre et kønsperspektiv i EU's migrationspolitik, der sikrer flygtningekvinders og -pigers rettigheder, indføre kønssensitive asyl- og migrationsprocedurer omgående og intensivere bestræbelserne på at sikre korrekt identifikation og beskyttelse af mulig ofre for menneskehandel i modtagelsescentre i hele EU;

hh. at understrege behovet for at beskytte og fremme rettighederne for grupper, der udsættes for mangeartede og tværgående former for forskelsbehandling, herunder kvinder med handicap, sorte kvinder og farvede kvinder, migrantkvinder og kvinder tilhørende et etnisk mindretal, ældre kvinder, kvinder i landdistrikter og affolkede områder, enlige mødre og LGBTIQ*-personer, og arbejde for at fremme konceptet om bekæmpelse af mangeartet forskelsbehandling og institutionalisere tværgående analyser i alle FN's organer, i EU og i de respektive medlemsstater;

ii. at sikre, at græsrodsorganisationer, der kæmper for kvinders rettigheder, og fortalere for kvinders rettigheder samt LGBTIQ*-rettigheder støttes gennem tilvejebringelse af tilstrækkelig finansiering og fjernelse af begrænsninger, der hæmmer deres evne til at fungere og drage magten til ansvar; at fremme en bred og meningsfuld deltagelse af civilsamfundet, kvindeorganisationer og marginaliserede grupper i beslutningsprocessen og politikudformningen på alle niveauer; at tilskynde især unge kvinder og unge generelt til at deltage;

jj. at vedtage forslaget til direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling, der har til formål på en kønsbevidst måde at gennemføre princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Kommissionen.

Seneste opdatering: 7. februar 2020
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik