Πρόταση ψηφίσματος - B9-0093/2020/REV1Πρόταση ψηφίσματος
B9-0093/2020/REV1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

5.2.2020 - (2019/2967(RSP))

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B9‑XXXX
σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Frances Fitzgerald, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ‑Βρυωνίδη, Cindy Franssen, Pernille Weiss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Ewa Kopacz
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Evelyn Regner, Maria Noichl, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, Monika Beňová, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Katalin Cseh, Moritz Körner, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Radka Maxová, Sylvie Brunet, Karen Melchior
on behalf of the Renew Group
Monika Vana, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Niklas Nienaß, Erik Marquardt, Petra De Sutter, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Michael Bloss, Salima Yenbou, Anna Cavazzini, Gwendoline Delbos‑Corfield, Hannah Neumann, Tilly Metz, Marie Toussaint, David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Pernando Barrena Arza, Manon Aubry, Manuel Bompard, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Γιώργος Γεωργίου, Anne‑Sophie Pelletier, Πέτρος Κόκκαλης, Malin Björk, Έλενα Κουντουρά, Στέλιος Κούλογλου, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2019/2967(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B9-0093/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B9-0093/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B9‑0093/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

(2019/2967(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας και το θέμα προτεραιότητας της που είναι η επανεξέταση και η εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου,

 έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης για τη χειραφέτηση των γυναικών που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα μεταγενέστερα τελικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους του ΟΗΕ «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, τα οποία εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνει (ΣΒΑ), και ειδικότερα τους ΣΒΑ 3 και 5·

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της 12ης Δεκεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του 2019 με τίτλο  «Πεκίνο +25 – Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ»:

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα ECE/AC.28/2019/3 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (περιφερειακή διάσκεψη αναθεώρησης του Πεκίνου + 25)·

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2016-2020 (GAP II), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, και την ετήσια έκθεση εφαρμογής του για το 2018, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο στις 11 Σεπτεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ του 2017 που αποσκοπεί στην εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια της 10ης Δεκεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Ισότητα των φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: η μελλοντική πορεία»

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 6ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων, τη νεολαία και την ψηφιοποίηση,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην ΕΕ[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας[4],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 157 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (O-000006/2020 – B9‑XXXX),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ότι, κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση αυτής της αρχής σε όλες τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΕ, καθώς και στην εξωτερική της διάσταση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να υπερασπίζονται στον ίδιο βαθμό γυναίκες και άνδρες, αλλά ότι  αποτελούν επίσης προϋποθέσεις για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και για τη μείωση της φτώχειας και απαραίτητο θεμέλιο ενός ειρηνικού, ευημερούντος και βιώσιμου κόσμου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (BPfA) δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια, πολλές από τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν το 1995 εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα (όπως, μεταξύ πολλών άλλων, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των γυναικών, η υποεκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας και η έμφυλη βία): λαμβάνοντας υπόψη ότι η UN CSW64 θα επικεντρωθεί στην επανεξέταση και αξιολόγηση της εφαρμογής της BPfA, στα αποτελέσματα της 23ης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και στην πλήρη υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ5 αποσκοπεί στην επίτευξη ισότητας των φύλων και στην χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ5 είναι ένας αυτοτελής στόχος, δηλαδή πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την Ατζέντα του 2030 για την υλοποίηση όλων των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών συνίσταται στο να τους παρασχεθούν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες, να εκπροσωπούνται ισότιμα στην κοινωνία, να διαδραματίζουν ισότιμο ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία στη δημόσια ζωή και έλεγχο όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας και ότι από κοινού με τα κράτη μέλη της παρέχει περισσότερο από το ήμισυ της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) παγκοσμίως και αποτελεί μείζονα υποστηρικτή του προγράμματος δράσης 2030 το οποίο έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και τη χειραφέτηση και την προστασία τους, ως βασική αρχή και προτεραιότητα σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σε ολόκληρο τον κόσμο μια οργανωμένη, ανησυχητική εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ*· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναντίωση αυτή είναι επίσης ορατή στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου κινήματα κατά του φύλου προσπαθούν να περιορίσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, να απαγορεύσουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις μελέτες σχετικά με το φύλο και να προωθήσουν εκστρατείες δυσφήμισης κατά της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων ισοδυναμεί με επιθέσεις κατά της ίδιας της δημοκρατίας·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων έχουν μειωθεί στην ΕΕ από το 2013, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλές (περίπου 16 % και 37 % αντίστοιχα)·  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης παραμένει στάσιμο σε 11.5 εκατοστιαίες μονάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να εργάζονται γυναίκες με καθεστώς μερικής απασχόλησης εξακολουθεί να είναι σχεδόν τετραπλάσια από την πιθανότητα των ανδρών και ότι αυτή η διαφορά έχει στην ουσία παραμείνει αναλλοίωτη από το 2013·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να έχουν περισσότερες ευθύνες από τους άνδρες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων συγγενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στην ΕΕ, εκτιμάται ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν κατά μέσο όρο περίπου 13 ώρες περισσότερη μη αμειβόμενη εργασία την εβδομάδα από  τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, οι στόχοι της Βαρκελώνης για την παροχή επίσημης παιδικής φροντίδας δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι σχεδόν το ένα τρίτο των νοικοκυριών στην ΕΕ συνεχίζουν να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην παροχή παιδικής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα επίσημων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις δαπάνες των κρατών μελών για αυτές τις υπηρεσίες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε ρόλους λήψης αποφάσεων έχει ως επί το πλείστον αυξηθεί από το 2013, η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν κατά κανόνα αργή και αποσπασματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός υποεκπροσώπησης των γυναικών ποικίλει μεταξύ και εντός τομέων  και κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εκπροσώπησης των γυναικών (περίπου 20 % ή λιγότερο) σε πολλές θέσεις λήψης οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, στον τομέα του αθλητισμού, στον διπλωματικό τομέα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν κάθε τρίτη γυναίκα και κάθε τρίτος άνδρας χωρίς σύντροφο διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και ότι οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (87 %) των μόνων γονέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου ένα στα δύο άτομα από οικογένειες μεταναστών που δεν προέρχονται από την ΕΕ και σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών με αναπηρία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα στα  πέντε μέλη της κοινότητας των Ρομά έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας στη χώρα διαμονής τους και ότι λιγότερες από μία στις πέντε γυναίκες Ρομά (ηλικίας 16 ετών και άνω) εργάζονται·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η βία κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και μία στις τρεις έχουν πέσει θύματα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση ορισμένων ομάδων γυναικών σε διατομεακές και πολλαπλές μορφές διακρίσεων αυξάνει περαιτέρω την έκθεσή τους σε διάφορες μορφές έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε νόμους και πρακτικές και η αντιμετώπιση μεροληπτικών συμπεριφορών και κανόνων σε τομείς όπως οι γάμοι παιδιών και άλλες εθιμικές πρακτικές ενισχύουν τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση βίας στον κυβερνοχώρο (συμπεριλαμβανομένων της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, της επίμονης παρακολούθησης μέσω διαδικτύου, του εκφοβισμού ή της παρενόχλησης και της μη συναινετικής δημοσίευσης σαφών εικόνων) προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς η βία αυτή μπορεί να φιμώσει τις γυναίκες και να τις αποθαρρύνει από το να αναλάβουν εξέχοντα ρόλο στη δημόσια ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ασκούν δημόσια λειτουργήματα, όπως οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και όσες αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων, πέφτουν όλο και περισσότερο θύματα σεξιστικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται επίσης παρενόχληση λόγω φύλου και εκφοβισμό στον χώρο εργασίας, πράγμα το οποίο έγινε εμφανές και αναγνωρίστηκε με ορατό τρόπο με το πρόσφατο παγκόσμιο κίνημα # MeToo·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα παρουσιάζει μεγάλες διαφορές ανά τον κόσμο, όπως επίσης και εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της πρόσβασης ή η περιορισμένη πρόσβαση είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τις γυναίκες που βρίσκονται στις πλέον ευάλωτες καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα που αναλύθηκε στον Άτλαντα για την Αντισύλληψη του 2019 πρέπει να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει την πρόσβαση στην ενημέρωση και τις προμήθειες ειδών αντισύλληψης ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους για την αναπαραγωγική ζωή τους·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν παράγοντες θετικής αλλαγής και συμβάλλουν στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης, σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων καθώς και για την επίτευξη δίκαιης και ισότιμης μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και μια διατομεακή προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στον χώρο της κλιματικής αλλαγής ως επικεφαλής, επαγγελματίες και τεχνικοί παράγοντες αλλαγής·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών έχει ζωτική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία της στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, του ρόλου των γυναικών στις εμπορικές πολιτικές και συμφωνίες, και της ένταξης των γυναικών σε αναδυόμενους οικονομικούς τομείς όπως οι ΤΠΕ, οι κλάδοι STEM, ο ψηφιακός τομέας, η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη οικονομία ως μοχλών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών·

1. απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Γενικές παρατηρήσεις

α. να επιβεβαιώσει εκ νέου την απεριόριστη δέσμευσή του υπέρ της BPfA και των επακόλουθων διασκέψεων αναθεώρησης, καθώς και υπέρ του φάσματος δράσεων για την ισότητα των φύλων που περιγράφονται σε αυτήν· επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια για την επίτευξη των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων απαιτεί μια συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση των επίμονων πολλαπλών μορφών διακρίσεων, των επικρατούντων στερεοτύπων των φύλων και της έλλειψης ισότητας μεταξύ των φύλων·

β. να υπογραμμίσει τη σημασία ενός θετικού αποτελέσματος κατά την CSW64, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2020, μεταξύ άλλων μέσω της έγκρισης μιας δέσμης μακρόπνοων φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα περιγράφονται στην πολιτική δήλωση·

γ. να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα τηρήσει  ενιαία στάση και θα αναλάβει αποφασιστική δράση για την ομόφωνη καταγγελία της εναντίωσης στην ισότητα των φύλων και των μέτρων που υπονομεύουν τα δικαιώματα, την αυτονομία και τη χειραφέτηση των γυναικών σε όλους τους τομείς· να αναγνωρίσει ότι ένας σημαντικός τρόπος για να καταπολεμηθεί αυτή η εναντίωση είναι η προορατική προώθηση της ισότητας των φύλων με βάση τα δικαιώματα και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς·

δ. να υποσχεθεί ότι θα υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό το έργο της μονάδας ΗΕ Γυναίκες, η οποία αποτελεί κεντρικό παράγοντα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη συνεργασία όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να επέλθει αλλαγή πολιτικής και να συντονιστούν οι δράσεις· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, καθώς και την ΕΕ, να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την μονάδα ΗΕ Γυναίκες·

ε. να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την θέση της ΕΕ στην CSW64·

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας

στ. να εξασφαλίσει τη συνοχή και την συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των ήδη υφιστάμενων εξωτερικών μέσων και πολιτικών της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, της νέας Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη, της δέσμης των πόρων της ΕΕ για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή συνεργασία, και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ζ. να ασκεί μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται σε σύστημα αξιών και η οποία να περιλαμβάνει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· να υπενθυμίσει ότι όλες οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και να περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· να αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών ή της περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμούν το τοπικό πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον·

η. να αναλάβει ισχυρό ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην εξωτερική της δράση, ιδίως στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής για την ανάπτυξη και τη συνεργασία και να ανανεώσει το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων για τις εξωτερικές σχέσεις μετά το 2020 και να το καταστήσει ακόμη πιο φιλόδοξο· να λάβει υπόψη του το αίτημα του Κοινοβουλίου το οποίο ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ να στηρίζει την πρωτοβουλία «Spotlight», μια εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ, στόχος της οποίας είναι η εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030·

θ. να διπλασιάσει τις προσπάθειές του για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030 και όλων των ΣΒΑ, και ιδίως των ΣΒΑ3 και ΣΒΑ5, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι δεν θα υφίσταται διακρίσεις, βία ή αποκλεισμό και θα έχει πρόσβαση στην υγεία, στη σίτιση, στην εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης·

ι. να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαλειφθεί η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης και για να ασκηθεί πίεση τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της στις κυβερνήσεις  τρίτων χωρών και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε περιοχές όπου παρατηρείται αυτή η μορφή βίας με βάση το φύλο, ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική, να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου οι επιζώντες, οι γυναίκες που επλήγησαν και οι κοινότητες να βοηθηθούν να θεραπευτούν και να συνέλθουν·

ια. να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης, οικοδόμησης της ειρήνης και  διαμεσολάβησης, καθώς και σε αποστολές διαχείρισης στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις· να υπενθυμίσει ότι η ανάλυση των συγκρούσεων που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, σε συνεννόηση με παράγοντες της κάθε κοινότητας και με οργανώσεις γυναικών, μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των γυναικών στις συγκρούσεις·

ιβ. να ενσωματώσει στην απόκριση της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας την διάσταση της ισότητας των φύλων και την διάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική ανάγκη για τους ανθρώπους σε ανθρωπιστικά πλαίσια·

ιγ. να καταδικάσει έντονα τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule), ο οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης· να αντιμετωπίσει αυτόν τον κανόνα ως άμεση επίθεση και πλήγμα για τα κτηθέντα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· να καλέσει επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του κανόνα της μέγγενης στηρίζοντας σημαντικά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό·

ιδ. να λάβει υπόψη του ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία αυξάνει τις υφιστάμενες ανισότητες και απειλεί την υγεία, την ασφάλεια και την οικονομική ευημερία των γυναικών και των κοριτσιών· να υπενθυμίσει ότι η δράση για το κλίμα είναι αποτελεσματικότερη όταν οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, δεδομένου ότι αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αλλαγής·

Οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών

ιε. να εντείνει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και να βελτιώσει την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας τους·

ιστ. να ενισχύσει τόσο τις νομοθετικές όσο και τις μη νομοθετικές προσπάθειες για την οριστική κάλυψη του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της ισότητας των αμοιβών, διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί των εργαζομένων με μερική απασχόληση θα είναι σύμφωνοι με το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης και θεσπίζοντας νομοθεσία που θα ενισχύει τη διαφάνεια των αμοιβών, θα βελτιώνει τη νομική σαφήνεια για τον εντοπισμό έμφυλων προκαταλήψεων και διακρίσεων στις δομές των αμοιβών και θα καταπολεμά τον κάθετο και τον οριζόντιο διαχωρισμό και τις προκαταλήψεις των εργοδοτών στις προσλήψεις και στη λήψη αποφάσεων για τις προαγωγές· να προωθήσει νέες επενδύσεις σε υποδομές φροντίδας, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης και στη δημόσια παροχή προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για τα παιδιά, τα εξαρτώμενα άτομα και τους ηλικιωμένους, και να εξασφαλίσει ισχυρή προστασία και εργασιακά δικαιώματα για τις εγκύους κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη τους·

ιζ. να υποστηρίξει πολιτικές που να ευνοούν την ίση κατανομή των οικιακών ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών και να καταπολεμήσει τα πρότυπα για τα φύλα και τις άνισες προσδοκίες από τα φύλα όσον αφορά την περίθαλψη, εφαρμόζοντας κατάλληλες πολιτικές που θα προβλέπουν την σύμπραξη των ανδρών στις απαραίτητες αλλαγές·

ιη. να αναγνωρίσει τις διαφορετικές επιπτώσεις της φορολόγησης στις γυναίκες και στα διάφορα είδη νοικοκυριών (νοικοκυριά στα οποία εργάζονται δύο άτομα, νοικοκυριά στα οποία εργάζεται μόνο ό άνδρας ή μόνο η γυναίκα κ.λπ.) και να διασφαλίσει ότι τα φορολογικά συστήματα θα προωθούν και θα προστατεύουν την ισότητα των φύλων και τη φορολογική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, εξαλείφοντας τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με το φύλο και τα κίνητρα που διαιωνίζουν τους άνισους ρόλους των φύλων·

ιθ. να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του οριζόντιου και κάθετου κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και την αύξησης του ποσοστού των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, και να μεριμνήσει επαρκώς για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων· να εξασφαλίσει ότι θα προβλεφθούν μέτρα για τις ηλικιωμένες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως μόρια για περιόδους φροντίδας, επαρκείς ελάχιστες συντάξεις, παροχές επιζώντων και δικαιώματα άδειας για οικογενειακούς λόγους για τους άνδρες, προκειμένου να προληφθεί η αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·

κ. να τονίσει το δικαίωμα των γυναικών που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών και προσφύγων, σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση κοινωνική προστασία· να εξασφαλίσει την κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 189 της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό·

κα. να αναγνωρίσει τη σημασία της ενίσχυσης πολιτικών και μέτρων που προωθούν την εκπαίδευση των κοριτσιών, και τον αντίκτυπό τους στην υγεία και την οικονομική χειραφέτησή τους· να υπενθυμίσει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση σε ολόκληρο τον κόσμο της πρόσβασης των κοριτσιών και των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης· να στηρίξει, στο πλαίσιο αυτό, ευαίσθητες ως προς το φύλο πρωτοβουλίες παροχής συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας και ευαισθητοποίησης για να προωθηθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε σταδιοδρομίες στον τομέα των STEM και η συμμετοχή των ανδρών στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της εκπαίδευσης· να τονίσει την ανάγκη ένταξης και εκπροσώπησης των γυναικών στους αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων του  τομέα των ΤΠΕ, του ψηφιακού τομέα και του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης·

κβ. να διασφαλίσει την πλήρη ένταξη των γυναικών σε ισότιμη βάση με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και να προωθήσει ενεργά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την ίση εκπροσώπηση όλων των προβλημάτων και συμφερόντων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· να δώσει το παράδειγμα και να άρει τη στασιμότητα στην οποία έχει περιέλθει η έγκριση της οδηγίας για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συνιστά τη θέσπιση ισόρροπων ως προς την εκπροσώπηση των φύλων απαιτήσεων στους εκλογικούς νόμους·

Εξάλειψη της βίας λόγω φύλου και διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών

κγ. να καταδικάσει όλες τις μορφές έμφυλης βίας και το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και οικονομική βία, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, του βιασμού, των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της αποκαλούμενης «τιμής», της αναγκαστικής άμβλωσης, της αναγκαστικής στείρωσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, καθώς και άλλων μορφών βίας που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· να λάβει υπό σημείωση την σοβαρή ανησυχία του Κοινοβουλίου για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, η οποία είναι η πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών·

κδ. να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σύμβασης και να διαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, καθώς και για την προστασία των θυμάτων· να λάβει υπόψη του τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) και να βελτιώσει τη νομοθεσία ώστε να συνάδει περισσότερο με τις διατάξεις της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου·

κε. να κυρώσει τη Σύμβαση 190 της ΔΟΕ για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και να αναλάβει θετική δράση για την εφαρμογή της πρώτης στην ιστορία σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σεξισμού, η οποία προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους διάφοροι φορείς μπορούν να τον εντοπίσουν και να τον αντιμετωπίσουν·

κστ. να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη να θα μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της[5]·

κζ. να εγγυηθεί τον καθολικό σεβασμό και την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, της BPfA και των εγγράφων αποτελεσμάτων των διασκέψεων αναθεώρησής της, αναγνωρίζοντας ότι συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των ΣΒΑ που αφορούν την υγεία, όπως η προγεννητική περίθαλψη και τα μέτρα για την αποφυγή τοκετών υψηλού κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· να αναγνωρίσει ότι η πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, σε υπηρεσίες μητρικής υγείας και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής γυναικών·

κη. να παράσχει ανάλογη προς την ηλικία, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε κορίτσια και αγόρια σε σχολικά περιβάλλοντα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και στους νέους να αναπτύξουν τις ορθές γνώσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις που θα βασίζονται στον αλληλοσεβασμό· να υπενθυμίσει ότι αυτή η διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ισότητα και ποικιλομορφία· να αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, η έκφραση του φύλου, τα πρότυπα φύλου, οι σχέσεις και η θετική συναίνεση, η πρόληψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών, όπως η σεξουαλική προσέγγιση μέσω διαδικτύου και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, ο ιός HIV και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

Ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου και συμπεριληπτικές πολιτικές και θεσμικά όργανα

κθ. να διασφαλίσει την εφαρμογή της συστηματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως βασικής στρατηγικής για τη στήριξη της πραγμάτωσης της ισότητας των φύλων· να αναγνωρίσει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς πολιτικής και να αναγνωρίσει επίσης την ιδιαίτερη σημασία της διενέργειας αξιολογήσεων του αντίκτυπου όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

λ. να βελτιώσει την παρακολούθηση και τη συλλογή συγκρίσιμων, ανωνυμοποιημένων δεδομένων, διαχωρισμένων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιοτική ανάλυση της κατάστασης των γυναικών και να θεσπιστούν κατά συνέπεια καλύτερα τεκμηριωμένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων· να ζητήσει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στη συλλογή αναλυτικών στοιχείων και να συμβάλουν στην ενίσχυση των εθνικών στατιστικών ικανοτήτων και μηχανισμών στις χώρες εταίρους·

λα. να καθιερώσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και να εγγυηθεί χρηματοδοτική και θεσμική στήριξη, πραγματογνωσία σε θέματα ισότητας των φύλων και ισχυρά μέτρα πολιτικής, και να συστήσει σημεία επαφής για το φύλο και την κλιματική αλλαγή σε όλα τα κυβερνητικά θεσμικά όργανα· να αναγνωρίσει ότι η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων και στις  πολιτικές και τις δράσεις για το κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα και να αναγνωρίσει και να στηρίξει τους ρόλους των γυναικών και των κοριτσιών ως παραγόντων αλλαγής·

λβ. να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή ευαισθητοποιημένους ως προς τη διάσταση του φύλου προϋπολογισμούς, πρακτικές και χάρτες πορείας για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση που θα διατεθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων· να προβλέψει αξιόπιστη, συστηματική και επαρκή χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διεθνών και εθνικών δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·

λγ. να ενσωματώσει στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ μιας πτυχή που θα αφορά τα φύλα και θα εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών προσφύγων, να καθιερώσει χωρίς καθυστέρηση ευαίσθητες ως προς τα φύλα διαδικασίες ασύλου και μετανάστευσης και να εντείνει τις εργασίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση κατάλληλης ταυτοποίησης και προστασίας των δυνητικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα υποδοχής σε ολόκληρη την ΕΕ·

λδ. να τονίσει την ανάγκη προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ομάδων που βιώνουν πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, των μαύρων γυναικών και των γυναικών όλων των φυλών, των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών σε αγροτικές και ερημωμένες περιοχές, των μόνων μητέρων και των ΛΟΑΤΚΙ* και να εργαστεί για την προώθηση της έννοιας της καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων και για την θεσμοθέτηση της διατομεακής ανάλυσης σε όλα τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, στην ΕΕ και στα αντίστοιχα κράτη μέλη·

λε. να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των υποστηρικτών των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ * θα υποστηρίζονται μέσω της παροχής επαρκούς χρηματοδότησης και της άρσης των περιορισμών που παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να αναπτύσσουν δράση και να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στους φορείς εξουσίας· να προωθήσει την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων των γυναικών και των περιθωριοποιημένων ομάδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα· να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων γυναικών και συγκεκριμένα της νεολαίας·

λστ. να εγκρίνει την πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων που αποσκοπεί στην εφαρμογή, με ευαισθησία ως προς τα φύλα, της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου